Оле­ксій МЕЛЬНИК:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Від сут ність не - об хід них рі шень з бо­ку пре­зи­ден­та не є ви­прав­да­н­ням без­ді­яль­но­сті ін­ших по­са­до вих осіб. Ор­га ни дер жав ної вла ди та ор га ни війсь ко во го управ лін ня, не че ка - ючи ого­ло­ше­н­ня ста­ну вій ни, вжи ва ють за­хо­дів для від­сі­чі агре­сії. За­ко­ном та­кож пе ред ба че на від по ві даль ність за по ру - ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про обо­ро­ну Украї ни ( стат тя 20). Від по від но, по ру шу ю чи ви мо ги За ко ну « Про обо ро ну Укра ї ни » , по­са­до­ві осо­би ма­ють бу­ти сві­до­мі то­го, що їм до­ве­де­ться не­сти не ли­ше по­лі­ти­чну, а й кри мі наль ну від по ві даль ність

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.