Під­ко­ре­н­ня Ба­ден-Ба­де­на

Den (Ukrainian) - - Культура - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

Не­ве­ли­ке за­ти­шне мі­сте­чко в Ні­меч­чи­ні — Ба­ден-Ба­ден, — ку­ди тра­ди­цій­но їзди­ла на во­ди та по­ка­за­ти на­ре­че­них ім­пер­ська знать, де не одну го­ди­ну із су­мом і ра­ді­стю про­си­дів за граль­ним і пи­сьмо­вим сто­ла­ми кла­сик ду­хов­них по­ри­вань — Фе­дір До­сто­єв­ський, у но­ві­тні ча­си про­дов­жує бу­ти не ли­ше мо­дним ку­рор­том ну­во­ри­шів, а й одним із цен­трів, де від­бу­ва­ю­ться фе­сти­ва­лі су­ча­сно­го ми­сте­цтва.

Цьо­го ро­ку, зав­дя­ки осо­би­сто­му ен­ту­зі­а­зму Юрія Кру­ли­ков­сько­го, ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Фон­ду спри­я­н­ня ми­стецтв, Укра­ї­на впер­ше бу­ла там пред­став­ле­на. На жаль, ча­си, ко­ли не­ве­ли­ка, але за­ти­шна за­ла на вул. Фро­лів­ській зби­ра­ла ша­ну­валь­ни­ків су­ча­сно­го ми­сте­цтва — жи­во­пи­су і фо­то­гра­фії, пер­фо­ман­сів і мі­ні­ви­став, лі­те­ра­тур­них і му­зи­чних ве­чо­рів, ка­ну­ли в Ле­ту... Але Ю. Кру­ли­ков­ський, ен­ту­зі­аст від куль­ту­ри, не опу­стив рук, ко­ли існу­ва­н­ня Фон­ду втра­ти­ло сенс для «силь­них сві­ту цьо­го», і не ли­ше збе­ріг, але і про­дов­жив бла­го­ро­дну мі­сію, на­по­ле­гли­во про­кла­да­ю­чи шлях твор­цям су­ча­сно­го ми­сте­цтва — до гля­да­чів. Мі­гру­ю­чи від га­ле­реї«М17» до га­ле­реї «Ка­ме­ра», він не втом­лю­є­ться зна­йо­ми­ти нас із на­бу­тка­ми но­вих і вже ві­до­мих май­стрів.

Цей рік зав­дя­ки на­по­ле­гли­вим по­шу­кам но­вих шля­хів до но­вих гля­да­чів при­ніс чу­до­ві пло­ди — Укра­ї­на впер­ше взя­ла участь у бі­є­на­ле в Ба­ден-Ба­де­ні. І не ли­ше за­ці­ка­ви­ла фа­хів­ців і ша­ну­валь­ни­ків, але й отри­ма­ла за­про­ше­н­ня до подаль­шо­ї­спів­пра­ці.

В екс­по­зи­ці­ї­бу­ли пред­став­ле­ні ро­бо­ти Оле­ксан­дра Шим­ба­ров­сько­го і Ва­ди­ма Ша­ма­но­ва, Іго­ря Гай­дая й Оле­га Пін­чу­ка, Ра­си­ма Сей­ді­мо­ва і Те­му­рі Па­пі­а­шві­лі. Во­ни так яскра­во і пе­ре­кон­ли­во за­яви­ли про на­шу кра­ї­ну, що зму­си­ли по­ди­ви­ти­ся на Укра­ї­ну, як пов­но­прав­но­го, кон­ку­рен­то­зда­тно­го уча­сни­ка су­ча­сно­го куль­тур­но­го про­це­су.

— Як ку­ра­тор і ав­тор ідеї, — го­во­рить Юрій Кру­ли­ков­ський, — я ща­сли­вий. Фе­сти­валь Contemporary Art Baden-Baden ще мо­ло­дий, але впев­не­но за­во­йо­вує свою ні­шу в пред­став­лен­ні но­во­го ми­сте­цтва. І вкрай ва­жли­во і пер­спе­ктив­но, що на­ша екс­по­зи­ція змо­гла за­ці­ка­ви­ти не ли­ше фа­хів­ців, але і про­стих (і ду­же не­про­стих), гля­да­чів. Про це свід­чить ду­же по­зи­тив­ний «ко­мер­цій­ний під­су­мок» цьо­го про­е­кту.

А щоб укра­їн­ські гля­да­чі мо­гли по­ба­чи­ти, оці­ни­ти та по­ра­ді­ти за сво­їх ми­тців, ми за­про­си­ли всіх на пост-вер­ні­саж, що від­крив­ся в га­ле­реї«Ка­ме­ра».

Укра­ї­на впер­ше взя­ла участь у бі­є­на­ле — пост-вер­ні­саж по­дії ни­ні пред­став­ле­но у ки­їв­ській га­ле­реї «Ка­ме­ра»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.