«Не­че­сна по­лі­ти­чна ата­ка»

Пре­зи­дент Пів­ден­ної Ко­реї за­пе­ре­чує зви­ну­ва­че­н­ня в при­че­тно­сті до ко­ру­пції і від­мов­ля­є­ться іти у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - День планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УПів­ден­ній Ко­ре­ї­не вщу­ха­ють ба­га­то­ти­ся­чні акці­ї­про­те­сту з ви­мо­гою від­став­ки пре­зи­ден­та Пак Кин Хе. Лі­де­ра кра­ї­ни обви­ну­ва­чу­ють у роз­крит­ті дер­жав­но­ї­та­єм­ни­ці і за­лу­чен­ні до управ­лі­н­ня кра­ї­ною її кра­що­ї­по­дру­ги Чхве Сун Силь. Про­ку­ра­ту­ра Пів­ден­ної Ко­ре­ї­ви­ма­гає ви­кли­ка­ти на до­пит Пак Кин Хе.

Від­по­від­но до кон­сти­ту­ції, про­ку­ра­ту­ра не мо­же пред’яви­ти кри­мі­наль­ні зви­ну­ва­че­н­ня чіль­но­му пре­зи­ден­то­ві, оскіль­ки во­на має не­до­тор­ка­ність, про­те ві­дом­ство за­яви­ло про при­че­тність Пак Кин Хе до ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу.

Ра­ні­ше про­ку­ра­ту­ра зви­ну­ва­ти­ла по­мі­чни­цю пре­зи­ден­та Чхве Сун Силь у то­му, що во­на не­за­кон­но при­му­шу­ва­ла кру­пний бі­знес вно­си­ти ба­га­то­міль­йон­ні по­жер­тву­ва­н­ня до двох пов’яза­них з нею не­уря­до­вих фон­дів — Mir і K-Sports.

Де­які ЗМІ ствер­джу­ють, що че­рез них бу­ли отри­ма­ні ко­шти від 53 ком­па­ній на су­му 80 млрд вон ($72 млн.). Ча­сти­на їх ні­би­то бу­ла ви­ко­ри­ста­на Чхве Сун Cиль для по­ку­пки не­ру­хо­мо­сті за кор­до­ном і опла­ти на­вча­н­ня донь­ки. Крім то­го, її зви­ну­ва­чу­ють у ша­храй­стві при отри­ман­ні бан­ків­сько­го кре­ди­ту в су­мі 250 ти­сяч єв­ро.

Пів­ден­но­ко­рей­сько­го лі­де­ра Пак Кин Хе пі­до­зрю­ють у то­му, що во­на до­зво­ли­ла сво­їй по­дру­зі, з якою зна­йо­ма по­над 40 ро­ків, втру­ча­ти­ся у дер­жав­ні спра­ви: пе­ре­да­ва­ла їй ва­жли­ву і се­кре­тну до­ку­мен­та­цію, вклю­ча­ю­чи текс­ти сво­їх май­бу­тніх ви­сту­пів, і до­зво­ля­ла вно­си­ти до них прав­ки, без­по­се­ре­дньо впли­ва­ю­чи тим са­мим на по­лі­ти­ку і еко­но­мі­ку кра­ї­ни. По­ві­дом­ля­є­ться та­кож, що Чхве Сун Силь, яка не ма­ла жо­дно­го від­но­ше­н­ня до держ­слу­жби і до­пу­ску до держ­та­єм­ни­ці, втру­ча­ла­ся в ка­дро­ві при­зна­че­н­ня і ро­бо­ту адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та.

20 ли­сто­па­да Чхве Сун Силь бу­ли пред’яв­ле­ні офі­цій­ні зви­ну­ва­че­н­ня в зло­вжи­ван­ні вла­дою і пе­ре­ви­щен­ні пов­но­ва­жень.

Тим ча­сом опо­зи­ція Пів­ден­но­ї­Ко­ре­ї­по­ча­ла збір під­пи­сів за ім­пі­чмент пре­зи­ден­та Пак Кин Хе. «Пре­зи­дент Пак по­вин­на пі­ти якнай­швид­ше», — за­яви­ла жур­на­лі­стам ке­рів­ник опо­зи­цій­но­ї­Де­мо­кра­ти­чної пар­ті­ї­Чху Мі Е.

Скан­дал дов­ко­ла пре­зи­ден­та Пак Кин Хе роз­го­рів­ся пі­сля то­го, як жур­на­лі­сти одно­го з ка­бель­них ка­на­лів зна­йшли в сміт­тє­во­му ба­ку го­те­лю план­шет з се­кре­тни­ми до­ку­мен­та­ми, се­ред яких бу­ли текс­ти про­мов пре­зи­ден­та. Пі­зні­ше пре­зи­дент зі­зна­ла­ся, що в пер­ші ро­ки на по­сту ра­ди­ла­ся зі сво­єю по­дру­гою Чхве Сун Силь при під­го­тов­ці до ви­сту­пів, і при­не­сла ви­ба­че­н­ня гро­ма­дя­нам кра­ї­ни.

