48% укра­їн­ців про­ти ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії

Со­ці­о­ло­гі­чне опи­ту­ва­н­ня по­ка­за­ло: за два остан­ні ро­ки ця тен­ден­ція не змі­ни­лась

Den (Ukrainian) - - День України -

Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­но­го Со­ці­о­ло­гі­чною гру­пою «Рей­тинг» у ли­сто­па­ді 2016 ро­ку, май­же половина опи­та­них (48%) під­три­му­ють ідею за­бо­ро­ни ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії в Укра­ї­ні, про­ти — 36%, не ви­зна­чи­лись — 16%. За два остан­ніх ро­ки кіль­кість при­хиль­ни­ків за­бо­ро­ни не змі­ни­лась, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті гру­пи ratinggroup.ua.

Біль­шість ме­шкан­ців За­хо­ду (78%), половина жителів Цен­тру, тре­ти­на ме­шкан­ців Пів­дня під­три­му­ють за­бо­ро­ну ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії, то­ді як на Схо­ді та­ких — 18%. Що мо­лод­ші ре­спон­ден­ти та що ви­щий рі­вень їхньої осві­ти, то біль­ше во­ни під­три­му­ють ідею за- бо­ро­ни ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії. Чо­ло­ві­ки ви­сту­па­ють за її за­бо­ро­ну від­но­сно біль­ше, ніж жін­ки. Се­ред тих, хто жи­ве в селі, біль­ше під­три­му­ють ідею за­бо­ро­ни, ніж се­ред мі­стян.

41% опи­та­них під­три­мує іні­ці­а­ти­ву де­мон­та­жу всіх пам’ятни­ків Ле­ні­ну в Укра­ї­ні, ра­зом з тим май­же половина ре­спон­ден­тів (48%) — про­ти ці­єї іні­ці­а­ти­ви, 11% — не ви­зна­чи­лись.

Во­дно­час тре­ти­на опи­та­них під­три­му­ють за­бо­ро­ну в Укра­ї­ні на­ціо­на­лі­сти­чної іде­о­ло­гії (40% — про­ти і чверть — не ви­зна­чи­ли­ся з цьо­го при­во­ду). За два остан­ні ро­ки кіль­кість при­хиль­ни­ків за­бо­ро­ни на­ціо­на­лі­сти­чної іде­о­ло­гії змен­ши­лась з 40% до 35%. Май­же половина жителів Пів­дня, 40% ме­шкан­ців Схо­ду, тре­ти­на жителів Цен­тру під­три­му­ють за­бо­ро­ну на­ціо­на­лі­сти­чної іде­о­ло­гії, на За­хо­ді та­ких тіль­ки 20%. Що стар­ші ре­спон­ден­ти та що ниж­чий рі­вень їх до­хо­дів, то біль­ше во­ни під­три­му­ють ідею за­бо­ро­ни на­ціо­на­лі­сти­чної іде­о­ло­гії. Жін­ки ви­сту­па­ють за за­бо­ро­ну від­но­сно біль­ше за чо­ло­ві­ків.

До опи­ту­ва­н­ня бу­ло за­лу­че­но 2000 укра­їн­ців ві­ком від 18 ро­ків, ви­бір­ка ре­пре­зен­та­тив­на за ві­ком, ста­т­тю, ре­гіо­на­ми і ти­пом по­се­ле­н­ня. По­мил­ка ре­пре­зен­та­тив­но­сті до­слі­дже­н­ня: не біль­ше 2,2%, за­зна­ча­ють на сай­ті ratinggroup.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.