«Фі­йон має силь­ні осо­би­сті зв’яз­ки з Пу­ті­ним»

Ек­сперт — про ре­зуль­та­ти пер­шо­го ту­ру ви­бо­рів кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти від ре­спу­блі­кан­ської пар­тії Фран­ції

Den (Ukrainian) - - День планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Уми­ну­лу не­ді­лю у Фран­ці­ї­ві­дбу­ли­ся прай­ме­різ ре­спу­блі­кан­сько­ї­пар­тії , у яких на по­са­ду кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти ба­ло­ту­ва­ли­ся сім кан­ди­да­тів. Фа­во­ри­та­ми на цих пе­ре­го­нах вва­жа­лись екс-прем’єри Ален Жюп­пе, Фра­ну­са Фі­йон та екс-пре­зи­дент Ні­ко­ля Сар­ко­зі.

Пі­сля цьо­го го­ло­су­ва­н­ня до­сить не­спо­ді­ва­но у лі­де­ри у пе­ре­го­нах се­ред ре­спу­блі­кан­ців ви­йшов 62-рі­чнй екс-прем’єр Фі­йон, який за­ру­чив­ся під­трим­кою 44% одно­пар­тій­ців. «Я ка­жу всім фран­цу­зам не­за­ле­жно від то­го, за ко­го во­ни го­ло­су­ють, ідуть змі­ни, які під­ні­муть Фран­цію», — ска­зав він сво­їм при­хиль­ни­кам.

71- рі­чний по­мір­ко­ва­ний ре­спу­блі­ка­нець- кон­сер­ва­тор Ален Жюп­пе зайняв дру­ге мі­сце із 28% го­ло­сів. Упро­довж мі­ся­ців він лі­ди­ру­вав як на прай­ме­різ, так і на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах. Де­що роз­ча­ро­ва­ний та­ким ре­зуль­та­том Жюп­пе ска­зав сво­їм при­хиль­ни­кам, що він про­дов­жить бо­роть­бу, і на­звав се­бе най­кра­щим ва­рі­ан­том зав­да­ти по­раз­ки лі­де­ру уль­тра­пра­во­ї­пар­ті­ї­Ма­рін Ле Пен, яка згі­дно з опи­ту­ва­н­ня­ми по­тра­пить у дру­гий тур на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах.

Тим ча­сом екс-пре­зи­дент Фран­ці­ї­Ні­ко­ля Сар­ко­зі із 20% го­ло­сів ви­знав свою по­раз­ку, не до­че­кав­шись за­вер­ше­н­ня під­ра­хун­ку ко­ло­сів. Він за­явив про від­хід з по­лі­ти­ки і за­кли­кав сво­ї­при­бі­чни­ків го­ло­су­ва­ти за Фі­йо­на.

Згі­дно з да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня слу­жбою OpinionWay ви­бор­ців, які бра­ли участь пер­шо­му ту­рі прай­ме­різ, 27 ли­сто­па­да Фі­йон ви­грає про­ти­сто­я­н­ня з Жюп­пе у від­но­шен­ні 56% до 44%.

Тим ча­сом прав­ля­ча пар­тія со­ці­а­лі­стів та їхні со­ю­зни­ки про­во­ди­ти­муть вла­сні прай­ме­різ у сі­чні. Пре­зи­дент-со­ці­а­ліст Фран­суа Ол­ланд, який є ду­же не­по­пу­ляр­ним, має ще ого­ло­си­ти, чи він бу­де ба­ло­ту­ва­тись.

ВІЛЬ­НИЙ СВІТ У ЗО­НІ РИЗИКУ Ні­ко­ля ТЕНЗЕР,

ди­ре­ктор па­ризь­ко­го цен­тру ви­вче­н­ня та осми­ле­н­ня по­лі­ти­чних рі­шень (CERAP), Па­риж:

— Пі­сля пе­ре­мо­ги про­ро­сій­ських кан­ди­да­тів у Мол­до­ві та Бол­га­рі­ї­на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах, че­рез кіль­ка днів пі­сля пе­ре­мо­ги Трам­па, Ян Бонд із Лон­дон­сько­го цен­тру єв­ро­пей­ських ре­форм опу­блі­ку­вав твіт: Ро­сія 3 — 0. Якщо ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр Сар­ко­зі Фран­суа Фі­йон ви­грає прай­ме­різ, що до­сить імо­вір­но, ра­ху­нок був би 4 — 0 на ко­ристь Ро­сії. Ба­га­то ви­бор­ців, в то­му чи­слі і з лі­во­го бо­ку, на го­ло­су­ван­ні 20 ли­сто­па­да у пер­вин­них ви­бо­рах кон­се­рва­тив­них і цен­трист­ських по­лі­ти­чних сил го­ло­су­ва­ли за те, щоб усу­ну­ти Ні­ко­ля Сар­ко­зі. І їм вда­ло­ся це зро­би­ти. Але з 44,1% го­ло­сів про­ти ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Ши­ра­ка Ален Жюп­пе (28,6%) і Сар­ко­зі (20,6%), Фран­суа Фі­йон є справ­жнім пе­ре­мож­цем у пер­шо­му ра­ун­ді. Ті, хто був за­до­во­ле­ний по­раз­кою Сар­ко­зі, не­за­ба­ром мо­жуть ста­ти роз­ча­ро­ва­ни­ми успі­хом Фі­йо­на.

