РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Від гук на ста­т­тю Дми­тра ПЛАХТИ «Із п’єде­ста­лу — за ви­кла­да­цьку ка­фе­дру» («День» № 194 від 26 жов­тня 2016 ро­ку)

Уні­каль­на осо­би­стість і «той, що вра­жає»!

Facebook-ко­ри­сту­вач Sveta Gora

Від­гук на ста­т­тю Ми­ко­ли СІРУКА «Війна за іден­ти­чність» («День» №198 від2 ли­сто­па­да 2016 ро­ку)

Я вва­жаю, що пи­та­н­ня: «Хто та­кі ро­сі­я­ни? » ду­же акту­аль­не. РФ пе­ре­жи­ває кри­зу, з якої ви­йде ін­шою. Мо­жли­во, те­ри­то­рія РФ змен­ши­ться. До яки­хмеж? Де ті кор­до­ни, які збе­ре­жуть єд­ність на­се­ле­н­ня? Яка ідея об’єд­нає цих лю­дей? Ідеї «Пу­тін — бог», «Ве­ли­ка Ві­тчи­зня­на війна — на­ша пе­ре­мо­га», «Ми — бо­го­обра­ний на­род» вже ви­ди­ха­ю­ться. Ки­тай від­тя­пує зна­чні шма­тки те­ри­то­рії РФ. Іслам по­ши­рю­є­ться в де­ся­тки ра­зів швид­ше, ніж хри­сти­ян­ство. Те­ри­то­рії за Ура­лом ві­ді­йдуть від РФ в ося­жно­му май­бу­тньо­му. За­ли­ша­ти там ядер­ну зброю чи ні? Тоб­то пи­тань біль­ше, ніж від­по­від­ей. На ни­хв­се одно до­ве­де­ться від­по­від­а­ти.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сер­гій ЩОКІН

Від­гук на ста­т­тю Ва­ди­ма ЛУБЧАКА «Да­вай­те від­вер­то. А ми — ін­ші?» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Ми не «ін­ші», але ми спо­ді­ва­ли­ся, що оби­ра­є­мо ін­ших, кра­щих за нас... Ні­чо­го, до­ро­слі­ша­є­мо.

Facebook-ко­ри­сту­вач Єв­ген ДУСИК

Від­гук на ста­т­тю На­та­лі ІЩЕНКО «Жур­на­лі­сти­ка в час Трам­па» («День»№ 205-206 від1 1 ли­сто­па­да 2016 ро­ку)

Ав­тор м’ яко на­тя­кає, що в Укра­ї­ні з жур­на­лі­сти­кою хм... як би це то­ле­ран­тно ска­за­ти... про­бле­ми. В Ме­кси­ці жур­на­лі­стів вби­ва­ють діл­ки нар­ко­кар­те­лів, але

на змі­ну за­ги­блим при­хо­дять но­ві. Жур­на­ліст — не той, хто пи­ше за гро­ші. Жур­на­ліст — той, хто шу­кає спра­ве­дли­вість. Ду­же ча­сто гро­ші й спра­ве­дли­вість вхо­дять у про­ти­річ­чя. Але та­ке про­ти­річ­чя в жит­ті жур­на­лі­стів існує десь да­ле­ко від Укра­ї­ни. В Укра­ї­ні в жур­на­лі­сти­ку йдуть за гро­ши­ма. До­нальд Трамп у США, а На­дія Сав­чен­ко в Укра­ї­ні по­да­ють при­клад не­тра­ди­цій­ної по­ве­дін­ки по­лі­ти­ків. Мо­жли­во, це не про­стий збіг об­ста­вин, а сві­жий по­дих змін? Над­то вже не­при­єм­но жи­ти в бо­ло­ті то­ле­ран­ти­зму і без­змі­стов­но­сті. Якщо в су­спіль­стві не­має кон­флі­кту — во­но мер­тве. Го­ді жи­ти в сі­ро­му сві­ті, тре­ба по­вер­та­тись до ко­льо­ро­во­го. Укра­їн­ці по­тро­ху при­зви­ча­ї­ли­ся не ди­ви­ти­ся те­ле­ві­зор, не ві­ри­ти по­лі­ти­кам. Ле­щен­ки і їм по­ді­бні «жур­на­лі­сти»при­вча­ю­тьне­чи­та­ти­ЗМІ.То­му­і­по­чав­ся­бум­фейс­бу­чни­хбло­ге­рів.Мо­же,це­по­ча­ток­справ­жньо­їукра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки?

Facebook-ко­ри­сту­вач Сер­гій ЩОКІН

Від­гук на ста­т­тю Іва­на КАПСАМУНА, Ва­лен­ти­на ТОРБИ «Якщо слі­пий ве­де слі­по­го, то оби­два впа­дуть у яму» («День» № 205-206 від11 ли­сто­па­да 2016 ро­ку)

Це ж уже не пер­ший про­вал, спо­ча­тку бу­ли про­ва­ли на рів­ні за­хи­сту та обо­ро­ни Укра­ї­ни, по­тім на­рів­ні про­ку­рор­ських при­зна­чень, по­тім бан­ків­ський на­пря­мок, по­тім від­су­тність су­до­вої ре­фор­ми — це все лан­ки одно­го лан­цю­га. Кри­за у « но­вої » вла­ди сві­то­гля­дна, і во­на по­ля­гає в нев­мін­ні й не­ба­жан­ні слу­ха­ти ар­гу­мен­то­ва­ну кри­ти­ку, і на­віть якщо ця кри­ти­ка не­при­єм­на, ро­би­ти ви­снов­ки і ви­прав­ля­ти по­мил­ки, а не зви­ну­ва­чу­ва­ти у «зра­ді» тих, хто кри­ти­кує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.