«Трамп не бу­де зні­ма­ти сан­кції про­ти Ро­сії»

Ек­спер­ти «Дня» — про мо­жли­ві при­зна­че­н­ня Ром­ні та ге­не­ра­ла Мат­ті­са на по­са­ду держ­се­кре­та­ря і мі­ні­стра обо­ро­ни в аме­ри­кан­ській адмі­ні­стра­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми ста­ло ві­до­мо, що но­во­обра­ний пре­зи­дент СШАДо­нальд Трамп роз­гля­дає мо­жли­вість при­зна­че­н­ня на по­са­ду дер­жав­но­го се­кре­та­ря — че­твер­ту в іє­рар­хії аме­ри­кан­ської адмі­ні­стра­ції по­са­ду — Міт­та Ром­ні. На­га­да­є­мо, що Ром­ні ба­ло­ту­вав­ся на пост пре­зи­ден­та СШАв 2012 ро­ці, але про­грав Ба­ра­ку Оба­мі. У бе­ре­зні під час ре­спу­блі­кан­ських прай­ме­риз Ром­ні ска­зав, що у Трам­па не­має «ні тем­пе­ра­мен­ту, ні здо­ро­во­го глу­зду», щоб бу­ти пре­зи­ден­том, і зви­ну­ва­чу­вав йо­го в за­ля­ку­ван­ні, се­кси­змі та не­щи­ро­сті.

«У них бу­ла гар­на зу­стріч. Це бу­ла те­пла і змі­стов­на роз­мо­ва, і я знаю, що йо­го кан­ди­да­ту­ра актив­но роз­гля­да­є­ться на по­са­ду держ­се­кре­та­ря... як і де­яких ін­ших ви­да­тних аме­ри­кан­ців», — про­ко­мен­ту­вав пе­ре­го­во­ри Трам­па з Ром­ні у су­бо­ту обра­ний ві­це-пре­зи­дент СШАМайк Пенс в ін­терв’ю Fox News.

У не­ді­лю До­нальд Трамп та­кож по­ві­до­мив, що роз­гля­дає кан­ди­да­ту­ру від­став­но­го ге­не­ра­ла Джейм­са Мат­ті­са на по­са­ду мі­ні­стра обо­ро­ни. У сво­є­му «Твіт­те­рі» Трамп на­пи­сав, що Мат­тіс, з яки­ми він зу­стрі­чав­ся у су­бо­ту в Нью-Джер­сі, «був вчо­ра ду­же вра­жа­ю­чим. Справ­жній ге­не­рал ге­не­ра­лів!»

«День» звер­нув­ся до аме­ри­кан­ських екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти мо­жли­ві при­зна­че­н­ня в адмі­ні­стра­ції Трам­па на клю­чо­ві по­са­ди держ­се­кре­та­ря і мі­ні­стра обо­ро­ни, а та­кож при­зна­че­н­ня Май­кла Флін­на на по­са­ду ра­дни­ка пре­зи­ден­та з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки.

«ЗГАДАНІ ІМЕНА ЧУДОВО РОЗУМІЮТЬ НЕБЕЗПЕКУ РЕВІЗІОНІСТСЬКОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ ПУТІНА» Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс­по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Ге­не­рал-лей­те­нант Флінн був три­ва­лим при­хиль­ни­ком кан­ди­да­та Трам­па у йо­го зма­ган­ні за по­са­ду пре­зи­ден­та. То­му йо­го при­зна­че­н­ня на по­са­ду ра­дни­ка пре­зи­ден­та з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки не є не­спо­ді­ван­кою. Він є екс­пер­том з пи­тань іслам­сько­го екс­тре­мі­зму і зро­бив ва­жли­ву ро­бо­ту в цьо­му на­прям­ку. Флінн має мен­ше до­сві­ду в ін­ших обла­стях, вклю­ча­ю­чи Ро­сію та Укра­ї­ну. При­зна­че­н­ня на по­са­ду гла­ви ЦРУ Май­ка Ром­пео, який має чу­до­ву до­свід у сфе­рі без­пе­ки, є до­брою озна­кою то­го, що Трамп хо­че за­до­воль­ни­ти ре­спу­блі­кан­ців з істе­блі­шмен­ту. Азга­да­ні імена на по­са­ду дер­жав­но­го се­кре­та­ря та мі­ні­стра обо­ро­ни Бол­тон, Кор­кер, Джу­лі­а­ні, Ром­ні, Ха­длі чудово розуміють небезпеку ревізіоністської по­лі­ти­ки Путіна і та­кож не­об­хі­дність під­трим­ки Укра­ї­ни. По­ки що не­зро­зумі­ло, якою бу­де по­лі­ти­ка пре­зи­ден­та Трам­па що­до Ки­є­ва і Мо­скви, але якщо осо­би з тве­ре­зи­ми по­гля­да­ми за­ймуть ці по­са­ди і якщо обра­ний на по­са­ду ві­це-пре­зи­ден­та Пенс гра­ти­ме роль у цих пи­та­н­нях, то ре­зуль­тат бу­де до­брим.

