1991 Open Data Incubator за­пра­цю­вав у Дні­прі

Не­за­ба­ром у мі­сті з’яв­ля­ться по­же­жни­ки­во­лон­те­ри, ін­те­р­актив­ний ту­ри­сти­чний до­від­ник та пла­тфор­ма для ко­му­ні­ка­ції між ОСББ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Цьо­го ти­жня у Дні­прі від­кри­ли ре­гіо­наль­ний офіс на­ціо­наль­но­го про­е­кту 1991 Open Data Incubator. Це — пер­ше пред­став­ни­цтво сто­ли­чно­го цен­тру, яке з’яви­ло­ся в ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

■ Ін­ку­ба­тор 1991 Open Data Incubator — не­ко­мер­цій­ний про­ект, що до­по­ма­гає не­за­ле­жним IT-роз­ро­бни­кам ство­ри­ти стар­та­пи та сер­ві­си на осно­ві від­кри­тих да­них, які бу­дуть ко­ри­сні укра­їн­ським гро­ма­дя­нам, ком­па­ні­ям та дер­жав­ним ор­га­нам.

■ На від­кри­т­тя пред­став­ни­цтва та уні­каль­но­го май­дан­чи­ка ідей за­ві­тав мер Дні­пра Бо­рис ФІ­ЛА­ТОВ. Очіль­ник мі­ста на­го­ло­сив — най­вда­лі­ші ідеї, які роз­ви­ва­ють в ін­ку­ба­то­рі, ма­ють ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся на ко­ристь Дні­пра. «При­єм­но пе­ре­мі­сти­ти­ся з бу­ден­но­го сві­ту у світ ідей та лю­дей, які ду­ма­ють про май­бу­тнє. Я ду­же ра­дий, що наш ін­ку­ба­тор є дру­гим пі­сля сто­ли­ці. Хо­че­ться, щоб усі ва­ші на­пра­цю­ва­н­ня мо­жна бу­ло ре­а­лі­зу­ва­ти на пра­кти­ці», — за­зна­чив Бо­рис Фі­ла­тов.

■ У до­роб­ку ай­ті­шни­ків з ін­ку­ба­то­ра вже є про­гра­ма кон­тро­лю яко­сті до­ріг Navizor, яка ни­ні впро­ва­джу­є­ться в Дні­прі. Ще один про­ект — «По­лі­клі­ні­ка без черг». Ця про­гра­ма до­зво­лить за­пи­су­ва­ти­ся до лі­ка­ря ди­стан­цій­но.

■ Та­кож пла­ну­є­ться ро­бо­та з най­успі­шні­ши­ми стар­та­па­ми, які бу­ли обра­ні під час ха­ка­то­ну 12 ли­сто­па­да. Це роз­роб­ки, зав­дя­ки яким Дні­про ма­ти­ме по­же­жни­ків-во­лон­те­рів, ін­те­р­актив­ний ту­ри­сти­чний до­від­ник, бі­знес-ка­та­лог з від­кри­ти­ми да­ни­ми, а та­кож пла­тфор­му для ко­му­ні­ка­ці­ї­між ОСББ.

■ «Про­е­кти, які пе­ре­мо­гли у кон­кур­сно­му від­бо­рі, — це не про­сто мрі­їав­то­рів. Во­ни ви­рі­шу­ють зло­бо­ден­ні про­бле­ми мі­ста, ре­гіо­ну та кра­ї­ни в ці­ло­му. Одним з про­е­ктів ми пла­ну­є­мо по­ді­ли­ти­ся з Мі­ні­стер­ством вну­трі­шніх справ, то­му що він ви­рі­шує про­бле­ми ре­фор­ми по­же­жної слу­жби», — за­зна­чи­ла ди­ре­ктор Dnepr 1991 Open Data Inсubator Оле­на ХЛІВНА.

■ Най­мо­лод­шо­му уча­сни­ку кон­кур­су бу­ло два з по­ло­ви­ною ро­ки, роз­по­від­ає Хлівна, най­до­ро­слі­шо­му — май­же 65. «У нас був про­ект осо­би­сто для ме­не ду­же ва­жли­вий — це до­да­ток, що до­зво­ляє орі­єн­ту­ва­ти­ся у мі­сті лю­дям з обме­же­ни­ми зді­бно­стя­ми. Всі про­е­кти є силь­ни­ми та зрі­ли­ми, то­му впев­не­ні, що пі­сля трьох мі­ся­ців ін­ку­ба­ці­ї­ми отри­ма­є­мо пра­цю­ю­чі ко­ри­сні сер­ві­си для управ­лі­н­ня жи­тло­вим фон­дом та ОСББ. Мо­же­мо очі­ку­ва­ти зру­чний сер­віс, що до­зво­лить під­при­єм­цям та ін­ве­сто­рам пе­ре­ві­ря­ти на­дій­ність пар­тне­рів по бі­зне­су. Бу­де ви­рі­ше­но пи­та­н­ня з ор­га­ні­за­ці­єю во­лон­те­рів для га­сі­н­ня по­жеж. По­ба­чи­мо зріст до­хо­дів обла­сті за ра­ху­нок роз­ви­тку Дні­пра як ту­ри­сти­чно­ї­зо­ни», — ска­за­ла Оле­на Хлівна.

■ Ре­а­лі­за­ція в Дні­прі та­ких про­е­ктів, як 1991 Open Data Incubator, на­дає мі­сту мо­жли­вість іти в но­гу з ча­сом і да­ва­ти жи­т­тя ва­жли­вим для Дні­пра іні­ці­а­ти­вам, на­го­ло­шує го­ло­ва по­стій­ної ко­мі­сії з пи­тань бю­дже­ту, фі­нан­сів та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня Ар­тем ХМЕЛЬНИКОВ.

■ Про­ект 1991 Open Data Incubator роз­ра­хо­ва­ний на п’ять ро­ків і ре­а­лі­зу­є­ться в Дні­прі за фі­нан­со­во­ї­під­трим­ки USAID в ме­жах про­гра­ми DOBRE. «Дні­про — ду­же ди­на­мі­чне мі­сто, тут є всі умо­ви для актив­но­го роз­ви­тку ін­но­ва­цій, що до­по­мо­жуть ре­гіо­ну по­кра­щи­ти рі­вень жи­т­тя громадян. Дні­про­пе­тров­ська область та­кож одна з лі­де­рів де­цен­тра­лі­за­ції, де вже за­раз ство­ре­но 16 об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Са­ме то­му ми пла­ну­є­мо від­кри­ва­ти тут офіс про­гра­ми DOBRE, яка шля­хом на­да­н­ня те­хні­чної та фі­нан­со­во­ї­під­трим­ки USAID ство­рить умо­ви для по­кра­ще­н­ня управ­лі­н­ня ре­сур­са­ми, під­ви­ще­н­ня яко­сті ко­му­наль­них по­слуг, сти­му­лю­ва­н­ня мі­сце­во­ї­еко­но­мі­ки та до­лу­че­н­ня громадян до роз­бу­до­ви сво­їх гро­мад», — по­яснює ди­ре­ктор DOBRE USAID Бер­рі РІД.

■ За­га­лом про­гра­ма DOBRE пра­цю­ва­ти­ме в се­ми ці­льо­вих обла­стях: Дні­про­пе­тров­ській, Іва­но-Фран­ків­ській, Хар­ків­ській, Хер­сон­ській, Кі­ро­во­град­ській, Ми­ко­ла­їв­ській і Тер­но­піль­ській.

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.