Ви­со­кі пла­тіж­ки ста­ли сти­му­лом

Лю­ди обу­ре­ні на­мі­ра­ми уря­ду урі­за­ти те­плі кре­ди­ти на 2017 рік

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні 150 ти­сяч фі­зи­чних осіб і 385 ОСББ отри­ма­ли так зва­ні те­плі кре­ди­ти за дер­жав­ною про­грам­мою енер­го­ефе­ктив­но­сті.

■ «Ко­ли прав­лі­н­ня ОСББ ви­не­сло на збо­ри ме­шкан­ців пи­та­н­ня про вста­нов­ле­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го те­пло­во­го пун­кту (ІТП), нас не під­три­ма­ли. То­ді ми за­про­по­ну­ва­ли «опо­зи­цій­ній біль­шо­сті» ком­про­міс: бе­ре­мо на се­бе від­по­від­аль­ність і сво­ї­ми си­ла­ми так чи іна­кше, але вста­но­ви­мо ІТП. Однак бу­де­мо на­ра­хо­ву­ва­ти ме­шкан­цям опла­ту згі­дно за­твер­дже­но­го та­ри­фу», — роз­по­від­ає го­ло­ва ки­їв­сько­го ОСББ «Ав­то­транс­порт­ник-2» Ва­силь РУДНИЦЬКИЙ.

■ « Зав­дя­ки отри­ма­ній еко­но­мії ОСББ роз­ра­ху­ва­ло­ся і за вста­нов­ле­не обла­дна­н­ня, і за мон­та­жні ро­бо­ти з під­ря­дни­ком, який по­го­див­ся ви­ко­на­ти їх у роз­стро­чку, — про­дов­жує Рудницький. — І тіль­ки ми­ну­ло­го ро­ку прав­лі­н­ня ви­рі­ши­ло, що вже час на­шим ме­шкан­цям пла­ти­ти за те­пло не по та­ри­фу, а за лі­чиль­ни­ком. Тим ча­сом, ма­ю­чи за­оща­дже­н­ня, ми зро­би­ли ду­же ба­га­то ро­бо­ти. За­мі­ни­ли близь­ко по­ло­ви­ни вну­трі­бу­дин­ко­во­го еле­ктро­на­чи­н­ня, по­мі­ня­ли всі ві­кна у під’їздах, вста­но­ви­ли бой­лер для га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня бу­дин­ку, за­мі­ни­ли ста­рі ка­на­лі­за­цій­ні тру­би на пла­сти­ко­ві, уте­пли­ли й ізо­лю­ва­ли згі­дно пра­вил усі, які не­об­хі­дно, тру­би в під­ва­лі, від­ре­мон­ту­ва­ли, хай і не по пер­шо­му роз­ря­ду, під’їзди».

■ «І лю­ди нам по­ві­ри­ли, — ре­зю­мує го­ло­ва ОСББ. — Тож то­рік ми зі­бра­ли ко­шти і пов­ні­стю уте­пли­ли всі сті­ни бу­дин­ку. І це да­ло від­чу­тний ефект. Зав­дя­ки то­му, що пра­цює ав­то­ма­ти­ка, ба­та­рея мо­же бу­ти ледь-ледь те­плою, а в квар­ти-

рі 20 або й біль­ше гра­ду­сів». «Від енер­го­ефе­ктив­но­сті є ефект! — не без гор­до­щів про­го­ло­шує Рудницький, — На­віть при ни­ні­шній та­ри­фній ва­кха­на­лі­їу дер­жа­ві, в на­шо­му бу­дин­ку пла­та за те­пло на сьо­го­дні­шній день 6,85 грив­ні за ква­дра­тний метр, то­ді як у се­ре­дньо­му по Ки­є­ву — 33 грив­ні. Те­пла за­оща­джу­є­мо від­со­тків со­рок».

Ці сло­ва при­су­тні зу­стрі­ли опле­ска­ми. А «управ­дом» за­зна­чив та­кож, що ду­же до­по­мо­гли дер­жав­ні, так зва­ні те­плі, кре­ди­ти. Що­прав­да, й до­рі­кнув, що ши­ро­ко роз­ре­кла­мо­ва­на про­гра­ма 70 на 30 в сто­ли­ці не пра­цює. «Але я че­каю, усе ж, га­даю, не обду­рять, — за­зна­чає він, — бо ж по­стра­ждає пре­стиж на­шо­го ме­ра та йо­го за­сту­пни­ка Пан­тє­ле­є­ва».