«ВСЕРЕДИНІ КОМАНДИ ТРАМ­ПА БУДУТЬ ЗДОРОВІ ГОЛОСИ...» Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної ра­ди США, Myrmidon Group, LLc, Ва­шинг­тон:

— У де­ба­тах 2012 ро­ку Мітт Ром­ні у су­пе­ре­чці з Ба­ра­ком Оба­мою за­явив про за­гро­зу зі сто­ро­ни Ро­сії, на­звав­ши її го­лов­ним гео­по­лі­ти­чним во­ро­гом, ко­ли адмі­ні­стра­ція про­ва­ди­ла «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня». Він, зокре­ма, на­тя­кав на те, що Ро­сія грає біль­шу роль як во­рог, а не як кон­ку­рент. З бо­ку Ром­ні бу­ло ду­же тве­ре­зе ба­че­н­ня по­тен­цій­ної за­гро­зи пу­тін­ської Ро­сії. І якщо йо­го бу­де обра­но на по­са­ду держ­се­кре­та­ря, то це бу­де лю­ди­на, яка гли­бо­ко зо­се­ре­джу­ва­ти­ме­ться на пи­та­н­нях що­до Укра­ї­ни та ста­біль­но­го про­су­ва­н­ня ре­форм. Він ро­зу­міє, що ядро чи хре­бет кра­ї­ни — це силь­на еко­но­мі­ка і по­ря­док у го­спо­да­рю­ван­ні. Ду­маю, що він та­кож бу­де силь­ним го­ло­сом про­ти агре­сив­ні­шої по­лі­ти­ки що­до Ро­сії і що­до пу­тін­ської агре­сії.

Що сто­су­є­ться ге­не­ра­ла Мат­ті­са, то він у пер­ших мі­ся­цях пі­сля ро­сій­сько­го втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну ска­зав, що це кри­за, яку не­до­оці­ню­ють усі в Альян­сі та в аме­ри­кан­сько­му ке­рів­ни­цтві. Ге­не­рал по­ка­зав се­бе у сво­їх свід­че­н­нях силь­ним ястру­бом. Все це го­во­рить про те, що всередині команди Трам­па будуть здорові голоси, се­ред яких ге­не­рал — Мат­тіс, які будуть вті­лю­ва­ти більш ястру­би­ну по­лі­ти­ку що­до Ро­сії.

Якщо го­во­ри­ти про спе­ци­фі­ку зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Трам­па, то тут є пев­ний ви­мір еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму, сер­йо­зної оцін­ки тор­го­вель­них умов з то­чки зо­ру бі­зне­су, на­скіль­ки це ко­ри­сно аме­ри­кан­ській еко­но­мі­ці. Ду­маю, тут будуть пев­ні пе­ре­тур­ба­ції в си­сте­мі со­юз- ни­ків та еко­но­мі­чних пар­тне­рів Аме­ри­ки. Але ду­маю, що тут по­лі­ти­ка Трам­па, ско­рі­ше, по­ля­га­ти­ме в то­му, що кра­ї­ни ма­ють біль­ше не­сти свою основ­ну від­по­від­аль­ність за свою до­лю, еко­но­мі­ку, а Аме­ри­ка не має бу­ти га­ран­том їхньо­го до­бро­бу­ту. Він шу­ка­ти­ме альян­си і со­ю­зи на дво­сто­рон­ніх умо­вах, але і це мо­же бу­ти на ко­ристь Укра­ї­ни, якщо во­на прийме пра­виль­ні рі­ше­н­ня і по­ка­зу­ва­ти­ме се­бе на­дій­ним пар­тне­ром Аме­ри­ки.

І те, що ве­ли­кі ко­шти будуть вли­ва­ти­ся в ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти, де­мон­стру­ва­ти­ме йо­го на­мір тро­хи від­но­ви­ти імідж Аме­ри­ки.