Фран­суа Фі­йон три­ва­лий час має силь­ні осо­би­сті зв’яз­ки з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним, з яким він ба­га­то ра­зів мав зу­стрі­чи, як і біль­шість при­хиль­ни­ків ро­сій­сько­го лі­де­ра, в то­му чи­слі Тьєр­рі Ма­рі­а­ні — ве­ли­кий при­хиль­ник при­єд­на­н­ня Кри­му. Фі­йон ви­сту­пає за ті­сні­ші зв’яз­ки з Ро­сі­єю і ви­сту­пає за ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти РФ за її дії в Укра­ї­ні. Він опи­сав мо­жли­ве від­нов­ле­н­ня спів­пра­ці США з Ро­сі­єю за но­во­обра­но­го пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па як хо­ро­ші но­ви­ни для сві­ту. Він та­кож хва­лив Аса­да, яко­го він опи­сує як щит про­ти те­ро­ри­зму, на­віть якщо ні Ро­сія, ні ре­жим Аса­да на­справ­ді не ве­дуть бо­роть­би про­ти «Іслам­сько­ї­дер­жа­ви».

У ми­ну­ло­му Фі­йон та­кож ви­сту­пив про­ти Ма­а­стри­хт­сько­їу­го­ди (1992) і не мо­же вва­жа­ти­ся справ­жнім єв­ро­пей­цем. Оскіль­ки він бо­ров­ся про­ти одно­ста­те­вих шлю­бів і за­пе­ре­чу­вав пра­во на аборт як фун­да­мен­таль­ну цін­ність, йо­го не мо­жна роз­гля­да­ти лі­бе­ра­лом. Він має ду­же тра­ди­цій­не і хри­сти­ян­ське ба­че­н­ня сім’їта су­спіль­ства. Отри­му­ю­чи на­тхне­н­ня від Мар­га­рет Те­тчер, він ви­сту­пає за більш лі­бе­раль­ну еко­но­мі­ку, ра­зом з тим йо­го вва­жа­ють біль­ше про­те­кціо­ні­стом, ніж дій­сно від­кри­тим до віль­но­го рин­ку. Та­ким чи­ном, він є біль­ше кон­сер­ва­то­ром, ніж цен­три­стом, як де­які ко­мен­та­то­ри іно­ді йо­го зо­бра­жа­ють.

На­со­ло­джу­ю­чись під­трим­кою Ні­ко­ля Сар­ко­зі, Фі­йон є фа­во­ри­том дру­го­го ту­ру, який від­бу­де­ться 27 ли­сто­па­да. Біль­шість по­лі­ти­чних ана­лі­ти­ків вва­жає, що Ален Жюп­пе не має шан­су ви­гра­ти дру­гий ра­унд. Жюп­пе, зви­чай­но, є біль­шим цен­три­стом, ніж Фі­йон, він про­ти­сто­їть Ро­сії і рі­шу­че за­су­джує Пу­ті­на і Аса­да за вій­сько­ві зло­чи­ни в Си­рії. Про­те у 71 рік він ви­гля­дає для ба­га­тьох ви­бор­ців менш ди­на­мі­чним, ніж Фі­йон, і як та­кий, що не змо­же здій­сни­ти змі­ни.

Ба­га­то фран­цузь­ких ви­бор­ців як і в ба­га­тьох ін­ших кра­ї­нах, при­ді­ля­ють ма­ло ува­ги пи­та­н­ням між­на­ро­дно­ї­по­лі­ти­ки та без­пе­ки і не ро­блять свій ви­бір від­по­від­но до по­зи­цій в зов­ні­шній по­лі­ти­ці. Де­які фран­цузь­кі під­при­єм­ці та­кож по­мил­ко­во вва­жа­ють, що Фі­йон бу­де більш спри­я­тли­вим для бі­зне­су, ніж Жюп­пе.

Фран­ція стра­ждає від між­на­ро­дно­ї­хви­лі по­пу­лі­зму і кон­се­рва­ти­зму, що по­си­лює по­зи­ці­ї­Фі­йо­на і Ма­рін Ле Пен. Від­так ма­ло­ймо­вір­но, на­віть якщо де­які лю­ди на­ма­га­ю­ться мо­бі­лі­зу­ва­ти, щоб біль­шість цен­трист­ських і лі­вих ви­бор­ців ма­со­во про­го­ло­су­ва­ла за те, щоб ви­ті­сни­ти Фі­йо­на і від­да­ти пе­ре­ва­гу Жюп­пе, як це во­ни зро­би­ли в пер­шо­му ту­рі про­ти Сар­ко­зі.

Ві­двер­то ка­жу­чи, у нас мо­же від­бу­ти­ся дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, у яко­му про­ти­сто­я­ти­муть одне одно­му Фран­суа Фі­йон та Ма­рін Ле Пен, які обоє є при­хиль­ни­ка­ми Пу­ті­на. Це ма­ти­ме ду­же три­во­жні на­слід­ки для Укра­ї­ни та Близь­ко­го Схо­ду, і для віль­но­го сві­ту за­га­лом.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.