Щоб «не втра­ти­ти пар­тію»

Дні­пров­ські «укро­пів­ці» ви­сту­пи­ли за від­став­ку ке­рів­ни­цтва по­лі­ти­чної си­ли

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УДніп рі на об лас ній кон фе рен ції « Укра - їнсь ко го об’ єд нан ня па­трі­о­тів — УКРОП» прийня­то ре­зо­лю­цію, в якій про по ну єть ся усу ну ти ни - ні­шнє ке­рів­ни­цтво пар­тії.

«За» ре­зо­лю­цію про­го­ло су ва ла аб со лют на біль - шість де­ле­га­тів, при­су­тніх у єв рейсь ко му гро мадсь ко му цен т рі « Ме но ра » . У той же час учас ни ки кон фе рен ції ви­сло­ви­ли під­трим­ку ке­рів­ни ко ві дніп ровсь кої об лас - ної ор­га­ні­за­ції УКРОП Ген­на­дію Кор­ба­ну. Згі­дно з текс­том ре­зо­лю­ції, йо­го кан­ди­да­ту­ру ви­су­ну­то в по­лі­тра­ду пар­тії. Ав­то­ри ре­зо­лю­ції ви­ма­га­ють зві­ту від се­кре­та­рі­а­ту й по­лі­тра­ди за 2016 рік. «Но­во­му скла­ду КПК на­ка­зу є мо роз гля ну ти до ку мен - таль не під твер д жен ня чи - сель них по ру шень. Та кож за ре зуль та та ми зві ту ви рі - ши­ти пи­та­н­ня про усу­не­н­ня від ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків Бо ри сен ка, Кри вен ка, Гри­ня й Ба­тен­ка за си­сте­ма­ти­чні по­мил­ки в ро­бо­ті, ди­скре ди та цію пар тії і її лі де - рів в очах ви бор ців » , — го - во­ри­ться в текс­ті ре­зо­лю­ції.

Слід за­зна­чи­ти, що бо­роть ба за ке рів ниц т во пар - ті­єю УКРОП по ча ла ся май - же рік то му. З мо мен ту її ство­ре­н­ня в ли­пні 2015 ро­ку пар тію очо лю вав ко лиш ній за ступ ник гу бер на то ра Дніп ро пет ров щи ни Ген на - дій Кор бан. Про те 23 січ ня 2016 ро ку на за кри то му за - сі дан ні по літ ра ди йо го від ке­рів­ни­цтва усу­ну­ли. У цей час Г. Кор бан був під ареш - том і що­до ньо­го ве­ло­ся роз­слі ду ван ня за кіль ко ма ста­т­тя­ми кри­мі­наль­но­го ко­дек су, які ін к ри мі ну ва ла йо­му ни­ні­шня вла­да. Як го­во­ри­ли в Дні­прі, на той час уже з’ яви ли ся роз біж нос ті між ко лиш ні ми со рат ни ка­ми — Іго­рем Ко­ло­мой­ським і йо­го ко­ли­шні­ми під­ле­гли­ми Г. Кор ба ном і Б. Фі ла то - вим. Опо се ред ко ва ним під - твер­дже­н­ням цьо­го став ви­ступ ві­до­мо­го «укро­пів­ця», на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Ан­дрія Де­ни­сен­ка. Ви­сту­паю чи на кон фе рен ції Дніп - ров­ськой обла­сної ор­га­ні­за­ції пар тії УКРОП, він за - явив, що екс- гу бер на тор І. Ко ло мойсь кий і йо го ко - ли­шній за­сту­пник Г.Кор­бан ви ба чи ли ся один пе ред од - ним. « Я не уяв ляю пар тію УКРОП як без Кор­ба­на, так і без Ко ло мойсь ко го » , — ска­зав А.Де­ни­сен­ко.

Сам ко лиш ній го ло ва пар тії УКРОП Ген на дій Кор бан, який остан нім ча - сом пе­ре­бу­ває на лі­ку­ван­ні в Ізра ї лі, че рез скайп ви сту - пив з емо­цій­ною про­мо­вою. Він за пев нив об лас ну парт - кон­фе­рен­цію, що дні­пров­ська ко ман да, що 2014 ро ку змог ла зу пи ни ти ро сійсь ку на­ва­лу в Укра­ї­ні, ви­три­має будь- які ви про бу ван ня. На йо­го дум­ку, за­пов­не­ні укра­їнсь ки ми чи нов ни ка ми еле­ктрон­ні де­кла­ра ції до­ве­ли, що « вла да за ли ша єть ся в ру­ках суд­дів, про­ку­ро­рів і чи­нов­ни­ків, які кра­дуть мі­льяр­да­ми». «До­сі са­ме во­ни за ли ша ють ся прав ля чим кла сом. Але й на них бу де упра­ва. УКРОП має свої чі­ткі ці­лі. Пе­ре­д­усім ми ма­є­мо за­бра­ти ма­кси­мум гро­шей і влади у ки­їв­ських чи­нов­ни­ків і пе ре да ти їх на міс ця. Лі­кві­ду­ва­ти мо­но­по­лію, що без со віс но на жи ва єть ся на на ці о наль них при род них ре­сур­сах. Про­ве­сти на­ціо­на­лі за цію стра те гіч них ак ти - вів, не до ро го куп ле них під ви­гля­дом при­ва­ти­за­ції», — за явив Г. Кор бан. Іні ці а тор ство рен ня УКРОПу та кож за­зна­чив, що вла­ду в пар­тії за хо пи ли « ін т ри га ни » , а кон­фе­рен­ція в Дні­прі спря­мо ва на са ме на те, щоб не до зво ли ти ни ніш ньо му ке - рів­ни­цтву УКРОПу «втра­ти­ти пар­тію».

На кон­фе­рен­ції ви­сту­пив місь кий го ло ва Дніп ра Бо­рис Фі­ла­тов, рік обра­ний на цю по­са­ду. Він по­дя­ку­вав всім, хто за ли ша єть ся вір - ним пар тії УКРОП, і за пев - нив, що й на­да­лі до­кла­да­ти­ме всіх зу­силь, щоб ви­прав­да ти до ві ру ви бор ців. « Сьо­го­дні ме­ні не со­ром­но сто­я­ти тут і ди ви ти ся вам в очі. За остан ні ми со ці о ло гіч ни ми опи­ту­ва­н­ня­ми, ме­не як ме­ра під­три­му­ють і до­ві­ря­ють ме­ні 50% ви­бор­ців. Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ми змо­гли по­до­ла ти в міс ті не га тив ні тен - ден­ції. І на цьо­му шля­ху нас уже ні­хто не зу­пи­нить», — ска­зав Б.Фі­ла­тов.

На пе ре дод ні кон фе - рен­ції го­ло­ва обла­сної ор­га - ні за ції « Ко мі те ту ви бор ців Укра ї ни » Ста ніс лав Жо лу - дєв опри­лю­днив ре­зуль­та­ти со­ціо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня « Елек то раль на си ту а ція в Дні­прі», яке по­ка­за­ло по­лі­ти­чні на­строї че­рез рік пі­сля мі­сце­вих ви­бо­рів-2015. Без­за­сте­ре­жне лі­дер­ство в рей­тин­гу має мер Дні­пра Бо­рис Фі­ла­тов, то­ді як йо­го кон­ку­рен­ти втра­ча­ють під­трим­ку. За да ни ми опи ту ван ня, за - раз ме ра під три му ють 49% ви­бор­ців. Се­ред по­лі­ти­чних пар­тій у Дні­прі лі­дер­ство як і ра­ні­ше утри­мує УКРОП — 22,92%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.