Ми ба­чи­мо, що єди­на кра­ї­на, де ши­ро­ки­ми тем­па­ми не роз­ви­ва­є­ться хви­ля по­пу­лі­зму, це Ні­меч­чи­на, яка ду­же ба­га­то вкла­ла в роз­ви­ток сво­єї про­ми­сло­во­сті і ство­ри­ла більш про­су­ну­ту те­хні­чну про­ми­сло­вість. Ду­маю, що одним із на­прям­ком ро­бо­ти Трам­па бу­де від­нов­ле­н­ня тра­ди­цій­ної про­ми­сло­во­сті, пра­ців­ни­ки якої жи­ли в до­бро­бу­ті в остан­ні ча­си про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції. Ате­пер, в епо­ху по­стін­ду­стрі­аль­ної еко­но­мі­ки во­ни ду­же стра­жда­ють. І са­ме ця ча­сти­на не­вдо­во­ле­но­го тра­ди­цій­но де­мо­кра­ти­чно­го еле­кто­ра­ту пе­ре­йшла на сто­ро­ну Трам­па, який дав обі­цян­ки. Во­дно­час від­бу­ва­ти­ме­ться до­сить жва­ве від­нов­ле­н­ня зброй­но­го по­тен­ці­а­лу Аме­ри­ки. Трамп хо­че на 20% збіль­ши­ти чи­сель­ність зброй­них сил, від­но­ви­ти і по­си­ли­ти мор­ський фронт, а та­кож вкла­да­ти но­ві ін­ве­сти­ції у вій­сько­во-про­ми­сло­вий ком­плекс.

— На­ві­що не­об­хі­дне та­ке на­ко­пи­че­н­ня вій­сько­во­го по­тен­ці­а­лу?

— Трамп вва­жає, якщо во­ро­ги Аме­ри­ки розуміють, що в неї є ве­ли­кий зброй­ний по­тен­ці­ал, то во­ни не на­ма­га­ти­му­ться всту­па­ти в кон­флікт з Аме­ри­кою.

В основ­но­му тен­ден­ції є по­зи­тив­ни­ми. Існує пев­на за­гро­за, що Трамп на­ма­га­ти­ме­ться шу­ка­ти modus vivendi з Пу­ті­ним і до­мов­ле­ність з ро­сій­ським лі­де­ром. На мою дум­ку, ні­хто з йо­го ото­че­н­ня, а це ду­же до­свід­чен­ні по­лі­ти­ки, як Ром­ні і Мат­тіс, не до­зво­лять, щоб йо­го пе­ре­грав Пу­тін. То­му я ду­маю, що з ча­сом ті ні­би­то гар­ні сло­ва, які лу­на­ли між дво­ма пре­зи­ден­та­ми і які не­по­ко­ї­ли Укра­ї­ну, не ма­ти­муть яко­гось осо­бли­во­го гли­бо­ко­го зна­че­н­ня для сто­сун­ків між дво­ма кра­ї­на­ми. Но­ва адмі­ні­стра­ція бу­де за­хи­ща­ти силь­ну Аме­ри­ку і, як го­во­рив Ру­ді Джу­лі­а­ні, стри­му­ва­ти Ро­сію від її більш агре­сив­ної по­ве­дін­ки, а та­кож во­дно­час шу­ка­ти­ме, чи є мо­жли­во­сті зна­йти спіль­ну мо­ву в ан­ти­те­ро­ри­сти­чній вій­ні про­ти іслам­сько­го екс­тре­мі­зму.

— Ви, ма­буть, звер­та­ли ува­гу на те, що ек­спер­ти ка­жуть, що між ді­ло­ви­ми і ба­га­то­сто­рон­ні­ми уго­да­ми існує ве­ли­ка рі­зни­ця. То чо­го очі­ку­ва­ти від Трам­па, яки­йобі­цяє ро­зі­рва­ти мі­жна­ро­дні ба­га­то­сто­рон­ні уго­ди?

— Я ду­маю, що Трамп ото­чить се­бе лю­дьми не ли­ше з бі­знес-се­ре­до­ви­ща, і ге­не­ра­ла­ми. Аце лю­ди, які не ми­слять ка­те­го­рі­я­ми бі­зне­су, а без­пе­ки. На­при­клад, Ром­ні, хоч і бі­зне­смен, але він біль­ше грає роль ін­ве­сто­ра, ніж про­ми­слов­ця чи рі­ел­то­ра на кшталт Трам­па. То­му, ду­маю, тут бу­де де­що ін­ший вплив. Це не бу­де ми­сте­цтво до­ся­гне­н­ня уго­ди, а ско­рі­ше тут будуть до­сить спо­сте­рі­га­ти­ся тве­ре­зі та ди­пло­ма­ти­чні тен­ден­ції. Зві­сно, по­трі­бно за­ува­жи­ти, що не обов’яз­ко­во все пі­де га­ран­то­ва­ним на­прям­ком. Але центр ува­ги бу­де зо­се­ре­дже­но у на­прям­ку ро­зум­ної силь­ної аме­ри­кан­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки.

