Лон­дон­ці апло­ду­ють укра­їн­цям

Стрі­чка «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план» пе­ре­мо­гла на між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Сце­на­рист і про­дю­сер філь­му Дми­тро То­ма­шполь­ський, ре­жи­сер — Альо­на Дем’ янен­ко. В осно­ві кар­ти­ни — жур­на­ліст­ське роз­слі­ду­ва­н­ня, яке від­бу­ва­є­ться в на­ші дні. В па­ризь­ко­му пе­ред­мі­сті Сент- Же­нев’ єв Де Буа в Ру­сько­му до­мі до­жи­ває остан­ні дні ста­рий, який во­ло­діє що­ден­ни­ком сво­є­ї­баб­ці — Фа­ні Ка­план. Із цьо­го що­ден­ни­ка ки­їв­ська жур­на­ліс­тка Ма­ри­на ді­зна­є­ться про­ни­зли­ву істо­рію «слі­по­го» ко­ха­н­ня Фа­ні Ка­план до Ві­кто­ра Гар­сько­го, який дві­чі ви­ко­ри­сто­ву­вав Фей­гу (Фа­ні Ка­план) у сво­їх по­лі­ти­чних іграх...

Го­лов­ну роль зі­гра­ла актри­са Ка­те­ри­на Мол­ча­но­ва. На­га­да­є­мо, пі­сня Джа­ма­ли «Обе­ща­ние» ста­ла са­унд­тре­ком до філь­му. Впер­ше кар­ти­ну «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план» по­ка­за­ли на Оде­сько­му між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі 2016 ро­ку. Жу­рі від­зна­чи­ло на­го­ро­дою актор­ську ро­бо­ту Ми­ро­сла- ва Сла­бо­шпи­цько­го, який зі­грав роль Дми­тра Улья­но­ва. Та­кож на по­ча­тку ли­сто­па­да цей фільм бу­ло пред­став­ле­но на МКФ у Кот­бу­сі (Ні­меч­чи­на) в се­кції«Спектр» (Spectrum). І от ще одна на­го­ро­да укра­їн­ських кі­не­ма­то­гра­фі­стів — на фе­сти­ва­лі в Лон­до­ні во­ни здо­бу­ли приз у но­мі­на­ції « Най­кра­щий іно­зем­ний фільм». Про це йде­ться на сто­рін­ці філь­му у Facebook. Мі­жна­ро­дний кі­но­фе­сти­валь у Крі­стел Пе­ле­сі ( Crystal Palace International Film Festival) бу­ло за­сно­ва­но у 2009- му. Він про­во­ди­ться у ра­йо­ні Крі­стел Пе­лес у пів­ден­но­му Лон­до­ні, по­ві­дом­ляє сайт На­ціо­наль­но­ї­спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів.

«Кру­то і ша­ле­но ве­се­ло! Приз за «Най­кра­щий іно­зем­ний фільм» London Crystal Palace International Film Festival отри­ма­ла кар­ти­на «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план», — на­пи­са­ли у по­ві­дом­лен­ні.

■ До ре­чі, в укра­їн­ських кі­но­те­а­трах ця істо­ри­чна дра­ма з’яви­ться 8 гру­дня.

ФОТО З САЙТА UKRKINO.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.