У Ки­є­ві ор­га­ні­зу­ють со­ці­аль­не па­тру­лю­ва­н­ня

У зи­мо­вий пе­рі­од пра­цю­ва­ти­ме опе­ра­тив­ний штаб до­по­мо­ги без­ха­тькам

Den (Ukrainian) - - День України -

На зи­мо­вий пе­рі­од, з 1 гру­дня 2016 ро­ку до 1 кві­тня 2017 ро­ку, у сто­ли­ці ор­га­ні­зу­ють со­ці­аль­не па­тру­лю­ва­н­ня. Окрім то­го, на за­зна­че­ний пе­рі­од бу­де ство­ре­но мі­ський опе­ра­тив­ний штаб до­по­мо­ги без­дом­ним осо­бам та ко­ор­ди­на­ції со­ці­аль­но­го па­тру­лю­ва­н­ня у зи­мо­вий пе­рі­од. Ке­рів­ни­ком шта­бу при­зна­че­но за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДАМи­ко­лу По­во­ро­зни­ка. Від­по­від­не роз­по­ря­дже­н­ня під­пи­сав Ки­їв­ський мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

За­твер­дже­но від­по­від­ний план за­хо­дів що­до за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті ви­їзних бри­гад для здій­сне­н­ня со­ці­аль­но­го па­тру­лю­ва­н­ня у зи­мо­вий пе­рі­од. Зокре­ма, Де­пар­та­мент со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки КМДА, Бу­ди­нок со­ці­аль­но­го пі­клу­ва­н­ня, Центр облі­ку без­дом­них гро­ма­дян ви­зна­чать мі­сця ро­бо­ти ви­їзних бри­гад та за­твер­дять гра­фік їхньої ро­бо­ти. Де­пар­та­мент охо­ро­ни здоров’я за­без­пе­чить на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги без­дом­ним осо­бам у лі­ку­валь­них уста­но­вах.

Ра­йон­ні в м. Ки­є­ві дер­жав­ні адмі­ні­стра­ції та Де­пар­та­мент со­цпо­лі­ти­ки ство­рять на ба­зі ра­йон­них уста­нов со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня та те­ри­то­рі­аль­них цен­трів об­слу­го­ву­ва­н­ня пен­сіо­не­рів бан­ки одя­гу та взу­т­тя для без­дом­них осіб. Та­кож бу­де на­пов­не­ний банк одя­гу у Бу­дин­ку со­ці­аль­но­го пі­клу­ва­н­ня.

Окрім то­го, згі­дно з роз­по­ря­дже­н­ням, на ба­зі Бу­дин­ку со­ці­аль­но­го пі­клу­ва­н­ня ство­рять три ви­їзні бри­га­ди для здій­сне­н­ня со­ці­аль­но­го па­тру­лю­ва­н­ня на за­зна­че­ний пе­рі­од. За не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов Де­пар­та­мент со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки збіль­шить до 30% кіль­кість ліж­ко- місць у Бу­дин­ку со­ці­аль­но­го пі­клу­ва­н­ня (вул. Су­здаль­ська, 4/6), Киї всько­му цен­трі со­ці­аль­ної ада­пта­ції пре­ста­рі­лих, ін­ва­лі­дів та ін­ших осіб, що не ма­ють по­стій­но­го мі­сця про­жи­ва­н­ня (с. Ясно­го­род­ка).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.