ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1641 — ан­глій­ський пар­ла­мент офіційно ухва­лив «Ве­ли­ку ре­мон­стра­цію» — пе­ре­лік зло­вжи­вань ко­ро­ля Кар­ла І, за які мо­нарх під­ля­гав су­ду. 1764 — ука­зо­мКа­те­ри­ни ІІ геть­ман­ство в Укра­ї­ні ска­со­ва­но. 1801 — на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Даль, ві­до­мий ро­сій­ський мо­во­зна­вець та пи­сьмен­ник. 1890 — на­ро­див­ся Шарль де Голль, ви­да­тний французький дер­жав­ний, по­лі­ти­чний та вій­сько­вий ді­яч, ге­не­рал, ке­рів­ник Ру­ху Опо­ру під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни, пре­зи­дент П’ятої Ре­спу­блі­ки (1958—1969 рр.). По­мер 1970 р. 1918 — Поль­ща, яка щой­но від­но­ви­ла дер­жав­ність, бу­ла про­го­ло­ше­на ре­спу­блі­кою. 1963 — у Дал­ла­сі (штат Те­хас) за й до­сі не зов­сім­зро­зумі­лих об­ста­вин (офі­цій­на вер­сія вбив­ці­о­ди­на­ка дав­но ви­гля­дає аб­сур­дною) за­стре­ле­но 35-го пре­зи­ден­та США Джо­на Фі­тц­дже­раль­да Кен­не­ді (на­ро­див­ся 1917 р.). 1990 — прем’єр-мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії Мар­га­рет Те­тчер ого­ло­си­ла про свою від­став­ку. 2004 — ма­со­ві про­те­сти укра­їн­ців про­ти фаль­си­фі­ка­ції пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. По­ча­ток по­дій, які уві­йшли в істо­рію під на­звою «по­ма­ран­че­ва ре­во­лю­ція». Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1990 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.