Дви­гун гу­ма­ні­тар­но­го про­це­су

Учо­ра Ін­сти­тут лі­те­ра­ту­ри іме­ні Т.Г. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни уро­чи­сто від­зна­чив 90-річ­чя

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ві­до­мі на­у­ков­ці, пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти та ін­ші по­ці­но­ву­ва­чі лі­те­ра­ту­ро­знав­ства вчо­ра за­ві­та­ли в Ін­сти­тут лі­те­ра­ту­ри ім. Т.Г. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни, щоб при­ві­та­ти ша­но­ва­ну уста­но­ву з 90-рі­чним юві­ле­єм. Ін­сти­тут лі­те­ра­ту­ри ім. Т.Г. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни на­ле­жить до най­ста­рі­ших ака­де­мі­чних уста­нов на­шої дер­жа­ви. Ство­ре­ний в 1926 ро­ці як Ін­сти­тут Та­ра­са Шев­чен­ка, на­у­ко­вий за­клад дев’ять де­ся­ти­літь за­ли­ша­є­ться про­від­ною на­у­ко­во-до­слі­дною уста­но­вою, яка ви­вчає укра­їн­ську та за­ру­бі­жну лі­те­ра­ту­ри, осми­слює про­бле­ми те­о­рії лі­те­ра­ту­ри, здій­снює текс­то­ло­гі­чні сту­дії, збе­рі­гає та при­мно­жує ру­ко­пи­сні фон­ди.

«По­єд­ну­ю­чи тра­ди­цій­ні та най­но­ві­ші під­хо­ди до лі­те­ра­тур­но­го текс­ту, на­ші спів­ро­бі­тни­ки го­ту­ють фун­да­мен­таль­ні до­слі­дже­н­ня те­о­ре­ти­ко- та істо­ри­ко-лі­те­ра­тур­но­го пла­ну, а та­кож ен­ци­кло­пе­дії, під­ру­чни­ки та по­сі­бни­ки, біо-бі­бліо­гра­фі­чні по­каж­чи­ки, ви­хо­ву­ю­чи на­у­ко­ву змі­ну, ко­ор­ди­ну­ють до­слі­дже­н­ня в га­лу­зі лі­те­ра­ту­ро­знав­ства, впро­ва­джу­ють свої на­пра­цю­ва­н­ня у ву­зів­ські та шкіль­ні про­гра­ми», — за­ува­жив ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри іме­ні Т.Г. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни, до­ктор фі­ло­ло­гі­чних на­ук, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни Ми­ко­ла Жу­лин­ський, ві­та­ю­чи ко­лег з юві­ле­єм.

«Як астро­ном, я див­люсь на ко­ле­ктив цьо­го ін­сти­ту­ту як на роз­сі­я­не зо­ря­не ску­пче­н­ня. Ко­жен спів­ро­бі­тник тут — це яскра­ва ін­ди­ві­ду­аль­ність, зі сво­єю не­ймо­вір­ною ау­рою. Зо­ря­не ску­пче­н­ня, як ві­до­мо, об’єд­ну­є­ться між зо­ря­ним се­ре­до­ви­щем і са­ме то­му не роз­па­да­є­ться. Ви об’єд­ну­є­те­ся зав­дя­ки твор­чим зді­бно­стям, ша­ле­но­му по­тя­гу до на­у­ки і лю­бо­ві до Укра­ї­ни», — ві­та­ю­чи ко­ле­ктив ін­сти­ту­ту, від­зна­чив при­су­тній на уро­чи­сто­стях ака­де­мік Яро­слав Яцків.

На уро­чи­стій ака­де­мії ко­жен при­су­тній міг озна­йо­ми­ти­ся з до­ся­гне­н­ня­ми спів­ро­бі­тни­ків ін­сти­ту­ту, зокре­ма, ли­ше за остан­ні ро­ки тут бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні без пе­ре­біль­ше­н­ня про­е­кти за­галь­но­на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня — «Шев­чен­ків­ська ен­ци­кло­пе­дія» в 6 то­мах, пов­не ака­де­мі­чне зі­бра­н­ня тво­рів Та­ра­са Шев­чен­ка в 12 то­мах, ака­де­мі­чна «Істо­рія укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри» у 12 то­мах (ви­да­но 4 то­ми), «Фран­ків­ська ен­ци­кло­пе­дія» в 7 то­мах та ін.

До ре­чі, з на­го­ди юві­лею в На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри (м. Ки­їв, вул. Б.Хмель­ни­цько­го, 11) учо­ра від­бу­ло­ся від­кри­т­тя ви­став­ки ра­ри­те­тних ар­хів­них ма­те­рі­а­лів із фон­дів від­ді­лу ру­ко­пи­сів та ви­бра­них на­у­ко­вих праць Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т.Г. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни за всі 90 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.