МА­ЛЮ­НОК «Дня»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

18 ли­сто­па­да 1870 ро­ку го­лу­би офі­цій­но ста­ли фран­цузь­ки­ми по­шта­ря­ми. Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то по­што­вою адмі­ні­стра­ці­єю під час обло­ги Па­ри­жа.

По­шта для Па­ри­жа го­ту­ва­ла­ся в Ту­рі: по­ві­дом­ле­н­ня фо­то­гра­фу­ва­ли, змен­шу­ва­ли й хо­ва­ли в по­ро­жнин­ці гу­ся­чо­го пе­ра. Та­кі пір’їн­ки за­кле­ю­ва­ли вос­ком і прив’язу­ва­ли до по­што­во- го го­лу­ба. Один го­луб міг не­сти 15 — 20 та­ких по­ві­дом­лень. А в са­мо­му Па­ри­жі бу­ло від­кри­то «го­лу­би­ний по­штамт», де по­ві­дом­ле­н­ня при­йма­ли і роз­ши­фро­ву­ва­ли. Пта­хи ле­ті­ли крізь по­стрі­ли та шра­пнель, отри­му­ва­ли по­ра­не­н­ня, втра­ча­ли зір — але не­змін­но при­лі­та­ли до пун­кту при­зна­че­н­ня. До ре­чі, по­што­ві го­лу­би до­став­ля­ли не ли­ше вій­сько­ві де­пе­ші, а й при­ва­тні ли­сти.

Го­лу­би-по­шта­рі бу­ли та­ки­ми ефе­ктив­ни­ми, що во­ро­жа сто­ро­на на­віть по­ча­ла з ни­ми бо- ро­ти­ся «еска­дри­лья­ми» со­ко­лів. Зав­дя­ки сво­їй уні­каль­ній про­сто­ро­вій пам’яті й ви­три­ва­ло­сті го­лу­би мі­цно уві­йшли в ко­ло по­мі­чни­ків лю­ди­ни. Ві­до­мий факт, що одно­му по­што­во­му го­лу­бу №888 ан­глій­ської ар­мії на­віть бу­ло при­сво­є­но зва­н­ня пол­ков­ни­ка.

Тож пта­хи, які те­пер мир­но об­сі­да­ють усі кар­ни­зи та пам’ятни­ки, не та­кі й без­тол­ко­ві, як мо­же ви­да­ти­ся. Адже во­ни мо­жуть по­хва­ли­ти­ся ре­аль­ни­ми бо­йо­ви­ми за­слу­га­ми сво­го ви­ду.

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.