5000 кі­ло­ме­трів за три з «хво­сти­ком» мі­ся­ці

20-рі­чний львів’янин, хво­рий на ДЦП, ве­ло­си­пе­дом ді­став­ся Лі­са­бо­на

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Уні­каль­на по­до­рож Іва­на Ма­слю­ка роз­по­ча­ла­ся 13 сер­пня. За­вер­ши­ла­ся — 19 ли­сто­па­да. За­га­лом ман­дрів­ник від Льво­ва до Лі­са­бо­на на спе­ці­аль­но­му три­ко­лі­сно­му ве­ло­си­пе­ді здо­лав у ком­па­ні­ї­двох дру­зів 5000 кі­ло­ме­трів. Вра­же­н­ня і фото по­до­ро­жні ви­кла­да­ли на сто­рін­ці On 3 wheels — Про­ект здій­сне­н­ня мрі­їу «Фейс­бу­ці».

Що­дня про­їжджа­ли близь­ко ста кі­ло­ме­трів. Пе­ре­тну­ли 11 кра­їн, і це — Поль­ща, Че­хія, Ні­меч­чи­на, Ав­стрія, Лі­хтен­штейн, Швей­ца­рія, Іта­лія, Мо­на­ко, Фран­ція, Іспа­нія, Пор­ту­га­лія.

«Ко­жен мій день — це бо­роть­ба за те, щоб бу­ти пов­но­цін­ним чле­ном со­ці­у­му, ма­ти мо­жли­вість жи­ти, мрі­я­ти і ста­ви­ти пе­ред со­бою ці­лі», — на­пи­сав кіль­ка днів то­му на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» Іван Ма­слюк.

Під час по­їзд­ки хло­пці від­ві­ду­ва­ли бу­дин­ки лю­дей з обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми та роз­по­від­а­ли свою істо­рію. «Ця по­їзд­ка ста­ла по­штов­хом і осно­вою для ве­ли­ко­го про­е­кту, — за­зна­чає один із ко­ор­ди­на­то­рів про­е­кту Са­шко Лу­цик. — Ми пе­ре­йня­лись жи­т­тям і мрі­я­ми не­пов­но­справ­них і ро­зу­мі­є­мо, що хо­че­мо і мо­же­мо до­по­ма­га­ти!».

У пла­нах ман­дрів­но­ї­ко­ман­ди — за­по­ча­тку­ва­ти Все­сві­тній рух до­по­мо­ги лю­дям з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, які мрі­ють по­до­ро­жу­ва­ти.

8 гру­дня хло­пці пла­ну­ють по­вер­ну­ти­ся до Льво­ва ( що­прав­да, не ве­ло­си­пе­да­ми — ма­ши­ною) і де­таль­но роз­ка­жуть про свої ман­дри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.