До­свід Чу­гу­є­ва – всій кра­ї­ні

МОЗ під­три­має ре­фор­ма­тор­ські про­е­кти Хар­ків­щи­ни

Den (Ukrainian) - - День України -

До кін­ця по­то­чно­го ро­ку «ме­ди­чний бю­джет» в Хар­ків­ській обла­сті бу­де ви­ко­на­но на 100%, а ре­гіо­наль­ні іні­ці­а­ти­ви що­до впро­ва­дже­н­ня ре­форм в 2017 ро­ці МОЗ Укра­ї­ни все­бі­чно під­три­має та до­по­мо­же в ім­пле­мен­та­ції. Про це роз­по­вів за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни Пав­ло Ков­то­нюк за під­сум­ка­ми ви­їзно­го за­сі­да­н­ня Ко­мі­те­ту ВР з пи­тань бю­дже­ту, участь в яко­му взя­ли пред­став­ни­ки МОЗ, Мін­фі­ну, Мі­но­сві­ти, Мі­нін­фра­стру­кту­ри, Хар­ків­сько­ї­ОДА та мі­сце­вих рад, по­ві­дом­ляє www.moz.gov.ua.

Як за­зна­чив Пав­ло Ков­то­нюк, про­бле­ми в цьо­му ре­гіо­ні є ана­ло­гі­чни­ми до ін­ших, однак вла­да ціл­ком впо­ра­є­ться з ни­ми, оскіль­ки Хар­ків — один із фла­гма­нів еко­но­мі­ки. Він та­кож під­кре­слив, що МОЗ під­три­має дві ре­гіо­наль­ні іні­ці­а­ти­ви, які за­раз на по­ряд­ку ден­но­му в Хар­ків­ській обла­сті — пі­ло­тний про­ект що­до роз­ви­тку пер­вин­но­ї­до­по­мо­ги в Чу­гу­їв­сько­му ра­йо­ні («День» пи­сав про ньо­го у ма­те­рі­а­лі «Ме­дре­фор­ма в... Чу­гу­є­ві та Куп’ян­ську» 30 кві­тня ц. р.) та іні­ці­а­ти­ву що­до ав­то­но­мі­за­ці­ї­о­бла­сних за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я. На­га­да­є­мо, Чу­гу­їв та Куп’янськ ста­ли мі­сця­ми, де до 2017 ро­ку ви­про­бу­ють рі­зні мо­де­лі ро­бо­ти сі­мей­них лі­ка­рів, з ура­ху­ва­н­ням успі­шно­го єв­ро­пей­сько­го до­сві­ду — в про­е­ктах бе­руть участь екс­пер­ти Есто­ні­ї­та Ні­меч­чи­ни.

«Якщо вла­да обла­сті бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ці про­е­кти, во­на ма­ти­ме ма­кси­маль­ну під­трим­ку Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я», — за­пев­нив Пав­ло Ков­то­нюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.