Ан­дрей ПЛЕНКОВИЧ,

прем’єр-мі­ністр Хор­ва­тії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми го­то­ві до­по­мог­ти на­шим дру­зям — уря­ду Укра­ї­ни — із син­хро­ні­за­ці­єю та гар­мо­ні­за­ці­єю за­ко­но­дав­ства, що зро­бить вас го­то­ви­ми до подаль­ших від­но­син з ЄС. Та­ка екс­пер­ти­за — це на­ше ноу-хау. Ще один аспект, який ду­же ва­жли­вий для вас, — це до­по­мо­га в ча­сти­ні ре­ін­те­гра­ції оку­по­ва­них те­ри­то­рій. До­свід, яким ско­ри­ста­ла­ся Хор­ва­тія, був на­бу­тий у ме­жах ро­бо­ти мі­сії ООН. І за­раз він мо­же бу­ти ці­ка­вим укра­їн­сько­му уря­ду

(www.unn.com.ua)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.