«Зо­ло­ті са­мо­род­ки»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Вір­ту­о­зи з 20 му­зи­чних шкіл Укра­ї­ни зу­стрі­ли­ся на ХІV Все­укра­їн­сько­му му­зи­чно­му кон­кур­сі пам’ яті П.І.Чай­ков­сько­го, який що­рі­чно від­бу­ва­є­ться у мі­сті Кам’ ян­ці Чер­ка­сько­ї­о­бла­сті. Са­ме сю­ди він при­їздив упро­довж 28 ро­ків, са­ме тут, на «зем­лі обі­то­ва­ній» (за йо­го ж сло­ва­ми) ство­рив біль­шість сво­їх ше­дев­рів. Усі 14 кон­кур­сів під­твер­джу­ють аксі­о­му: та­лант — по­ня­т­тя не гео­гра­фі­чне! На ко­жно­му з них з’яв­ля­ю­ться ді­ти, які, зав­дя­ки кон­кур­су, оби­ра­ють май­бу­тню про­фе­сію му­зи­кан­та.

Це, ма­буть, єди­ний у му­зи­чно­му сві­ті кон­курс, в яко­му бе­руть участь ви­клю­чно ді­ти, які на­вча­ю­ться в ма­лень­ких мі­сте­чках, ра­йон­них і сіль­ських шко­лах. Ідея зро­зумі­ла: зна­хо­ди­ти та­ла­но­ви­тих ді­тей і до­по­ма­га­ти їм роз­кри­ти свій му­зи­чний дар. Бі­о­гра­фія кон­кур­су — ці­ка­ва і до­во­лі по­ка­зо­ва. Якщо пер­ші кон­кур­си зби­ра­ли не біль­ше де­ся­тка уча­сни­ків, то в на­сту­пні ро­ки їх бу­ло вже по­над пів­со­тні. По­сту­по­во роз­ши­рю­ва­ла­ся й гео­гра­фія. Це му­зи­чне зма­га­н­ня по­сту­по­во об’ єд­на­ло дер­жав­ні ін­сти­ту­ції, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ці­ї­та лю­дей, яких на­зи­ва­ють ме­це­на­та­ми, спон­со­ра­ми, во­лон­те­ра­ми, а на­справ­ді тих, хто вбо­лі­ває за та­ла­но­ви­ту юнь і за май­бу­тнє сво­єї кра­ї­ни.

По­чав­ся кон­курс із при­ва­тної іні­ці­а­ти­ви ко­ли­шньо­го ди­ре­кто­ра Кам’ян­сько­ї­му­зи­чно­ї­шко­ли іме­ні П.І.Чай­ков­сько­го Ва­ле­рія Вол­ко­ва і Лю­дми­ли Чи­жо­вої, яку під­три­ма­ли Кам’ян­ський істо­ри­ко-куль­тур­ний за­по­від­ник, очо­лю­ва­ний Га­ли­ною Та­ран, ме­рія мі­ста Кам’ян­ки та На­ціо­наль­ний му­зи­чний ко­мі­тет Укра­ї­ни Мі­жна­ро­дної му­зи­чної ра­ди. Кіль­ка ра­зів до про­ве­де­н­ня кон­кур­су до­лу­ча­ло­ся Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни, яке цьо­го­річ ви­сту­пи­ло одним з йо­го ор­га­ні­за­то­рів. До них при­єд­на­ла­ся та­кож На­ціо­наль­на му­зи­чна ака­де­мія Укра­ї­ни іме­ні П.І.Чай­ков­сько­го. З пер­ших ро­ків про­ве­де­н­ня кон­курс під­три­му­ва­ли лю­ди, яких об’єд­на­ла Ві­кто­рія Зу­бен­ко і ко­тра очо­ли­ла Центр куль­тур­них іні­ці­а­тив Responsible Future (Від­по­від­аль­не май­бу­тнє), зго­дом до­дав­ся Ми­сте­цький фонд іме­ні Ана­то­лія Гра­бо­во­го та то­ва­ри­ство «Вла­ди­ком». Від­то­ді всі во­ни є по­стій­ни­ми опі­ку­на­ми му­зи­чно­го ди­тя­чо­го кон­кур­су. Са­ме зав­дя­ки та­ко­му об’єд­нан­ню не­бай­ду­жих, кон­курс у Кам’ян­ці на­би­рав обер­ти і пе­ре­тво­рив­ся на справ­жнє му­зи­чне свя­то.

