Екс­перт: «Люд­ський ка­пі­тал та осві­та — го­лов­ні пе­ре­ва­ги Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку ідей»

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Ма­рія ЮЗИЧ

Financial Times опу­блі­ку­вав спи­сок топ-100 ре­фор­ма­то­рів Єв­ро­пи New Europe 100. У пе­ре­лі­ку пред­став­ле­ні осо­би­сто­сті, які ство­рю­ють до­да­тки, впро­ва­джу­ють про­е­кти і те­хно­ло­гії, ко­ри­сні для лю­дей у Єв­ро­пі й по всьо­му сві­ту.

Цьо­го ро­ку най­біль­ше фі­на­лі­стів пред­став­ля­ють окре­мі осо­би та гру­пи, які пра­цю­ють у бі­зне­сі (54%) й у гро­мад­ських ор­га­ні­за­ці­ях і по­лі­ти­ці (29%). Ін­ші ка­те­го­рії вклю­ча­ють на­у­ку (10%), за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції та куль­ту­ру (7%).

«Ідея спи­ску New Europe 100 — по­ка­за­ти по­тен­ці­ал і твор­чі зді­бно­сті лю­дей із Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи. Це та­кож ме­ре­же­ва пла­тфор­ма, яка до­по­ма­гає пре­тен­ден­там зу­стрі­ча­ти­ся й обмі­ню­ва­ти­ся до­сві­дом. Ми вва­жа­є­мо, щ оце кра­щий спо­сіб під­трим­ки про­су­ва­н­ня сві­жих ін­но­ва­цій­них ідейі­про­гре­су,який­при­но­си­тько­ри­стьна­гло­баль­но­му­рів­ні»,—по­ясню­є­ви­ко­нав­чий­ди­ре­кто­рМі­жна­ро­дно­го­Ви­ше­град­сько­го­фон­ду­Бе­а­та­Ячев­ська.

Укра­ї­ну в рей­тин­гу пред­став­ля­ють п’ять ін­но­ва­то­рів, які успі­шно роз­ви­ва­ють свої про­е­кти не ли­ше все­ре­ди­ні кра­ї­ни, а й за її ме­жа­ми.

«День» по­спіл­ку­вав­ся з ни­ми і ді­знав­ся, як це — ро­би­ти в Укра­ї­ні ін­но­ва­ції, які мо­жуть при­но­си­ти ко­ристь для Єв­ро­пи та всьо­го сві­ту.

«БУ­ТИ ІННОВАТОРОМ ВСЮ­ДИ СКЛАДНО»

Яро­слав АЖНЮК — ке­рів­ник укра­їн­сько­го стар­та­пу Petcube. Ко­ман­да роз­ро­бни­ків при­строю, який вже про­сла­вив­ся на весь світ, про­по­нує но­вий під­хід до до­гля­ду за до­ма­шні­ми тва­ри­на­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням но­ві­тніх те­хно­ло­гій. Упро­довж лі­та роз­ро­бни­ки Petcube про­ве­ли успі­шну кам­па­нію з пе­ре­дза­мов­ле­н­ня сво­їх но­вих про­ду­ктів — Petcube Play і Petcube Bites — на кра­уд­фа­ни­го­вій пла­тфор­мі Kickstarter. А дня­ми при­стрій став до­сту­пним для про­да­жу на Petcube.com, по­ряд з ве­ли­ки­ми ком­па­ні­я­ми роз­дрі­бної тор­гів­лі Amazon, Best Buy і PetCo.

