Го­стей Дні­пра зу­стрі­ча­ти­ме Явор­ни­цький?

На При­вок­заль­ній пло­щі мі­ста про­по­ну­ють уста­но­ви­ти пам’ятник ви­да­тно­му укра­їн­сько­му істо­ри­ко­ві

Den (Ukrainian) - - День України -

До по­ча­тку цьо­го ро­ку тут сто­яв ча­вун­ний Гри­го­рій Пе­тров­ський, яко­го по­ва­ли­ли мі­ські акти­ві­сти. Ідея з уста­нов­кою но­во­го пам’ятни­ка ви­ни­кла під час не­що­дав­ньо­го свя­тку­ва­н­ня дня на­ро­дже­н­ня зна­ме­ни­то­го істо­ри­ка за­по­розь­ко­го ко­за­цтва, по­ві­до­ми­ла ди­ре­ктор Дні­про­пе­тров­сько­го ме­мо­рі­аль­но­го бу­дин­ку­му­зею Дми­тра Явор­ни­цько­го Яна Ти­мо­шен­ко. Дня­ми ого­ло­ше­но збір під­пи­сів на під­трим­ку ці­є­ї­іні­ці­а­ти­ви. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра му­зею, ескіз май­бу­тньо­го пам’ятни­ка вже є, а йо­го ав­тор — скуль­птор Во­ло­ди­мир Не­бо­жен­ко. Скуль­птур­на ком­по­зи­ція скла­да­є­ться з двох фі­гур: вла­сне Явор­ни­цько­го і збір­но­го обра­зу ко­бза­ря.

За­раз у Дні­прі йдуть бур­хли­ві де­ба­ти з при­во­ду онов­ле­н­ня При­вок­заль­но­ї­пло­щі. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви Ми­хай­ла Ли­сен­ка, на пло­щі, яка є ві­зи­тів­кою мі­ста, вкрай не­об­хі­дно про­ве­сти ком­пле­ксну ре­кон­стру­кцію. Ескі­зи но­во­го облич­чя мі­ста роз­ро­бля­ють ар­хі­те­кто­ри та ди­зай­не­ри Дні­пра. У мі­ськра­ді по­обі­ця­ли ві­ді­бра­ти де­сять най­більш уда­лих про­е­ктів, обна­ро­ду­ва­ти їх на сай­ті ме­рії, а пе­ре­мож­ця обра­ти шля­хом го­ло­су­ва­н­ня. Сам М.Ли­сен­ко про­по­нує вста­но­ви­ти на пло­щі мо­дер- ніст­ську сте­лу-фон­тан з під­сві­чу­ва­н­ням, яку дні­пров­ці в со­ці­аль­них ме­ре­жах вже охре­сти­ли «Око Са­у­ро­на». В ін­шо­му ва­рі­ан­ті — на мі­сці пам’ятни­ка Пе­тров­сько­му мо­же бу­ти роз­мі­ще­не ве­ли­ке ін­фор­ма­цій­не та­бло. Са­ма пло­ща, на дум­ку за­сту­пни­ка ме­ра, по­вин­на бу­ти ґрун­тов­но пе­ре­пла­но­ва­на не ли­ше з по­гля­ду есте­ти­ки, а й для то­го, щоб усу­ну­ти сти­хій­ну тор­гів­лю і розв’яза­ти транс­порт­ну про­бле­му. За­раз го­стям Дні­пра з ви­со­ких вок­заль­них схід­ців по­стає аб­со­лю­тно не­при­ва­бли­ва кар­ти­на.

Іде­ї­що­до уста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка на При­вок­заль­ній пло­щі, справ­ді, по­си­па­ли­ся від гро­мад­сько­сті, як з ро­гу до­ста­тку. «Око Са­у­ро­на» ві­це-мер «під­ди­вив­ся» в Чи­ка­го, але акти­ві­сти вва­жа­ють уста­нов­ку по­ді­бних пам’ятни­ків не­при­пу­сти­мою з іде­о­ло­гі­чних і па­трі­о­ти­чних мір­ку­вань. Про це, зокре­ма, го­во­ри­ться в офі­цій­ній за­яві ор­га­ні­за­ції «Май­дан Сі­че­слав-Дні­про», яка адре­со­ва­на ме­рії. «Твор­ці та про­мо­у­те­ри про­е­кту геть за­бу­ли, що обла­сний центр — це мі­сто ко­за­цької сла­ви. Мі­сце, де бу­ло роз­та­шо­ва­но шість ко­за­цьких сі­чей. І са­ме про це в пер­шу чер­гу по­вин­ні ді­зна­ва­ти­ся го­сті на­шо­го мі­ста», — йде­ться в за­яві. Крім то­го, на­га­ду­ють май­да­нів­ці, на пло­щі вже ба­га­то ро­ків сто­їть Хрест пам’яті жертв Го­ло­до­мо­ру. «Са­ме на цьо­му мі­сці зби­ра­ли тру­пи на­ших за­ги­блих зем­ля­ків для подаль­шо­го по­хо­ва­н­ня. До ре­чі, на­віть «по­пє­р­єд­ні­ки» ни­ні­шньо­ї­вла­ди обі­ця­ли на цьо­му мі­сці вста­но­ви­ти не­ве­ли­ку ка­пли­цю», — на­го­ло­шу­є­ться у звер­нен­ні.

Мо­жли­во, що са­ме пам’ятник Явор­ни­цько­му і змо­же при­ми­ри­ти рі­зні дум­ки, оскіль­ки на честь зна­ме­ни­то­го істо­ри­ка вже пе­ре­йме­ну­ва­ли го­лов­ний мі­ський про­спект, який по­чи­на­є­ться са­ме з При­вок­заль­но­ї­пло­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.