«Тран­зи­тні ко­зи­рі» Укра­ї­ни

«Газ­про­му» не вда­сться пе­ре­кла­сти свої про­бле­ми на єв­ро­пей­ців, ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ми­хай­ло Гон­чар Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Учо­ра у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі роз­по­ча­ли­ся усні слу­ха­н­ня у спо­рі НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» і ро­сій­сько­го «Газ­про­му» що­до кон­тра­кту про тран­зит ро­сій­сько­го га­зу до Єв­ро­пи те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба «На­фто­га­зу», в укра­їн­ській ком­па­нії до­ма­га­ю­ться, аби та­риф на транс­пор­ту­ва­н­ня ро­сій­сько­го га­зу те­ри­то­рі­єю кра­ї­ни фор­му­вав­ся від­по­від­но до єв­ро­пей­ських прин­ци­пів та укра­їн­ських за­ко­нів.

На­пе­ре­до­дні про пер­спе­кти­ви цьо­го про­це­су на сво­їй сто­рін­ці у Facebook роз­по­вів ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «На­фто­га­зу» Юрій Ві­трен­ко: « Газ­про­му » до­ве­де­ться спла­ти­ти нам де­ся­тки мі­льяр­дів до­ла­рів ком­пен­са­ції(за ці­ну тран­зи­ту, що ма­ла чин­ність ра­ні­ше. — Авт.), про­да­ва­ти газ за на­ба­га­то ниж­чою ці­ною, що­ро­ку пла­ти­ти на $4 мі­льяр­ди біль­ше тран­зи­ту і не пе­ре­шко­джа­ти на­шій ін­те­гра­ції в єв­ро­пей­ський ри­нок». Ві­трен­ко та­кож ви­клав ви­мо­ги «На­фто­га­зу» до «Газ­про­му». «Як це й пе­ред­ба­че­но кон­тра­ктом з «Газ­про­мом», та­риф на тран­зит має бу­ти при­ве­де­ний у від­по­від­ність з єв­ро­пей­ськи­ми пра­ви­ла­ми вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів», — пе­ре­ко­на­ний ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор. На йо­го дум­ку, кон­тракт має бу­ти при­ве­де­ний у від­по­від­ність із за­сто­сов­ним (обов’яз­ко­вим) за­ко­но­дав­ством. «Оскіль­ки на­да­н­ня по­слуг із транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу здій­сню­є­ться те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни, є оче­ви­дним, що укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство має за­сто­со­ву­ва­ти­ся, — пе­ре­ко­на­ний топ-ме­не­джер. — І жо­дні кон­тра­кти між дво­ма го­спо­да­рю­ю­чи­ми суб’єкта­ми, та­ки­ми як «Газ­пром» і « На­фто­газ » , не мо­жуть ма­ти «іму­ні­те­ту» від за­сто­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­чих норм, адже за­ко­ни ма­ють ви­щу юри­ди­чну си­лу над кон­тра­кта­ми».

Про шан­си для Укра­ї­ни у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі мір­ку­вав на одно­му з те­ле­ка­на­лів спів­го­ло­ва Фон­ду енер­ге­ти­чних стра­те­гій Дми­тро Ма­ру­нич. На йо­го дум­ку, змі­ни­ти фор­му­лу і ку­пу­ва­ти газ де­шев­ше, на­віть отри­ма­ти якісь пла­те­жі ре­тро­актив­ні від «Газ­про­му» нам лег­ко, ніж до­ве­сти всьо­му сві­то­ві, що ми хо­че­мо за­днім чи­слом змі­ни­ти вар­тість тран­зи­ту. Чи «не да­є­мо ми та­ким чи­ном ко­зи­рів то­му ж та­ки «Газ­про­мо­ві» і йо­го ло­бі­стам та пар­тне­рам в Єв­ро­со­ю­зі? — за­пи­тує Ма­ру­нич, — то­му що, як ви ро­зу­мі­є­те, якщо під­ви­щи­ти в чо­ти­ри ра­зи вар­тість тран­зи­ту, то во­на за­раз бу­де че­рез Укра­ї­ну десь під 100 до­ла­рів. Бу­ло 28, а бу­де 100. Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: хто ці ви­тра­ти опла­чу­ва­ти­ме? Во­ни пе­ре­кла­да­ти­му­ться на єв­ро­пей­сько­го спо­жи­ва­ча — і на­ві­що це по­трі­бно?»

Про­ти­ле­жно­ї­дум­ки пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гії ХХІ» Ми­хай­ло Гон­чар. У ко­мен­та­рі «Дню» він за­зна­чив, що Укра­ї­на у Сток­голь­мі «без­умов­но, має пер­спе­кти­ви отри­ма­ти по­зи­тив­не рі­ше­н­ня ар­бі­тра­жу». «Що­до тран­зи­тно­го кон­тра­кту (2009 ро­ків), то в ньо­му яскра­во ви­ра­же­на аси­ме­трія прав і обов’яз­ків сто­рін, — на­го­ло­шує ек­сперт. — У ньо­му про­сте­жу­є­ться дис­кри­мі­на­цій­ний під­хід «Газ­про­му» до «На­фто­га­зу». Окрім то­го, ми ба­чи­мо яв­не не­ви­ко­на­н­ня «Газ­про­мом» сво­їх зо­бов’язань що­до що­рі­чних об­ся­гів тран­зи­ту не менш як 110 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Він їх ні­ко­ли не ви­ко­ну­вав. От­же, що­до тран­зи­ту, я вва­жаю, шан­си у нас на­віть ви­щі».

Гон­чар на­го­ло­шує, що під­ви­ще­н­ня вар­то­сті тран­зи­ту жо­дним чи­ном не мо­же тор­кну­ти­ся єв­ро­пей­ських спо­жи­ва­чів, то­му що в Єв­ро­пі діє рин­ко­ва ці­на на газ. «Газ­пром», на йо­го дум­ку, з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ням пе­ре­клав би все це на кін­це­вих спо­жи­ва­чів. Але в Єв­ро­пі «Газ­пром» вже не мо­но­поль­ний по­ста­чаль­ник га­зу, а має всьо­го ли­ше при­бли­зно тре­ти­ну рин­ку, де є й ін­ші грав­ці. «Газ­пром», зви­чай­но, мо­же ви­ста­ви­ти ви­щу ці­ну, але в ньо­го про­сто мен­ше ку­пу­ва­ти­муть. От­же, ці до­да­тко­ві $4 мі­льяр­ди ли­ше ско­ро­тять при­бу­тко­вість йо­го га­зо­во­го екс­пор­ту. Це бу­дуть йо­го про­бле­ми, і їх йо­му не вда­сться пе­ре­кла­сти на єв­ро­пей­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.