Яро­слав вва­жає, що в Укра­ї­ні бу­ти інноватором мо­жна так са­мо, як і в будь-якій ін­шій кра­ї­ні. «Бу­ти інноватором всю­ди складно. Тре­ба до­бре вчи­ти­ся, ба­га­то пра­цю­ва­ти, бу­ти на­по­ле­гли­вим і не від­сту­па­ти від сво­го шля­ху. Не­до­ста­тньо при­ду­ма­ти щось, що по­трі­бно лю­дям. Слід ро­зі­бра­ти­ся, як пра­цює ба­га­то сфер, для то­го, щоб пе­ре­тво­ри­ти ідею на жит­тє­зда­тний про­дукт, яким ко­ри­сту­ва­ти­му­ться міль­йо­ни лю­дей. І обов’яз­ко­во мі­ря­ти се­бе ве­ли­кою мір­кою. По­рів­ню­ва­ти з най­кра­щи­ми про­ду­кта­ми, які існу­ють у сві­ті, не ли­ше з ти­ми, що в Укра­ї­ні. З ро­зу­мом і пра­цею мо­жна здо­бу­ти все, що по­трі­бно для ре­а­лі­за­ції за­ду­мів, — зна­йти ін­ве­сти­ції, ко­ман­ду, ре­сур­си. Га­даю, до­пи­тли­вість і зав­зя­тість — дві основ­ні ри­си, які по­трі­бні ін­но­ва­то­рам в усьо­му сві­ті. Зокре­ма й в Укра­ї­ні», — го­во­рить він.

На йо­го дум­ку, се­ред пе­ре­ваг Укра­ї­ни як се­ре­до­ви­ща для роз­ви­тку ін­но­ва­цій — по­ту­жний люд­ський ка­пі­тал і не­ви­со­ка вар­тість ро­бо­чої си­ли. «В Укра­ї­ні за­раз чи не най­де­шев­ша вар­тість осві­че­ної ро­бо­чої си­ли у сві­ті. Від­по­від­но, за ті гро­ші, за які у США мо­жна зня­ти фільм чи зро­би­ти те­хно­ло­гі­чну ком­па­нію, — в Укра­ї­ні мо­жна зро­би­ти та­ких де­сять, за на­яв­но­сті силь­но­го лі­дер­ства. У нас хо­ро­ша осві­та і ду­же силь­ний люд­ський ка­пі­тал — це на­ші стра­те­гі­чні пе­ре­ва­ги на гло­баль­но­му рин­ку», — до­дає Яро­слав Ажнюк.

«ПО­ТРІ­БНО ЗРО­БИ­ТИ НА­ВЧА­Н­НЯ В ШКО­ЛАХ БІЛЬШ ТВОРЧИМ»

Оль­га ЮРКОВА — ав­тор ідеї та спів­за­снов­ни­ця сайта Stopfake.org, ко­ман­да яко­го за­йма­є­ться пе­ре­вір­кою фа­ктів. Окрім цьо­го, Оль­га пра­цює ре­да­кто­ром від­ді­лу «Дон­бас, Крим» у ви­дав­ни­чо­му до­мі «Но­ва ін­фор­ма­ція», до яко­го на­ле­жать жур­нал «Кра­ї­на», «Га­зе­та по-укра­їн­ськи», gazeta.ua).

Із во­лон­тер­сько­го про­е­кту, який не мав офі­су, гро­шей, спон­со­рів та ча­су на роз­ви­ток, від мо­мен­ту за­сну­ва­н­ня в бе- ре­зні 2014 ро­ку, Stopfake.org пе­ре­тво­рив­ся на справ­жній ін­фор­ма­цій­ний хаб, де ана­лі­зу­є­ться крем­лів­ська про­па­ган­да в усіх аспе­ктах і про­я­вах не ли­ше в Укра­ї­ні.

Як роз­по­від­ає Оль­га Юркова, бу­ти інноватором в Укра­ї­ні до­сить важ­ко, але ко­ман­ді Stopfake.org по­ща­сти­ло. По-пер­ше, то­му що ідея про­е­кту ду­же про­ста — зна­хо­ди­ти фей­ко­ву ін­фор­ма­цію про Укра­ї­ну в ме­діа і спро­сто­ву­ва­ти її. По-дру­ге, в су­спіль­ства то­ді був ве­ли­че­зний за­пит на прав­ду. «Ми ста­ли ві­до­ми­ми на­сту­пно­го дня пі­сля ство­ре­н­ня. Скром­ну но­ви­ну про нас на Facebook по­ши­ри­ли 12 ти­сяч лю­дей. Со­тні нам пи­са­ли й до­по­ма­га­ли», — роз­по­від­ає за­снов­ник Stopfake.

