Пе­ре­мо­ги у бо­роть­бі з ВIЛ

Мі­жна­ро­дні пар­тне­ри ви­со­ко оці­ню­ють до­ся­гне­н­ня Укра­ї­ни у по­до­лан­ні не­без­пе­чно­го за­хво­рю­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

На по­ча­тку 2016 ро­ку оці­но­чна кіль­кість лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ (ЛЖВ), в Укра­ї­ні скла­да­ла 220 ти­сяч осіб, з вра­ху­ва­н­ням тим­ча­со­во оку­по­ва­них і не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій. З них 126,6 ти­сяч зна­ють про свій ВІЛ-по­зи­тив­ний ста­тус і пе­ре­бу­ва­ють під ме­ди­чним на­гля­дом. З ці­єї кіль­ко­сті 68,5 ти­сяч осіб отри­му­ють ан­ти­ре­тро­ві­ру­сну те­ра­пію. Та­ку ста­ти­сти­ку на­во­дять на сай­ті бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Ме­ре­жа ЛЖВ».

По­при фі­нан­со­ві тру­дно­щі, 2015 ро­ку кіль­кість лю­дей з ВІЛ, які отри­му­ють АРТ, в Укра­ї­ні зро­сла на 13%. За­га­лом укра­їн­ська вла­да по­ка­зує біль­ше го­тов­но­сті до про­ти­дії за­хво­рю­ван­ню — про це йшло­ся на Третій на­ціо­наль­ній на­у­ко­во-пра­кти­чній кон­фе­рен­ції з пи­тань ВІЛ-ін­фе­кції/СНІДу в Укра­ї­ні, що три­ває у Ки­є­ві з 21 до 23 ли­сто­па­да.

«Кон­фе­рен­ція є своє­рі­дним та ло­гі­чним за­вер­ше­н­ням ду­же про­ду­ктив- но­го ро­ку. Зокре­ма, йде­ться про збіль­ше­н­ня у 2017 ро­ці за­галь­но­го бю­дже­ту на охо­ро­ну здоров’я на ре­кор­дних 2 мі­льяр­ди гри­вень, а час­тки на ВІЛ/СНІД — з 367 до 851,5 міль­йо­на», — ци­тує сайт Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здоров’я Дми­тра Ше­рем­бея, го­ло­ву Ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди «Ме­ре­жі ЛЖВ».

«Хо­ча в Укра­ї­ні про­жи­ває най­біль­ша у ре­гіо­ні Схі­дної Єв­ро­пи та Цен­траль­ної Азії кіль­кість лю­дей з ВІЛ, за остан­ні ро­ки, зав­дя­ки пар­тнер­ству дер­жа­ви та гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства та зна­чно­му вне­ску між­на­ро­дних до­но­рів, кра­ї­ні вда­ло­ся ство­ри­ти успі­шну си­сте­му по­слуг з ВІЛ, яка ба­зу­є­ться на прин­ци­пах гро­мад­сько­го здоров’я», — від­зна­чає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Цен­тру гро­мад­сько­го здоров’я МОЗ Укра­ї­ни, про­фе­сор На­та­лія Ні­зо­ва.

«Укра­ї­на вхо­дить до 30 кра­їн сві­ту, успі­хи і про­ва­ли яких у по­до- лан­ні епі­де­мії ВІЛ-ін­фе­кції впли­ва­ють на всю гло­баль­ну від­по­відь СНІДу, — ци­тує сайт МОЗ Лу­і­са Ло­у­ре­са, за­сту­пни­ка ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра UNAIDS. — Ми ви­со­ко оці­ню­є­мо до­ся­гне­н­ня і по­лі­ти­чну во­лю Укра­ї­ни у по­до­лан­ні СНІДу до 2030 ро­ку, від­по­від­но до між­на­ро­дних зо­бов’язань, ви­кла­де­них у По­лі­ти­чній де­кла­ра­ції 2011 ро­ку».

За­сту­пни­ця мі­ні­стра охо­ро­ни здоров’я Окса­ни Си­вак акцен­тує: «На­ша спіль­на ді­яль­ність спря­мо­ва­на як на ство­ре­н­ня не­об­хі­дної за­ко­но­дав­чої ба­зи, так і на ви­рі­ше­н­ня кон­кре­тних про­блем гро­ма­дян, не­за­ле­жно від їхньо­го ВІЛ-ста­ту­су. Прі­о­ри­те­тні на­пря­ми ді­яль­но­сті МОЗ Укра­ї­ни у цьо­му кон­текс­ті — рів­ний до­ступ на­се­ле­н­ня до лі­ку­валь­них та про­фі­ла­кти­чних по­слуг, у то­му чи­слі пред­став­ни­ків груп під­ви­ще­но­го ри­зи­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.