Хто кра­щий ма­е­стро?

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ГОЛИНСЬКА

У Ки­є­ві роз­по­чав­ся VI Все­укра­їн­ський кон­курс хо­ро­вих ди­ри­ген­тів

Фун­да­то­ром кон­кур­су, а та­кож не­змін­ним го­ло­вою жу­рі є ві­до­мий укра­їн­ський хо­ро­вий ди­ри­гент, пе­да­гог і гро­мад­ський ді­яч, го­ло­ва На­ціо­наль­ної все­укра­їн­ської му­зи­чної спіл­ки Єв­ген Сав­чук ( на фото).

Ме­та за­хо­ду — ви­яв­ле­н­ня та­лан­тів у хор­мей­стер­ській спра­ві, по­каз пер­спе­кти­ви й подаль­ших обрі­їв її роз­ви­тку, старт по­пу­ляр­но­сті но­вих імен обда­ро­ва­них хор­мей­сте­рів.

Кон­курс від­бу­ва­є­ться в три ту­ри.

ПЕРШИЙ — са­мо­стій­не роз­у­чу­ва­н­ня оброб­ки укра­їн­ської на­ро­дної пі­сні без су­про­во­ду за ви­бо­ром уча­сни­ка (на­да­ний спи­сок цьо­го ро­ку ста­но­ви­ли оброб­ки Б. Ля­то­шин­сько­го). До дру­го­го ту­ру до­пу­ска­є­ться не більш ніж 14 уча­сни­ків, ко­трі на­бра­ли най­біль­ше го­ло­сів.

ДРУГИЙ ТУР — від­кри­та ре­пе­ти­ція двох тво­рів про­гра­ми без су­про­во­ду: обов’яз­ко­во­го (М. Ле­он­то­вич, вір­ші Г. Чу­прин­ки «Льо­до­лам») і на ви­бір уча­сни­ків (се­ред яких тво­ри від кла­си­ки до су­ча­сно­сті). До тре­тьо­го ту­ру до­пу­ска­ю­ться сім кон­кур­сан­тів, які на­бра­ли най­біль­ше ба­лів.

ТРЕТІЙ ТУР — від­кри­та ре­пе­ти­ція із під­сум­ком-де­мон­стра­ці­єю ди­ри­гу­ва­н­ня трьох тво­рів на ви­бір уча­сни­ка.

До ре­чі, про­ве­де­н­ня пер­шо­го ту­ру тра­ди­цій­но за­без­пе­чує Сту­дент­ський хор НМАУ, а другий і третій від­бу­ва­ю­ться на ба­зі На­ціо­наль­ної ка­пе­ли «Дум­ка» під про­во­дом Єв­ге­на Сав­чу­ка. Тоб­то мо­ло­ді хор­мей­сте­ри отри­му­ють мо­жли­вість пра­цю­ва­ти з най­кра­щи­ми фа­хо­ви­ми ко­ле­кти­ва­ми дер­жа­ви, осо­бли­во на за­вер­шаль­них ета­пах тур­нiру.

Цьо­го­річ бу­ло по­да­но 33 за­яв­ки від уча­сни­ків із Він­ни­ці, Дні­пра, Ки­є­ва, Льво­ва, Оде­си, Стрия, Сум, Хар­ко­ва.

Це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня і кон­церт ла­у­ре­а­тів від­бу­де­ться 25 ли­сто­па­да в Ма­ло­му за­лі НМАУ.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.