По-тре­тє, ва­жли­вим є се­ре­до­ви­ще, в яко­му ство­рю­вав­ся про­ект, — це ви­пу­скни­ки й ви­кла­да­чі Мо­ги­лян­ської шко­ли жур­на­лі­сти­ки та її про­грам. «От­же, силь­на ко­ман­да, яка за­без­пе­чу­ва­ла які­сну жур­на­лі­сти­ку, ба­че­н­ня пер­спе­кти­ви, між­на­ро­дні зв’яз­ки, з ча­сом — за­лу­че­н­ня гран­тів від фон­дів із хо­ро­шою ре­пу­та­ці­єю. Від ін­ших про­по­зи­цій фі­нан­су­ва­н­ня або спів­пра­ці з вла­дою ми від­мов­ля­ли­ся — для нас ва­жли­вою є не­за­ле­жність і до­ві­ра чи­та­ча», — ка­же Оль­га.

Ще один ва­жли­вий фа­ктор успі­ху про­е­кту, пе­ре­ко­на­на во­на, по­ля­гає в про­зо­рих пар­тнер­ських сто­сун­ках у ко­ман­ді.

А для то­го, щоб укра­їн­ських імен по­біль­ша­ло в та­ких рей­тин­гах, як New Europe 100, по­трі­бно, пе­ред­усім, зро­би­ти на­вча­н­ня в шко­лах більш творчим. «Мо­жна ско­ри­ста­ти­ся до­сві­дом Фін­лян­дії, де на­вча­ють не за­зу­брю­ва­ти фор­му­ли, а са­мо­стій­но ми­сли­ти. З цьо­го все по­чи­на­є­ться. Вже да­лі — мо­жли­во­сті отри­ма­ти фі­нан­су­ва­н­ня та кон­суль­та­цій­ну до­по­мо­гу. Ідей в укра­їн­ців ба­га­то, але ча­сто бра­кує до­сві­ду, впев­не­но­сті або фі­нан­сів для їхньої ре­а­лі­за­ції. Та­кож ва­жли­ва під­трим­ка дер­жа­ви. Вар­то ро­зу­мі­ти, що на ін­но­ва­ці­ях не мо­жна еко­но­ми­ти, бо це — май­бу­тнє кра­ї­ни», — по­яснює Оль­га Юркова.

«В УКРА­Ї­НІ Є МО­ЖЛИ­ВІСТЬ СТВО­РЮ­ВА­ТИ ПРО­Е­КТИ З МІНІМАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ»

Ві­ктор ШАБУРОВ ві­до­мий в Укра­ї­ні як за­снов­ник і ди­ре­ктор оде­ської ком­па­нії Looksery. Це про­гра­ма для мо­біль­них при­стро­їв, яка до­зво­ляє в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су змі­ню­ва­ти облич­чя ко­ри­сту­ва­ча не тіль­ки на фо­то, а й під час ві­део­ча­ту. Про­ект стар­ту­вав 2014 ро­ку й уже в жов­тні 2015-го ком­па­нія бу­ла про­да­на ІТ-гі­ган­то­ві Snapchat за 150 міль­йо­нів до­ла­рів.

Але це — не пер­ший про­ект Ві­кто­ра Ша­бу­ро­ва. До цьо­го він успі­шно ство­рив у Ро­сії ком­па­нію з роз­роб­ки до­да­тків та ігор для мо­біль­них при­стро­їв SPB Software і ком­па­нію з на­да­н­ня по­слуг для ви­ро­бни­ків, про­дав­ців і опе­ра­то­рів мо­біль­них при­стро­їв Handster Inc. Зго­дом ко­ман­да роз­ро­бни­ків Handster пе­ре­їха­ла до Оде­си.

«Оскіль­ки близь­ко 11 ро­ків я жив у Ні­меч­чи­ні, ме­ні бу­ло не ду­же зру­чно по­стій­но їзди­ти в Санкт-Пе­тер­бург. То­му я ви­рі­шив, що по­трі­бно ви­бра­ти мі­сце, ку­ди при­єм­но їзди­ти, і цим мі­сцем ста­ла Оде­са — там чу­до­вий клі­мат, і на той мо­мент в Укра­ї­ні ці­ни для на­йму роз­ро­бни­ків бу­ли ниж­чи­ми. Від­по­від­но, тут ми про­дов­жи­ли роз­ви­ва­ти Handster. А зго­дом ство­ри­ли тут і Looksery», — по­яснює Ві­ктор Шабуров.