Ни­ні — це кон­курс-фе­сти­валь, під час яко­го ді­ти за­ну­рю­ю­ться в су- ціль­ний світ му­зи­ки: сам кон­курс, май­стер-кла­си, пре­зен­та­ції, за­хо­плю­ю­чі му­зей­ні ве­чо­ри, кон­цер­ти, зу­стрі­чі з май­стра­ми су­ча­сно­ї­му­зи­чно­ї­куль­ту­ри. Го­ді ска­за­ти, що ді­ти ма­ли ща­стя спіл­ку­ва­ти­ся з Ми­ро­сла­вом Ско­ри­ком, Ва­лен­ти­ном Силь­ве­стро­вим, Іго­рем Щер­ба­ко­вим, Ми­хай­лом Чем­бер­жі, Ген­на­ді­єм Са­ськом, Іри­ною Але­ксій­чук, Юрі­єм Ко­том, Бо­г­да­ною Пів­нен­ко, Лю­дми­лою Мар­це­вич, Оль­гою Лі­фо­рен­ко і з ба­га­тьма ін­ши­ми, не менш зна­ни­ми ді­я­ча­ми. Крім на­го­род і від­знак, ді­ти отри­му­ють ди­плом уча­сни­ка кон­кур­су, но­ти і ди­ски укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів, по­да­рун­ки від спон­со­рів,а шко­ли — му­зи­чні цен­три, гро­шо­ві пре­мі­ї­кра­щим пе­да­го­гам і кон­церт­мей­сте­рам, а пе­ре­мож­цям на­да­є­ться мо­жли­вість гра­ти в Му­зеї Чай­ков­сько­го на ін­стру­мен­ті, за яким пра­цю­вав ком­по­зи­тор.

Про­те, кін­це­вою і го­лов­ною ме­тою за­хо­ду є, зви­чай­но, йо­го твор­чі на­слід­ки. За своє існу­ва­н­ня, чи­ма­ло йо­го пе­ре­мож­ців отри­ма­ли мо­жли­вість роз­кри­ва­ти свій дар му­зи­кан­та. Ось ли­ше кіль­ка при­кла­дів: пі­а­ніст Ма­ксим Шар­пар (м. Єна­кі­є­ве До­не­цько­ї­обл.) і скри­паль­ка Ма­рія Дик (м. Ка­нів Чер­ка­сько­ї­обл.) на­вча­ю­ться в Ки­їв­ській спе­ці­аль­ній му­зи­чній шко­лі іме­ні М.В. Ли­сен­ка, по­бу­ва­ли на май­стер-кла­сах у Швей­ца­рії і з ви­сту­па­ми в Ла­тві­їі на­віть у Да­во­сі; Те­тя­на Ар­те­мів­ка (м. Смі­ла Чер­ка­сько­ї­обл.) ни­ні є сту­ден­ткою На­ціо­наль­но­ї­му­зи­чно­їа­ка­де­мі­ї­Украї ни, Юлія Мо­ги­ла і Оле­ксій Лук’янець (м. Кам’ян­ка Чер­ка­сько­ї­обл.) є ла­у­ре­а­та­ми кон­кур­су іме­ні Кар­ла Чер­ні (Поль­ща) і на­вча­ю­ться у Чер­ка­сько­му му­зи­чно­му учи­ли­щі, Альо­на Дем­чен­ко (смт Оле­ксан­дрів­ка Кі­ро­во­град­сько­ї­обл.) вчи­ться в Дні­про­пе­тров­ській му­зи­чні ака­де­мії.

Цьо­го­рі­чний кон­курс та­кож ви­явив но­вих зі­ро­чок. Одна з них — над­зви­чай­но обда­ро­ва­ний 12-рі­чний скри­паль Ар­тур Чор­ний з м. Оле­ксан­дрі­ї­Кі­ро­во­град­сько­ї­о­бла­сті. Хло­пчик з ба­га­то­ді­тно­ї­сім’ї , вра­зив жу­рі і слу­ха­чів сво­єю му­зи­каль­ні­стю, ар­ти­сти­змом і те­хні­чною вправ­ні­стю. Ар­тур отри­мав Гран-прі, приз «Зо­ло­тий са­мо­ро­док», від­зна­ку «За кра­ще ви­ко­на­н­ня тво­ру Чай­ков­сько­го» від На­ціо­наль­но­ї­му­зи­чно­їа­ка­де­мі­ї­Украї ни, сер­ти­фі­кат уча­сни­ка май­бу­тньо­го (V) Між­на­ро­дно­го ін­стру­мен­таль­но­го кон­кур­су Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча та рі­чну сти­пен­дію (1500 гри­вень на мі­сяць), яку йо­му ви­зна­чи­ли спон­со­ри Ан­дрій і Сві­тла­на Ма­льо­ва­ні. Крім то­го, всі пе­ре­мож­ці ві­зьмуть участь у рі­здвя­но­му кон­цер­ті, який що­рі­чно ор­га­ні­зо­вує Центр куль­тур­них іні­ці­а­тив ResponsibleFuture. Ле­ся ОЛІЙНИК, ми­сте­цтво­зна­вець Кам’ян­ка — Ки­їв

У Кам’ян­ці зма­га­ли­ся юні скри­па­лі та пі­а­ні­сти

ФОТО АВТОРА

12-рі­чний скри­паль Ар­тур Чор­ний із м. Оле­ксан­дрії Кі­ро­во­град­ської обла­сті отри­мав Гран-прі. Він вра­зив жу­рі та слу­ха­чів сво­єю му­зи­каль­ні­стю, ар­ти­сти­змом і те­хні­чною вправ­ні­стю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.