Хус­тка з вов­ни ла­ми як сим­вол «бо­роть­би з про­те­кціо­ні­змом»

Кра­ї­ни Азі­ат­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва го­ту­ю­ться до но­вої уго­ди про віль­ну тор­гів­лю

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ухва­ле­н­ням спіль­но­ї­де­кла­ра­ці­їв сто­ли­ці Пе­ру Лі­мі в не­ді­лю, 20 ли­сто­па­да, за­вер­шив­ся са­міт кра­їн Азі­ат­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва ( АТЕС). Як по­ві­дом­ляє Deutsche Welle, лей­тмо­ти­вом до­ку­мен­та ста­ло ба­жа­н­ня всіх кра­їн АТЕС, не­зва­жа­ю­чи на по­лі­ти­чний клі­мат, пра­цю­ва­ти над під­го­тов­кою но­во­їу­го­ди про віль­ну тор­гів­лю « як ме­ха­ні­зму для ста­ло­го, зба­лан­со­ва­но­го та ком­пле­ксно­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня » . « Ми під­твер­джу­є­мо на­шу при­хиль­ність від­кри­то­сті рин­ків і бо­роть­би про­ти всіх форм про­те­кціо­ні­зму», — йде­ться в за­клю­чній де­кла­ра­ці­ї­са­мі­ту. Та­кож лі­де­ри за­крі­пи­ли зо­бов’ яза­н­ня не за­сто­со­ву­ва­ти кон­ку­рен­тну де­валь­ва­цію ва­лют в бо­роть­бі за рин­ки. На­при­кін­ці зу­стрі­чі лі­де­ри кра­їн АТЕС сфо­то­гра­фу­ва­ли­ся, на­ки­нув­ши на пле­чі хус­тки з вов­ни пе­ру­ан­сько­ї­ла­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.