Пі­сля то­го, як ста­ло ві­до­мо про істо­рію з по­дру­гою пре­зи­ден­та, по кра­ї­ні про­ко­ти­ла­ся хви­ля про­те­стів, уча­сни­ки яких ви­ма­га­ли від­став­ки гла­ви дер­жа­ви. Де­мон­стран­ти за­яв­ля­ють, що Пак Кин Хе «не має на­віть ба­зо­вих яко­стей для управ­лі­н­ня кра­ї­ною».

У від­по­відь на зви­ну­ва­че­н­ня в ко­ру­пці­ї­гла­ви дер­жа­ви адво­ка­ти пре­зи­ден­та за­яв­ля­ють, що про­ку­ро­ри «по­бу­ду­ва­ли бу­ди­нок на фан­та­зі­ях». Ві­до­мо, що на­віть, дав­ши зго­ду на спів­пра­цю зі слід­ством, па­ні Пак не зу­стрі­ча­ти­ме­ться з про­ку­ро­ра­ми, а ма­ти­ме спра­ву зі спе­ці­аль­ною не­за­ле­жною ко­ман­дою, яка не­за­ба­ром роз­по­чне роз­слі­ду­ва­н­ня.

Пред­став­ник Пак Чжун Юн- кук за­явив, що зви­ну­ва­че­н­ня про­ку­ро­рів є «не­че­сною по­лі­ти­чною ата­кою » . За йо­го сло­ва­ми, їхня спра­ва є « кар­тко­вим бу­ди­но­чком, по­бу­до­ва­ним на уяві і спе­ку­ля­ці­ях, які пов­ні­стю ігно­ру­ють об’єктив­ні до­ка­зи».

Па­ні Парк, рей­тинг якої впав до 5%, дві­чі ви­ба­чи­ла­ся по на­ціо­наль­но­му те­ле­ба­чен­ню, але не зби­ра­є­ться по­да­ва­ти у від­став­ку.

Гро­ма­дя­ни Пів­ден­но­ї­Ко­реї ду­же сер­ди­то від­ре­а­гу­ва­ли на опри­лю­дне­н­ня та­ких фа­ктів. Впер­ше пі­сля мас­шта­бних про­де­мо­кра­ти­чних де­мон­стра­цій 1980-х ро­ків на ву­ли­ці Се­у­ла ви­йшла ве­ли­че­зна кіль­кість лю­дей. За да­ни­ми ор­га­ні­за­то­рів, че­твер­ту су­бо­ту по­спіль на мі­тинг ви­хо­дить май­же пів­міль­йо­на де­мон­стран­тів.

По­ки не­зро­зумі­ло, як за­вер­ши­ться си­ту­а­ція з цим скан­да­лом. Мо­жна на­га­да­ти, до цьо­го ім­пі­чмент пре­зи­ден­то­ві Ко­ре­ї­Ро Му Хе­ну бу­ло ви­не­се­но в бе­ре­зні 2014 ро­ку рі­ше­н­ням На­ціо­наль­ної асам­блеї. Та­ким чи­ном, згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю Пів­ден­ної Ко­реї, пов­но­ва­же­н­ня ді­ю­чо­го пре­зи­ден­та, бу­ло при­пи­не­но.

То­ді опо­зи­ція ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про ім­пі­чмент у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ням ним пе­ред­ви­бор­но­го за­ко­но­дав­ства. Зокре­ма, Ро Му Хен пу­блі­чно за­кли­кав ви­бор­ців го­ло­су­ва­ти на май­бу­тніх (в кві­тні) ви­бо­рах за пар­тію «Урі», що не­мо­жли­ве для ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та. Крім то­го, Ро Му Хен зви­ну­ва­чу­є­ться в ко­ру­пції.

Згі­дно з про­це­ду­рою, пі­сля рі­ше­н­ня пар­ла­мен­ту по­ста­но­ва про ім­пі­чмент має бу­ти пе­ре­да­на до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. Для оста­то­чно­ї­від­прав­ки чіль­но­го гла­ви дер­жа­ви у від­став­ку, не­об­хі­дно схва­ле­н­ня ше­сти з дев’яти суд­дів. Згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю, рі­ше­н­ня має бу­ти ухва­ле­не про­тя­гом 180 днів. До то­го ча­су, до­ки Кон­сти­ту­цій­ний суд не ви­не­се оста­то­чну ухва­лу, обов’яз­ки пре­зи­ден­та ви­ко­нує прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.