Укра­їн­ський ти­ждень у Гдан­ську

Дві зна­ко­ві ви­ста­ви фран­ків­ці по­ка­жуть у Шек­спі­рів­сько­му те­а­трі

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Із 19 по 24 ли­сто­па­да Гдан­ський Шек­спі­рів­ський те­атр спіль­но з Кон­суль­ством Укра­ї­ни, в рам­ках ци­клу «Те­а­три Єв­ро­пи», пред­став­ля­ти­муть Укра­їн­ський ти­ждень — це ви­ста­ви, кон­цер­ти, ві­зу­аль­не ми­сте­цтво, пе­ре­гляд філь­мів та ін­ші ці­ка­ві по­дії. Роз­по­чне­ться фе­сти­валь зна­ко­ви­ми ви­ста­ва­ми На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка — «Ерік XIV» та «Що­ден­ни­ки Май­да­ну».

«Ерік XIV» у по­ста­нов­ці Ста­ні­сла­ва Мой­се­є­ва — це пер­ша ін­сце­ні­за­ція тво­ру швед­сько­го дра­ма­тур­га Ав­гу­ста Стрін­дбер­га на укра­їн­ській сце­ні. Го­лов­ну роль ви­ко­нує Єв­нен Ни­щук. Йо­го Ерік не­мов зі­тка­ний із про­ти­річч, як у дум­ках, так і у вчин­ках. Він лю­бля­чий ба­тько для ді­тей, пал­кий ко­ха­нець сво­єї Ка­рін та ве­ли­ко­ду­шний пра­ви­тель для про­стих лю­дей, і во­дно­час хво­ро­бли­во пі­до­зрі­лий та па­то­ло­гі­чно жор­сто­кий з ари­сто­кра­та­ми. На­ха­бні ари­сто­кра­ти і ро­ди­чки ма­чу­хи Ері­ка ко­ро­ле­ви-вдо­ви від­кри­то на­смі­ха­ю­ться з ко­ро­ля та йо­го ди­вацтв.

У йо­го ве­ли­чно­сті є ли­ше три вір­ні лю­ди­ни — ко­хан­ка Ка­рін, донь­ка про­сто­го сол­да­та і ма­ти йо­го двох ді­тей, ра­дник Йо­ран Перс­сон та шля­хтич Нільс Юл­лен­шерн. Та й з ни­ми сто­сун­ки Ері­ка над­скла­дні та зав­жди на гра­ні, адже він не до­ві­ряє ні­ко­му...

«Що­ден­ни­ки Май­да­ну» На­та­лії Во­ро­жбит — сце­ні­чна вер­сія Ан­дрія Мая. Це до­ку­мен­таль­на ви­ста­ва, яка осно­ва­на на спо­га­дах лю­дей про Ре­во­лю­цію Гі­дно­сті взим­ку 2013—2014 р. (із 80 го­дин за­пи­су ви­йшло близь­ко 300 сто­рі­нок текс­ту. З цьо­го ав­то­ри зро­би­ли не­ве­ли­ку п’єсу із ші­стьма акто­ра­ми).

По­тім те­а­траль­ну еста­фе­ту про­дов­жать хар­ків’яни, які по­ка­жуть ці­ка­ву (в пла­ні фор­ми ви­ра­же­н­ня) ви­ста­ву «Чер­во­ний» те­а­тру «Пре­кра­сні кві­ти» , яка по­ру­шує одну з ві­чних тем — ко­ха­н­ня, роз­ка­за­ну че­рез при­зму істо­рії трьох чо­ло­ві­ків, по­не­во­ле­них жі­но­чою си­лою і кра­сою.

По­ба­чать гля­да­чі спіль­ний твор­чий про­ект Мо­ло­до­го те­а­тру і «Зо­ло­тих во­ріт» ви­ста­ву «Стал­ке­ри» Павла Ар’є, ре­жи­сер — Стас Жир­ков, а го­лов­ну роль зі­грає Ір­ма Ві­тов­ська. Мі­сти­чне дій­ство — опе­ру-ре­кві­єм «Йов» пред­став­лять вір ре­жи­се­ра Вла­да Тро­ї­цько­го, ком­по­зи­то­рів — Ро­ма­на Гри­го­рі­ва та Іл­лі Ра­зу­мей­ка.

У рам­ках кі­но­про­гра­ми про­де­мон­стру­ють стрі­чки «Хай­тар­ма», «Плем’я» і «По­во­дир». А ще по­ля­ків при­го­ща­ти­муть стра­ва­ми укра­їн­ської ку­хні та інш.

За­криє ти­ждень кон­церт гур­ту ONUKA, — по­пу­ляр­но­го еле­ктрон­но­го про­е­кту му­зи­кан­тів На­та­лії Жиж­чен­ко, Єв­ге­на Фі­ла­то­ва і KOOQLA, який по­єд­нує еле­ктрон­ну му­зи­ку з українськими мо­ти­ва­ми і тра­ди­цій­ни­ми і нстру­мен­та­ми.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

У мас­шта­бній по­ста­нов­ці «Ерік XIV» го­лов­ну роль ви­ко­нає Єв­ген Ни­щук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.