■ «Умо­ви про­гра­ми те­плих кре­ди­тів пе­ред­ба­ча­ють ком­пен­са­цію ча­сти­ни ті­ла кре­ди­та, якщо лю­ди­на ку­пує ко­тел (окрім га­зо­во­го) або то­ва­ри, які до­зво­ля­ють тер­мо­мо­дер­ні­зу­ва­ти квар­ти­ру, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту Оща­дбан­ку Ва­ле­рія МАЛАХОВА. — Про­гра­ма на­да­ва­ла піль­го­ві умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня для не­за­хи­ще­них верств на­се­ле­н­ня. Якщо всі отри­му­ва­ли ком­пен­са­цію 20% за ко­тли і 30% — за то­ва­ри для тер­мо­мо­дер­ні­за­ції, то тим лю­дям, яким на­ра­хо­ва­но суб­си­дію, дер­жа­ва по­вер­та­ла до 70% ті­ла кре­ди­ту».

■ «Однак та­кі умо­ви бу­ли ли­ше до 27 ли­пня цьо­го ро­ку, оскіль­ки та­ка про­гра­ма бу­ла ду­же по­пу­ляр­на, і на та­кі піль­го­ві кре­ди­ти був ве­ли­кий по­пит, — ка­же Малахова. — За два остан­ні ро­ки бу­ло ви­да­но кре­ди­тів на 1,6 мі­льяр­да гри­вень. Тож те­пер від­со­тки для всіх до­мо­го­спо­дарств зро­би­ли одна­ко­ви­ми. Крім то­го, з обла­сни­ми і ра­йон­ни­ми адмі­ні­стра­ці­я­ми бу­ло укла­де­но по­над 70 угод, і во­ни та­кож на­да­ва­ли ко­шти із сво­їх бю­дже­тів на ком­пен­са­цію ті­ла кре­ди­ту або від­со­тків, що ро­би­ло про­гра­му ще до­сту­пні­шою. За­га­лом умо­ва­ми ці­є­ї­про­гра­ми ско­ри­ста­ли­ся 130 ти­сяч до­мо­го­спо­дарств».

■ «На­ша про­гра­ма пе­ред­ба­чає до­по­мо­гу кін­це­вим спо­жи­ва­чам», — від­зна­чає за­сту­пник ди­ре­кто­ра про­гра­ми Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку з під­трим­ки енер­го­ефе­ктив­ної тер­мо­мо­дер­ні­за­ції жи­тла в Укра­ї­ні IQ energy Во­ло­ди­мир ШИМКІВ. З йо­го слів для ці­є­ї­про­гра­ми ви­ді­ле­но 75 міль­йо­нів єв­ро на кре­ди­ти і 15 міль­йо­нів — для ви­пла­ти гран­тів.

■ «Ми від­би­ра­є­мо для ком­пен­са­ції ли­ше ті то­ва­ри, які від­по­від­а­ють ви­со­ким ви­мо­гам енер­го­ефе­ктив­но­сті, — на­го­ло­шує Шимків, — і са­ме та­кі то­ва­ри ми під­три­му­є­мо сво­ї­ми ін­ве­сти­ці­я­ми.

Про­гра­ма ЄБРР роз­ра­хо­ва­на як на фі­зи­чних осіб, так і на ОСББ, ЖБК та ін­ші об’єд­на­н­ня вла­сни­ків жи­тла. Однак дру­гий ком­по­нент по­ки не діє — ми ве­де­мо ро­бо­ту з укра­їн­ськи­ми бан­ка­ми, які ма­ють роз­ро­би­ти фі­нан­со­вий про­дукт для ОСББ. Ми на­бли­жа­є­мось до пер­шо­ї­ти­ся­чі ви­да­них кре­ди­тів. Під­три­му­є­мо біль­ше 2700 най­ме­ну­вань то­ва­рів. Це ві­кна, вхі­дні две­рі, твер­до­па­лив­ні та на­віть ви­со­ко­ефе­ктив­ні га­зо­ві (на них теж мо­жна за­оща­джу­ва­ти) ко­тли, ма­те­рі­а­ли для уте­пле­н­ня, а та­кож те­пло­ві на­со­си, лі­чиль­ни­ки. Пра­цю­є­мо над тим, щоб до­да­ти до цьо­го спи­ску та­кож ре­ку­пе­ра­то­ри те­пла в си­сте­мах вен­ти­ля­ці­ї­та со­ня­чні ко­ле­кто­ри».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.