У Бла­го­да­тно­му на Во­ли­ні від­нов­лю­ють озе­ро

Ро­бо­ти з очи­ще­н­ня во­до­йми цьо­го ро­ку ви­ко­на­ли вже на 90%

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Се­ли­щний го­ло­ва цьо­го ша­хтар­сько­го мі­сте­чка, су­пу­тни­ка Но­во­во­лин­ська, Оле­ксандр То­по­рів­ський на­зи­ває про­ект від­нов­ле­н­ня озе­ра ам­бі­тним. Він сам як уро­дже­нець се­ли­ща Жов­тне­ве, ко­тре у зв’яз­ку з де­ко­му­ні­за­ці­єю змі­ни­ло на­зву на Бла­го­да­тне, вже не пам’ятає роз­кі­шної, як ка­жуть ста­ро­жи­ли, зо­ни від­по­чин­ку на мі­сце­во­му озе­рі. Го­ло­ві тіль­ки 26 ро­ків, він має еко­но­мі­чну осві­ту, здо­бу­ту у Ки­є­ві. Знає, що на­зва «озе­ро» — мі­сце­ва, бо на­справ­ді во­до­йма — ру­ко­твор­на, ста­вок, який ви­ко­па­ли у да­ле­кі 60-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. У Жов­тне­во­му ді­я­ли ша­хти, з них від­ка­чу­ва­ли во­ду, яка і по­пов­ню­ва­ла ста­вок. На йо­го бе­ре­зі обла­шту­ва­ли ши­кар­ний пляж, бу­ли чов­ни і ря­ту­валь­на слу­жба, гар­ний тан­цмай­дан­чик. Ста­вок був роз­мі­ще­ний у зо­ні се­ли­ща. А ко­ли ра­дян­ська вла­да на­ка­за­ла дов­го жи­ти, за­не­пав і ста­вок.

Ві­дно­ви­ти во­до­йму, аби у Жов­тне­во­му-Бла­го­да­тно­му зно­ву з’яви­ла­ся зо­на від­по­чин­ку, з 90-х ро­ків обі­ця­ли всі но­во­обра­ні се­ли­щні го­ло­ви. Взяв­ся ж тіль­ки То­по­рівсь- кий. Оле­ксандр ка­же, що це бу­ла «ри­зи­ко­ва річ». По­обі­ця­ла до­по­мог­ти мі­ська вла­да Но­во­во­лин­ська, зокре­ма з те­хні­кою для очи­ще­н­ня дна, але на­ра­зі обі­цян­ка ще не ста­ла ре­аль­ною спра­вою. На цей рік за­пла­ну­ва­ли спуск во­ди, осу­шу­ва­н­ня, очис­тку дна і зрі­за­н­ня де­рев, і сьо­го­дні, ка­же го­ло­ва, май­же всі ро­бо­ти за­вер­ше­но. Щой­но за­вер­ши­ла ро­бо­ту спе­цте­хні­ка, 90 від­со­тків ро­біт з очи­ще­н­ня ви­ко­на­но, і обі­йшло­ся це Бла­го­да­тно­му ли­ше у 18 317,5 грн. Ро­бо­ти, по­ві­до­мив го­ло­ва, опла­чу­ють че­рез Фонд гро­ма­ди Бла­го­да­тно­го, це прин­ци­по­ва по­зи­ція — всі гро­ші тіль­ки че­рез ра­ху­нок і пу­блі­чно. Тер­мі­но­во тре­ба ще 5725 грн, щоб опла­ти­ти ро­бо­ту те­хні­ки, то­му се­ли­щний го­ло­ва ра­зом з по­мі­чни­ком у цій до­брій спра­ві Пав­лом Ба­за­лу­цьким роз­мі­сти­ли скринь­ки для по­жертв у ма­га­зи­нах се­ли­ща, а та­кож фонд гро­ма­ди має і свій бан­ків­ський ра­ху­нок, ку­ди мо­жна пе­ре­ка­зу­ва­ти ко­шти.

Ни­ні у Бла­го­да­тно­му ме­шка­ють май­же п’ять ти­сяч лю­дей, у мі­сце­вій шко­лі на­вча­є­ться до 400 учнів. Крім від­нов­ле­н­ня озе­ра, се­ли­щний го­ло­ва мо­же по­хва­ли­ти­ся і обла­шту­ва­н­ням двох май­дан­чи­ків з тре­на­же­ра­ми, аби мо­лодь ма­ла чим зайня­ти­ся у віль­ний час.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.