Він вва­жає, що одні­єю з го­лов­них пе­ре­ваг ін­но­ва­цій­ної Укра­ї­ни є мо­жли­вість ство­рю­ва­ти про­е­кти з мінімальними вкла­де­н­ня­ми ін­ве­сто­рів.

«У Handster у ме­не пра­цю­ва­ло шість лю­дей в Укра­ї­ні. В цей же час у мо­го дру­га в Си­лі­ко­но­вій до­ли­ні теж бу­ла ко­ман­да з ше­сти осіб, і у нас був при­бли­зно одна­ко­вий обо­рот — близь­ко мільйона до­ла­рів. Але при цьо­му в ме­не половина від ці­єї су­ми ста­но­ви­ла при­бу­ток, що до­зво­ля­ло нам роз­ви­ва­ти наш про­ект да­лі, а йо­му по­трі­бно бу­ло під­ня­ти ще ін­ве­сти­ції про­тя­гом двох мі­ся­ців, іна­кше ком­па­нія за­кри­є­ться», — ка­же Ві­ктор Шабуров.

За йо­го сло­ва­ми, Укра­ї­ну в сві­ті й до­сі ча­сто спри­йма­ють як зо­ну з ви­со­ки­ми ри­зи­ка­ми. «Укра­ї­на в ін­ве­сто­рів асо­ці­ю­є­ться з ри­зи­ком. Але якщо ство­ри­ти по­ту­жну ко­ман­ду і від­ні­ма­ти час­тку на рин­ку, на ри­зи­ки закривають очі», — ка­же Ві­ктор Шабуров.

Під­при­є­мець по­зи­тив­но ди­ви­ться на Укра­ї­ну — він ча­сто спон­со­рує олім­пі­а­ди з про­гра­му­ва­н­ня, рі­зні кон­фе­рен­ції, до­по­ма­гає уні­вер­си­те­то­ві та лі­цею в Оде­сі. А та­кож про­дов­жує збіль­шу­ва­ти в Укра­ї­ні ко­ман­ду ди­зай­не­рів, яка ро­бить спон­сор­ські Snapchat лін­зи для та­ких клі­єн­тів, як Warner Brothers, Paramount Pictures, L’Oreal, Fox, Starbucks, Apple і Nike і ба­га­то ін­ших.

«Я РАДЖУ... НЕ БОЯТИСЯ НАВЧАТИСЬ»

Оль­га АФАНАСЬЄВА є ди­ре­кто­ром Укра­їн­ської асо­ці­а­ції вен­чур­но­го ка­пі­та­лу та пря­мих ін­ве­сти­цій (UVCA). Во­на вва­жає, що в Укра­ї­ні є всі пе­ред­умо­ви для ство­ре­н­ня бі­зне­су, вті­ле­н­ня ін­но­ва­цій. Утім, ли­ше для тих, хто го­то­вий пра­цю­ва­ти, ство­рю­ва­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жний про­дукт чи по­слу­гу.

«Успі­шні істо­рії на­ших спів­ві­тчи­зни­ків та їхніх ком­па­ній — це не то­чко­ві істо­рії пе­ре­мог, а по­ка­зник для всьо­го сві­ту, що в Укра­ї­ну мо­жна й по­трі­бно ін­ве­сту­ва­ти, — вва­жає Оль­га. — Не­об­хі­дно пра­гну­ти до то­го, щоб на­ші успі­хи бу­ли більш зна­чу­щі в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі, ніж згад­ки про кри­зу та ко­ру­пцію. У на­шій кра­ї­ні ба­га­то пе­ре­мог, про які зна­ють в усьо­му сві­ті, — те­пер і нам са­мим по­трі­бно на­вчи­ти­ся пи­ша­ти­ся сво­єю кра­ї­ною і сво­ї­ми до­ся­гне­н­ня­ми, бу­ду­ва­ти імідж справ­жньої Укра­ї­ни».

