1000 днів оку­па­ції Кри­му

У Льво­ві пе­ред кон­суль­ством Ро­сії з’яви­ла­ся «мі­лі­та­рі-зо­на»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Кар­та Крим­сько­го пів­остро­ва з пі­ску і на ній ти­ся­ча «зе­ле­них чо­ло­ві­чків» — у та­кий спо­сіб гро­мад­ські акти­ві­сти, зде­біль­шо­го пред­став­ни­ки ГО «Крим SOS», ви­сло­ви­ли своє став­ле­н­ня до ане­ксії Кри­му. Акція, при­уро­че­на до 1000 днів оку­па­ції пів­остро­ва Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, від­бу­ла­ся пе­ред бу­дів­лею Ге­не­раль­но­го кон­суль­ства РФ, що на вул. Ле­ви­цько­го, 95.

Ми­сте­цький пер­фор­манс крим­цям до­по­ма­га­ли ро­би­ти львів­ські ху­до­жни­ки Влод­ко Ка­у­фман та Во­ло­ди­мир Сте­цько­вич.

Акти­ві­сти, крім то­го, що мі­лі­та­ри­зу­ва­ли «пі­со­чни­цю», та­кож пе­ре­ки­ну­ли че­рез пар­кан кон­суль­ства лі­та­чки, скла­де­ні з ар­ку­шів, які мі­стять текст ре­зо­лю­ції Ге­на­сам­блеї ООН від 27 бе­ре­зня 2014 ро­ку про те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни.

Го­во­ри­ли й про те, що за час оку­па­ції у Кри­му за­фі­ксо­ва­но 269 ви­пад­ків по­ру­шень прав лю­ди­ни, дев’ятьох крим­чан вби­ли, а п’ятнад­цять вва­жа­ю­ться та­ки­ми, що зни­кли без­ві­сти.

Акція пе­ре­бі­га­ла мир­но. По­лі­цей­ські, що чер­гу­ва­ли бі­ля бу­дів­лі ди­пло­ма­ти­чної уста­но­ви, не пе­ре­шко­джа­ли акти­ві­стам. Та­кож не бу­ло жо­дної ре­а­кції з бо­ку пра­ців­ни­ків Ген­кон­суль­ства РФ.

«Пе­ре­ко­на­ний, що на­ста­не той день, ко­ли ми по­вер­не­мо­ся на свою ба­тьків­щи­ну», — під­су­му­вав акцію один із акти­ві­стів ГО «Крим SOS» Ен­вер Бе­кі­ров. Про ти­ся­чу днів оку­па­ції Кри­му Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю на­га­дує й ве­ли­че­зний ба­нер на бу­дів­лі мі­ської ра­ди, що у са­мі­сінь­ко­му цен­трі Льво­ва — на пло­щі Ри­нок. На ньо­му Герб Укра­ї­ни — Три­зуб та крим­ських та­тар — Та­рак-там­га. Та­кож — на­пис укра­їн­ською та крим­сько­та­тар­ською мо­ва­ми: «Спіль­но бо­ре­мо­ся за во­лю».

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.