«Я не пі­шов сам. Ме­не при­му­си­ли пі­ти»

Дми­тро КІВА в те­ле­фон­ній роз­мо­ві з «Днем» роз­по­вів, хто сто­їть за йо­го звіль­не­н­ням

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли Дми­тру Се­ме­но­ви чу Кі ві од ра зу, як по чу ли про йо го пе ре їзд в Азер бай д жан. Дмит ро Се ме но вич ви три мав 30-се­кун­дну па­у­зу пе­ред тим, як по­го­ди­тись по­го­во­ри­ти про йо­го рі­ше­н­ня пі­ти з «АНТОНОВА». З го­ло­су чу­ти — для ньо­го — 74- річ но го чо ло ві ка з ко ло саль ним до­сві­дом в авіа­бу­ду­ван­ні — це був осо­би­стий удар.

52 ро­ки життя — са­ме стіль­ки Дми­тро Ківа про­пра­цю­вав на «АНТОНОВІ», з них 30 — як ген­кон­стру­ктор.

За цей час він, як ствер д жу ють екс - пер­ти та ко­ле­ги, зро­бив ви­зна­чний вне­сок у роз роб ки зраз ків авіа тех ні ки. Дмит ро Се ме но вич є роз роб ни ком війсь ко­во­транс пор т них лі та ків Ан- 70 та Ан- 178, па­са­жир­ських — Ан-148 і Ан-158 та ре­гіо­наль­но­го па­са­жир­сько­го — Ан-140.

При кмет но, що про втра­ту Укра ї ною че рез « вка зів ку зго ри » про від но го авіа - кон­стру­кто­ра ста­ло ві­до­мо в День Гі­дно­сті та Сво­бо­ди.

*** — Дми­тро Се­ме­но­вич, роз­ка­жіть, чо­му ви пі­шли з «АНТОНОВА»?

— Ка жуть, є вка зів ка... Ні я ких пре - тен­зій ме­ні осо­би­сто ні­хто не ви­сло­вив...

— Ви не са­мі звіль­ни­лись? Вас звіль­ни­ли?

— Ні... Ме ні ска за ли, що є вка зів ка зго ри. Так, як у 2015 ро ці, ко ли ме не звіль­ни­ли з по­са­ди ке­рів­ни­ка дер­жав­но­го під при єм ст ва « АНТОНОВ » ( рі шен ня про звіль нен ня бу ло прий ня то « Укро бо - рон­про­мом», оскіль­ки кон­церн те­пер є ке­ру ю чою ком па ні­єю « АНТО НО ВА » . — «День» ). То­ді я на­пи­сав за­яву сам. Бо ме - не пе ре ко на ли, що роз ді ля ють по са ди. Мов­ляв, я бу­ду ге­не­раль­ним кон­стру­кто­ром, а фі­нан­са ми і ко­мер­ці­єю будуть за­йма ти ся ін ші лю ди, які в то му біль ше ро­зу­мі­ю­ться. То­му я по­го­див­ся.

А це вже другий раз, ко­ли ме­ні зно­ву ка­жуть «є вка­зів­ка зго­ри». На що я від­по­вів: ви ме­не обма­ну­ли то­ді, я не бу­ду пи­са­ти ні­яких за­яв. То­ді во­ни під­го­ту­ва­ли на­каз про лік ві да цію по са ди ге не раль но го кон­стру­кто­ра. І оскіль­ки по­са­да лі­кві­до­ва­на, то фор­маль­но ме­ні ні­чим за­йма­ти­ся. Ме­ні за­про­по­ну­ва­ли пе­ре­лік по­сад на ви­бір, по­чи­на­ю­чи з те­хні­ка, кон­стру­кто­ра. Най­ви­ща по­са­да — ке­рів­ник се­кто­ру...

Я ска­зав, що су­ди­ти­ся не бу­ду. Якщо так, якщо я не по­трі­бен, то я на­пи­сав за­яву і пі­шов. — А хто цей «зго­ри », вам ві­до­мо? — Так. Пер­ша осо­ба дер­жа­ви. Він осо­би­сто при­їздив на ДП «АНТОНОВ» пред­став­ля­ти но­во­го ке­рів­ни­ка. І ме­ні то­ді ска­за­ли: це — йо­го вка­зів­ка зня­ти вас, по­ста­ви­ти Гво­здьо­ва.