Ди­ре­ктор Укра­їн­ської асо­ці­а­ції вен­чур­но­го ка­пі­та­лу та пря­мих ін­ве­сти­цій пе­ре­ко­на­на, що одні­єю з го­лов­них при­чин то­го, що світ ма­ло знає про укра­їн­ські ін­но­ва­ції — нев­мі­н­ня пре­зен­ту­ва­ти се­бе та свої про­ду­кти.

За її сло­ва­ми, для ви­хо­ду з ці­єї си­ту­а­ції, по-пер­ше, Укра­ї­ні по­трі­бно за­лу­ча­ти біль­ше між­на­ро­дних спе­ці­а­лі­стів для ство­ре­н­ня спіль­них під­при­ємств, у яких укра­їн­ці за­без­пе­чать те­хні­чний бік ін­но­ва­ції, а до­свід­че­ні між­на­ро­дні ко­ле­ги до­по­мо­жуть зро­би­ти їх ві­до­ми­ми на весь світ. Ін­ший шлях — ви­хо­ву­ва­ти на­ших вла­сних спе­ці­а­лі­стів більш уні­вер­саль­ни­ми.

«Крім всьо­го, по­трі­бно ді­ли­ти­ся сво­ї­ми іде­я­ми, біль­ше кон­та­кту­ва­ти з ін­ши­ми під­при­єм­ця­ми та ін­но­ва­то­ра­ми. Я раджу, на­сам­пе­ред мо­ло­ді, не боятися на­вча­ти­ся но­во­го не тіль­ки че­рез до­да­тко­ві кур­си, а й че­рез спіл­ку­ва­н­ня з більш до­свід­че­ни­ми та успі­шни­ми лю­дьми», — до­дає Оль­га Афанасьєва.

«ІН­НО­ВА­ЦІЇ ЗАВ­ЖДИ ЛЕГ­ШЕ РО­БИ­ТИ, КО­ЛИ В ТЕ­БЕ СИЛЬ­НА КО­МАН­ДА»

Дми­тро ДУБІЛЕТ обі­ймає по­са­ду ке­рів­ни­ка IT-де­пар­та­мен­ту в При­ват­Бан­ку — пра­цює над по­лі­пше­н­ням бан­ків­ських сер­ві­сів і пе­ре­не­се­н­ням по­слуг в он­лайн. До цьо­го він пра­цю­вав у ком­па­ні­ях MasterCard і кон­сал­тин­го­вій ком­па­нії Infosys.

Один із на­пря­мів йо­го ді­яль­но­сті — роз­ви­ток во­лон­тер­сько­го про­е­кту iGov — пе­ре­ве­де­н­ня в он­лайн-ре­жим рі­зних дер­жав­них по­слуг.

«Ін­но­ва­ції зав­жди лег­ше ро­би­ти, ко­ли в те­бе силь­на ко­ман­да. iGov ро­бить ве­ли­ка кіль­кість лю­дей, і ця пре­мія має бу­ти ко­ле­ктив­ною», — вва­жає Дми­тро.

За йо­го сло­ва­ми, в Укра­ї­ні ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­е­кти із дер­жав­но­го управ­лі­н­ня на­ба­га­то про­сті­ше, ніж, на­при­клад, в кра­ї­нах За­хі­дної Єв­ро­пи. «У нас біль­ше «фру­ктів», що ви­сять низь­ко. Так би мо­ви­ти, Захід від нас силь­но ві­ді­рвав­ся, але нам лег­ше їх на­здо­га­ня­ти в цьо­му», — по­яснює він.

Те ж са­ме, пе­ре­ко­на­ний він, сто­су­є­ться ін­но­ва­цій у сфе­рі бі­зне­су. «Тут у нас теж мо­жли­во­стей біль­ше. Не­зва­жа­ю­чи на те, що, зві­сно, на За­хо­ді є біль­ше ін­стру­мен­тів та ін­ве­сто­рів, які до­зво­ля­ють стар­та­пам кра­ще за­пу­ска­ти­ся. Не го­во­ря­чи про не най­кра­щий стан рин­ку спо­жи­ва­чів в Укра­ї­ні», — до­дає Дубілет.

Яро­слав АЖНЮК

Оль­га ЮРКОВА

Ві­ктор ШАБУРОВ

Оль­га АФАНАСЬЄВА

Дми­тро ДУБІЛЕТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.