«Якщо бу­дів­ля жи­ва, ні­ко­му не вда­сться її зни­щи­ти»

В Оде­сі акти­ві­сти по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти оран­же­рею Ма­ра­злі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Оде­си­ти по­ча­ли при­во­ди­ти до ла­ду оран­же­рею Ма­ра­злі на Фран­цузь­ко­му буль­ва­рі — пам’ятку ар­хі­те­кту­ри ХІХ сто­лі­т­тя, що пе­ре­бу­ває у на­пів­зруй­но­ва­но­му ста­ні. 19 ли­сто­па­да орі­єн­тов­но 60 акти­ві­стів по­ча­ли звіль­ня­ти оран­же­рею від смі­т­тя. До акції до­лу­чи­ли­ся і пра­ців­ни­ки Клі­ні­чно­го са­на­то­рію іме­ні Чка­ло­ва, на те­ри­то­рії яко­го бу­дів­ля роз­та­шо­ва­на.

При­би­ра­н­ня те­ри­то­рії — ли­ше пер­ший етап від­нов­ле­н­ня оран­же­реї. За сло­ва­ми одно­го з ор­га­ні­за­то­рів акції, чле­на гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Мій дім Оде­са » Ма­кси­ма Ка­тар­жу­ка, на­сту­пний су­бо­тник від­бу­де­ться на­ве­сні. А взим­ку акти­ві­сти зро­блять за­мі­ри спо­ру­ди для то­го, щоб зро­би­ти її ві­зу­а­лі­за­цію і про­ра­ху­ва­ти вар­тість від­нов­ле­н­ня пам’ятки. Для ре­а­лі­за­ції про­е­кту шу­ка­ти­муть гран­ти і ме­це­на­тів.

«За­раз Французький буль­вар зни­щу­є­ться актив­ні­ше, ніж цен­траль­ний істо­ри­чний аре­ал мі­ста. Но­ва за­бу­до­ва під­хо­дить впри­тул до са­на­то­рію. Якщо бу­дів­ля жи­ва, якщо во­на фун­кціо­нує, ні­ко­му на­віть на дум­ку не спа­де по­шко­ди­ти її або на­ма­га­ти­ся зни­щи­ти. Крім то­го, оде­си­ти, які за­раз вкла­да­ють сю­ди свої си­ли, про­сто не до­зво­лять цьо­му ста­ти­ся», — вва­жає Ка­тар­жук.

«Ми ви­рі­ши­ли про­ве­сти су­бо­тник ра­зом з гро­мад­ські­стю для то­го, щоб у подаль­шо­му під­клю­чи­ти ін­ші ор­га­ні­за­ції й дер­жав­ні стру­кту­ри. Ро­зра­хо­ву­ва­ти на бю­дже­тні аси­гну­ва­н­ня пра­кти­чно не­мо­жли­во. Са­на­то­рій під­по­ряд­ко­ва­ний Мі­ніс- тер­ству охо­ро­ни здо­ров’я і фі­нан­су­є­ться ви­ня­тко­во з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Якщо нам вда­сться за пев­ний про­мі­жок ча­су ві­дно­ви­ти цю спо­ру­ду, це ста­не при­єм­ним по­да­рун­ком для оде­си­тів. Че­рез те­ри­то­рію са­на­то­рію про­хо­дить ба­га­то лю­дей, осо­бли­во у лі­тній пе­рі­од», — роз­по­від­ає го­лов­ний лі­кар Клі­ні­чно­го са­на­то­рію іме- ні Чка­ло­ва Ана­то­лій Па­нен­ко. Він до­дав, що са­на­то­рій пла­нує звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою у роз­роб­ці про­е­кту до мі­сько­го управ­лі­н­ня ар­хі­те­кту­ри.

За­зна­чи­мо, оран­же­рея бу­ла збу­до­ва­на на те­ри­то­рії да­чі оде­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Гри­го­рія Ма­ра­злі у 1889 ро­ці. Бу­дів­ля бу­ла обла­дна­на па­ро- вим опа­ле­н­ням, а ме­тал для її скля­но­го ку­по­ла за­мов­ля­ли у США. Крім оран­же­реї Ма­ра­злі, на те­ри­то­рії са­на­то­рію зна­хо­ди­ться ще близь­ко во­сьми пам’яток ар­хі­те­кту­ри.

На­га­да­є­мо, на по­ча­тку ли­сто­па­да за­бу­дов­ни­ки зне­сли да­чу До­кса — один із най­ста­рі­ших ма­є­тків оде­ської Ар­ка­дії.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.