Зви­чай­но, я не мо­жу бу­ти оста­то­чно пе­ре­ко­на­ним в цьо­му. Це ж ме­ні лю­ди ска­за­ли. Але те, що Пре­зи­дент осо­би­сто при­їздив на за­вод пред­став­ля­ти но­во­го ке­рів­ни­ка, озна­чає, що він та­ки справ­ді в кур­сі. — Пре­зи­дент вам щось осо­би­сто го­во­рив? — По­ти­снув ру­ку і ска­зав: спа­си­бі за ро­зу­мі­н­ня ( смі­є­ться)... Яке «ро­зу­мі­н­ня»? Я не ро­зу­мію.

— А для чо­го Пре­зи­ден­ту втру­ча­ти­ся в ро­бо­ту ДП «АНТОНОВ»? Ви по­мі­ти­ли щось не­зви­чне у ро­бо­ті під­при­єм­ства за цей остан­ній­рік, від­ко­ли змі­ни­лось ке­рів­ни­цтво? ДП «АНТОНОВ» до чо­гось го­ту­ють?

— 52 ро­ки я про­пра­цю­вав на «АНТОНОВІ»...

Це моє осо­би­сте ба­че­н­ня, але я ду­маю, що го­ту­ють йо­го до то­го, щоб йо­го не бу­ло. Бо ке­ру­ють ним не фа­хів­ці. Це в ра­дян­ський час ка­за­ли, що дер­жа­вою мо­же ке­ру­ва­ти й ку­хар­ка... От у нас за­раз ви­со­ко­те­хні­чним під­при­єм­ством ке­ру­ють... ска­жі­мо так... не фа­хів­ці. Мо­же, во­ни є до­бри­ми ме­не­дже­ра­ми, в яки­хось ін­ших сфе­рах, але я про ці успі­хи не чув, і за цей рік на «АНТОНОВІ» їх не по­ба­чив... — Чим ви за­йма­ти­ме­тесь в Ба­ку? — Ба га то кра їн, де є ве ли кі за па си при род них ре сур сів, вкла да ють кош ти в роз ви ток ви со ких тех но ло гій. То му що ке­рів­ни­ки цих дер­жав розуміють, що ко­ри­сні ко­па­ли­ни — на­фта, газ то­що — ра­но чи пі­зно скін­ча­ться. По­трі­бно го­ту­ва­ти дер­жа­ву до ви­со­ких те­хно­ло­гій. Тіль­ки так дер­жа­ва має шанс на май­бу­тнє.

Ви­со­кі те­хно­ло­гії роз­ви­ва­ють на­ції. Дер­жа­ва, яка має гар­но роз­ви­не­ну ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чну про­ми­сло­вість, має су­спіль­ство з ви­со­ким ін­те­ле­кту­аль­ним по­тен­ці­а­лом.

То му ро зум ні ке рів ни ки ба га тих на при­ро­дні ресурси дер­жав вкла­да­ють ко­шти, отри­ма­ні від ви­до­бу­тку і про­да­жу ко­рис них ко па лин, в роз ви ток тех но ло гій. Сфе ри ду же різ ні: елек т ро ні ка, біо ін же - не­рія, ко­смі­чні те­хно­ло­гії, авіа­ція...

— Тоб­то вас за­про­си­ли за­кла­сти фун­да­мент для роз­ви­тку авіа­ції у Азер­бай­джа­ні?

— Я, ма ю чи від по від ний де який до - свід і під го тов ку, пра цюю над ор га ні за - ці­єю цих ро­біт.

... Я пат рі от сво­єї фір ми. Я не пі шов сам. Ме­не при­му­си­ли пі­ти, лі­кві­ду­вав­ши мою по са ду. А по- дру ге, я — пат рі от Укра ї ни. Зав ж ди ним був і за­ли­ша­ю­ся. На Май­да­ні за­ги­ну­ло ба­га­то хо­ро­ших лю­дей. Я ду мав, що бу де по- ін шо му... Але, на жаль, цьо­го не ста­ло­ся.

Дми­тро КІВА у те­ле­фон­ній роз­мо­ві з «Днем» роз­по­вів, хто сто­їть за йо­го звіль­не­н­ням

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.