— З бо­ку укра­їн­ських аме­ри­кан­ців про­лу­на­ла по­ра­да яко­мо­га швид­ше від­прав­ля­ти у США гру­пу з пи­тань без­пе­ки і до­мов­ля­ти­ся з Трам­пом. Що ви ска­же­те на це?

— Я ду­маю, на­вряд чи та­кій гру­пі бу­де лег­ше до­мог­ти­ся зу­стрі­чі з Трам­пом. Якщо во­ни і при­їдуть до США, то ма­ють по­ка­за­ти, що Укра­ї­на є на­дій­ним пар­тне­ром що­до сво­єї без­пе­ки і про­су­ва­н­ня ре­фор­ми. Це все має ру­ха­тись у пра­виль­но­му на­прям­ку і в цьо­му кон­текс­ті на­ма­га­н­ня роз­хи­та­ти дер­жа­ву рі­зни­ми фор­ма­ми по­пу­лі­зму є не­прийня­тним. Усі па­трі­о­ти­чні по­лі­ти­чні лі­де­ри ма­ють бу­ти від­по­від­аль­ни­ми і по­си­ли­ти імідж Укра­ї­ни, як кра­ї­ни, яка має пев­не ядро ста­біль­но­сті, пев­ну во­лю се­бе за­хи­ща­ти і за­без­пе­чи­ти свій до­бро­бут здо­ро­вою по­лі­ти­кою і пев­ни­ми ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми ді­я­ми.

— До ре­чі, ар­гу­мен­том на ко­ристь Укра­ї­ни має ста­ти те, що во­на ви­тра­чає 5% ВВП на обо­ро­ну...

— Так, це — до­брий ар­гу­мент, який мо­же впли­ну­ти на по­зи­тив­ну оцін­ку ро­лі Укра­ї­ни в си­сте­мі без­пе­ки, яку якось на­ма­га­ти­ме­ться ста­бі­лі­зу­ва­ти Трамп. Ду­маю, що тут все-та­ки бу­де по­ва­га до тих кра­їн, які дба­ють про вла­сний ін­те­рес і по­ка­зу­ють, що во­ни є успі­шни­ми і ма­ють ефе­ктив­ні по­лі­ти­чні елі­ти.

— В ін­терв’ю аме­ри­кан­сько­му те­ле­ка­на­лу Ру­ді Джу­лі­а­ні справ­ді за­явив, що США будуть на­ро­щу­ва­ти зброй­ні си­ли з ме­тою стри­му­ва­ти подаль­ші дії Ро­сії, але зов­сім не ска­за­но, як но­ва адмі­ні­стра­ція бу­де ді­я­ти що­до пи­та­н­ня по­вер­не­н­ня Кри­му до скла­ду Укра­ї­ни?

— Якщо існує ме­та стри­му­ва­н­ня екс­пан­сіо­ні­зму та ім­пер­ської тен­ден­ції Ро­сії, то ге­не­рал Мат­тіс в одній зі сво­їх про­мов у Кон­гре­сі го­во­рив, що Пу­тін іде шля­хом ім­пе­рі­а­лі­зму і на­ціо­на­лі­зму, яко­му не­лег­ко ма­нев­ру­ва­ти, бо він стає те­пер за­ру­чни­ком ло­гі­ки сво­єї іде­о­ло­гії. І тут лю­ди, які будуть фор­му­ва­ти зов­ні­шню по­лі­ти­ку Аме­ри­ки, зро­зу­мі­ють, що не мо­жна ви­зна­ти один з кро­ків Путіна що­до екс­пан­сіо­ні­зму та ре­ві­зіо­ні­зму, бо це бу­де по­лі­ти­ка за­охо­чу­ва­н­ня, а не стри­му­ва­н­ня, яка су­пе­ре­чить то­му, що го­во­рять най­ближ­чі со­ра­тни­ки Трам­па, які вклю­ча­ють ястру­бів.

Ду­маю, що Трамп не бу­де зні­ма­ти сан­кції про­ти Ро­сії і їх бу­де про­дов­же­но на шість мі­ся­ців. Во­дно­час, ско­рі­ше, він бу­де ти­сну­ти на со­ю­зни­ків у НАТО, щоб во­ни ви­ко­ну­ва­ли свої обов’яз­ки і ви­тра­ча­ли на обо­ро­ну 2% ВВП. Ду­маю, що та­кий тиск Трам­па по­с­при­яє від­нов­лен­ню озбро­є­н­ня єв­ро­пей­ських кра­їн, які не до­тя­га­ють до цьо­го по­ка­зни­ка, у роз­ді­лен­ні тя­га­ря.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.