В Япо­нії став­ся зем­ле­трус ма­гні­ту­дою 7,4

Den (Ukrainian) - - День Планети -

ФОТОФАКТ

В Япо­нії в ніч на вів­то­рок став­ся по­ту­жний зем­ле­трус. Ма­гні­ту­да під­зем­них по­штов­хів ста­но­ви­ла 7,4 за шка­лою Рі­хте­ра. Вла­да по­пе­ре­ди­ла про небезпеку цу­на­мі і по­про­си­ла жи­те­лів при­бе­ре­жних ра­йо­нів пе­ре­бра­ти­ся в без­пе­чні мі­сця.

Епі­центр по­штов­хів мі­стив­ся при­бли­зно на гли­би­ні 10 кі­ло­ме­трів, в 67 кі­ло­ме­трах на пів­ні­чний схід від мі­ста Іва­кі, цен­тру пре­фе­кту­ри Фу­ку­сі­ма. Пі­зні­ше ком­па­нія-опе­ра­тор атом­ної еле­ктро­стан­ції «Фу­ку­сі­ма-1» Tepco по­ві­до­ми­ла, що на АЕС не­має но­вих руй­ну­вань, а ра­ді­а­цій­ний фон — у нор­мі, пе­ре­дає агент­ство dpa. Че­рез дві го­ди­ни пі­сля зем­ле­тру­су хви­ля цу­на­мі до­ся­гла узбе­реж­жя Япо­нії. Її ви­со­та ста­но­ви­ла 1,4 ме­тра, по­ві­до­мив япон­ський те­ле­ка­нал NHK. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, жертв і сер­йо­зних руй­ну­вань вда­ло­ся уни­кну­ти. За да­ни­ми ме­тео- ро­ло­гі­чно­го агент­ства Япо­нії, зем­ле­трус став від­лу­н­ням по­ту­жно­го зем­ле­тру­су 2011 ро­ку, який спри­чи­нив смер­тель­не цу­на­мі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.