«Слу­жу укра­їн­сько­му на­ро­до­ві»

У Нав­чаль­но­му цен­трі ВМСЗброй­них сил на Ми­ко­ла­їв­щи­ні від­був­ся уро­чи­стий вій­сько­вий ри­ту­ал — скла­да­н­ня вій­сько­вої при­ся­ги

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

По­над 150 кур­сан­тів, яких бу­ло при­зва­но до лав Зброй­них сил Укра­ї­ни та ді­бра­но для про­хо­дже­н­ня вій­сько­вої слу­жби в ча­сти­нах та під­роз­ді­лах укра­їн­ських ВМС, при­ся­гну­ли на вір­ність Укра­їн­сько­му на­ро­до­ві. Про це по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни. Вій­сько­во­слу­жбов­ців зі зна­мен­ною по­ді­єю в їхньо­му жит­ті при­ві­та­ли: на­чаль­ник на­вчаль­но­го за­кла­ду ка­пі­тан 1 ран­гу Ша­ген Шай­во­ло­дян, мі­ський го­ло­ва Ми­ко­ла­є­ва Оле­ксандр Сєн­ке­вич, ве­те­ран вій­сько­вої слу­жби, член обла­сної ра­ди ве­те­ра­нів пол­ков­ник у від­став­ці Ві­ктор Зу­бен­ко, вій­сько­вий ка­пе­лан отець Та­рас, пред­став­ни­ки вій­сько­вих ча­стин, де про­хо­ди­ти­муть слу­жбу ви­пу­скни­ки Цен­тру, ба­тьки та рі­дні кур­сан­тів.

ФОТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.