Гло­баль­не «Ні!» ви­ко­пно­му па­ли­ву

Кіль­ка ви­снов­ків пі­сля 22-ї Кон­фе­рен­ції сто­рін Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН про змі­ну клі­ма­ту (СОР22)

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Го­лов­ною по­ді­єю СОР22 ви­яви­лось те, що 47 кра­їн сві­ту ого­ло­си­ли про план пе­ре­хо­ду на 100% від­нов­лю­ва­но­ї­енер­гі­ї­до 2050 ро­ку. Вза­га­лі та­ких кра­їн на­віть біль­ше: ра­ні­ше про та­кі пла­ни ого­ло­си­ли Пор­ту­га­лія, Ні­меч­чи­на, Шве­ція, Нор­ве­гія та ін­ші. Ме­та Укра­ї­ни ви­гля­дає по­ки що не так ам­бі­тно — пе­ре­йти на 20% ВДЕ до 2035 ро­ку. Ни­ні до­ля від­нов­лю­ва­них дже­рел у за­галь­но­му енер­го­спо­жи­ван­ні кра­ї­ни ста­но­вить 6%, по­ві­дом­ляє На­ціо­наль­ний еко­ло­гі­чний центр Укра­ї­ни.

« Де­да­лі біль­ше кра­їн пе­ре­хо­дять на 100% від­нов­лю­валь­но­ї­енер­гії , і Укра­ї­ні та­кож вар­то сер­йо­зно роз­гля­да­ти та­кий сце­на­рій роз­ви­тку, — за­ува­жує Іри­на СТАВЧУК, го­ло­ва від­ді­лу зі змі­ни клі­ма­ту НЕЦУ, ко­тра бу­ла при­су­тня на СОР22. — Для ба­га­тьох кра­їн це до­ціль­но з еко­но­мі­чно­го по­гля­ду, бо від­нов­лю­валь­на енер­ге­ти­ка де­шев­шає. В укра­їн­сько­му кон­текс­ті ва­жли­во й те, що у нас пра­кти­чно не за­ли­ша­є­ться за­па­сів ву­гі­л­ля, а атом­на енер­ге­ти­ка є ду­же до­ро­гою та не­без­пе­чною».

Те­пер світ го­ту­є­ться до сти­му­лю­ю­чо­го діа­ло­гу 2018 ро­ку, ме­та яко­го — по­шук до­мов­ле­но­стей що­до збіль­ше­н­ня ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів у 2020 — 2030-х ро­ках. Та­кож кра­ї­ни- уча­сни­ці Па­ризь­ко­їу­го­ди (на­бу­ла чин­но­сті 4 ли­сто­па­да і пе­ред­ба­чає обме­же­н­ня гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня на рів­ні + 2° C) пе­ре­гля­да­ти­муть по­да­ні на­ціо­наль­ні вне­ски.

«Ще не­має то­чних дат, ко­ли має від­бу­ти­ся пе­ре­по­да­н­ня клі­ма­ти­чних вне­сків — чи це бу­де 2018 рік, чи 2019-й. Але до цьо­го по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся, — акцен­тує Іри­на Ставчук. — Якщо в Укра­ї­ні не бу­де пе­ре­гля­ну­то енер­ге­ти­чно­їстра­те­гії , не бу­де ін­ших на­ціо­наль­них пла­нів — не бу­де осно­ви, нав­ко­ло яко­ї­ці вне­ски мо­жна пе­ре­гля­да­ти. За­раз го­ту­ю­ться но­ві транс­порт­на та енер­ге­ти­чна стра­те­гії, і ва­жли­во, щоб від­по­від­ні мі­ні­стер­ства бу­ду­ва­ли їх з огля­ду на клі­ма­ти­чні ці­лі».

На зу­стрі­чі з на­шою де­ле­га­ці­єю в Мар­ра­ке­ші не­уря­до­ві екс­пер­ти від Укра­ї­ни го­во­ри­ли про пла­ни до кін­ця ро­ку ухва­ли­ти кон­це­пцію ре­а­лі­за­ці­ї­дер­жав­но­ї­клі­ма­ти­чно­ї­по­лі­ти­ки. «В осно­ву ці­є­ї­кон­це­пці­ї­за­кла­де­но те, що тре­ба го­ту­ва­ти клі­ма­ти­чну стра­те­гію і стра­те­гію з ада­пта­ці­ї­до змін клі­ма­ту, — ко­мен­тує Іри­на Ставчук. — У прин­ци­пі, це не­по­га­ний до­ку­мент, але він по­ки ні­ко­го ні до чо­го не зо­бов’ язує. На осно­ві ці­є­ї­кон­це­пці­ї­по­трі­бно роз­ро­би­ти ще два до­ку­мен­ти. Скіль­ки це ро­би­ти­муть, на­скіль­ки во­ни бу­дуть ді­є­ви­ми — по­ки не­зро­зумі­ло. Во­дно­час в Укра­ї­ні уже діє низ­ка по­трі­бних за­ко­нів, а зав­дя­ки зо­бов’ яза­н­ням в Енер­ге­ти­чно­му спів­то­ва­ри­стві ба­га­то за­ко­нів ма­ють ухва­ли­ти — на­сам­пе­ред у сфе­рі енер­го­збе­ре­же­н­ня. То­му ре­фор­ми в цій сфе­рі від­бу­ва­ю­ться».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.