Ра­дек СІКОРСЬКИЙ,

ко­ли­шній мі­ністр за­кор­дон­них справ Поль­щі:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Мо­сква вва­жає по­зи­тив­ні цін­но­сті За­хо­ду — плю­ра­лізм і від­кри­тість — слаб­ки­ми мі­сця­ми, яки­ми не­об­хі­дно ко­ри­сту­ва­ти­ся. Не­при­хо­ва­ні спро­би Крем­ля впли­ну­ти на пе­ре­біг пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США по­вин­ні ста­ти сти­му­лом для де­мо­кра­ти­чно­го опо­ру

(www.radiosvoboda.org)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.