ЦИФРИ І ФАКТИ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Бу­дин­ки ста­ро­ї­за­бу­до­ви спо­жи­ва­ють за рік 210—240 кВт.год те­пла на ква­дра­тний метр. То­ді як су­ча­сні стан­дар­ти до­зво­ля­ють ви­тра­ча­ти ли­ше 100 кВт.год на ква­дра­тний метр.

У се­ре­дньо­му в жи­тло­во­му бу­дин­ку втра­ти те­пла ста­нов­лять: че­рез си­сте­му вен­ти­ля­ції— 30—40%, че­рез сті­ни — 20—30%, че­рез дах — 10—25%, че­рез під­вал — 3—6%.

Вста­нов­ле­н­ня те­пло­пун­кту дає змо­гу за­оща­ди­ти до 30% те­пло­енер­гії.

Ба­лан­су­валь­ні кла­па­ни, що да­ють змо­гу ко­жно­му сто­я­ку отри­му­ва­ти не­об­хі­дну кіль­кість те­пла, за­без­пе­чу­ють до 10% еко­но­мії.

Ра­ді­а­тор­ні тер­мо­ре­гу­ля­то­ри да­ють змо­гу під­три­му­ва­ти в ко­жній кім­на­ті не­об­хі­дний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим і да­ють 20% еко­но­мії.

До 30% еко­но­мі­ї­те­пла за­без­пе­чу­ють ав­то­ма­ти­чні ре­гу­ля­то­ри для ко­ре­кції згі­дно з тем­пе­ра­ту­рою зов­ні­шньо­го по­ві­тря. Якщо на дво­рі те­плі­шає на один гра­дус, то та­кі при­ла­ди да­ють 5—8% еко­но­мі­ї­ко­штів на опа­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.