Світ по­вер­не­ться до про­те­кціо­ні­зму?

Або чо­му Трамп хо­че ви­йти з Тран­сти­хо­оке­ан­сько­го пар­тнер­ства…

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

По­дії остан­ніх днів мо­жуть до­ко­рін­но змі­ни­ти роз­ви­ток гло­баль­но­го рин­ку на най­ближ­чі де­кіль­ка де­ся­ти­літь. Ви­ді­ли­мо три з них. Пер­ша — са­міт Азі­ат­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва в Пе­ру 19-20 ли­сто­па­да. Дру­га — учо­ра­шня — 22 ли­сто­па­да — за­ява но­во­бра­но­го пре­зи­ден­та СШАДо­наль­да Трам­па про пла­ни на най­ближ­чі 100 днів. І на­ре­шті тре­тя, яка має від­бу­ти­ся 30 ли­сто­па­да в Ал­жи­рі, — за­сі­да­н­ня ОПЕК.

Оста­н­ня ще не від­бу­лась, про­те ін­фор­ма­ція що­до мо­жли­вих прийня­тих рі­шень на ній вже має від­чу­тні «ре­зуль­та­ти». Сві­то­ві ці­ни на на­фту під­ско­чи­ли че­рез за­яви Іра­ну. За сло­ва­ми мі­ні­стра на­фти Іра­ну Би­джа­на Зан­га­не, ймо­вір­ність то­го, що кра­ї­ни ОПЕК до­ся­гнуть до­мов­ле­но­сті про зни­же­н­ня ви­до­бу­тку 30 ли­сто­па­да, до­сить ве­ли­ка. Мі­ністр за­зна­чив, що у ра­зі успі­ху пе­ре­го­во­рів ці­ни на на­фту мо­жуть зро­сти ви­ще $55/ба­рель.

Аот са­міт лі­де­рів кра­ї­ну­ча­сниць Азі­ат­сько- Ти­хо­оке­ан­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва (АТЕС) в Пе­ру за­вер­шив­ся ці­ка­вою для роз­ду­мів де­кла­ра­ці­єю.

У до­ку­мен­ті на­го­ло­шу­є­ться, що сві­то­ва еко­но­мі­ка від­нов­лю­є­ться, але сти­ка­є­ться з усе більш сер­йо­зни­ми ви­кли­ка­ми, та­ки­ми як «ви­ко­ри­ста­н­ня фі­нан­со­вих і люд­ських ре­сур­сів, роз­ви­ток віль­ної тор­гів­лі, по­лі­пше­н­ня ді­ло­во­го се­ре­до­ви­ща, під­ви­ще­н­ня яко­сті життя лю­дей».

Як пе­ре­дає Deutsche Welle, лей­тмо­ти­вом до­ку­мен­та ста­ло ба­жа­н­ня всіх кра­їн АТЕС, не­зва­жа­ю­чи на по­лі­ти­чний клі­мат, пра­цю­ва­ти над під­го­тов­кою но­вої уго­ди про віль­ну тор­гів­лю «як ме­ха­ні­зму для ста­ло­го, зба­лан­со­ва­но­го та ком­пле­ксно­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня».

« Ми зно­ву під­кре­слю­є­мо свою рі­шу­чість збе­рі­га­ти від­кри­тість на­ших рин­ків і про­ти­ді­я­ти будь- яким фор­мам про­те­кціо­ні­зму » , — вка­зу­є­ться в до­ку­мен­ті. Під­твер­джу­ю­чи ці сло­ва, уча­сни­ки са­мі­ту до­мо­ви­ли­ся про про­дов­же­н­ня до кін­ця 2020 ро­ку мо­ра­то­рію на про­тек- ціо­ніст­ські за­хо­ди, а та­кож згор­та­н­ня вже чин­них про­грам, які по­сла­блю­ють віль­ну тор­гів­лю, спо­віль­ню­ють від­нов­ле­н­ня і ускла­дню­ють роз­ви­ток сві­то­вої еко­но­мі­ки.

Тим ча­сом бу­кваль­но вчо­ра но­во­обра­ний пре­зи­дент США До­нальд Трамп за­явив, що одним з йо­го пер­ших кро­ків на по­са­ді бу­де... ви­хід з уго­ди про Тран­сти­хо­оке­ан­ське пар­тнер­ство ( Trans- Pacific Partnership, TPP — між­на­ро­дна тор­го­во-еко­но­мі­чна ор­га­ні­за­ція, го­лов­ною ме­тою якої є ство­ре­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі в Азі­ат­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­му ре­гіо­ні).

Про це він за­явив у сво­є­му ві­део­звер­нен­ні до аме­ри­кан­сько­го на­ро­ду. Трамп на­го­ло­сив, що го­лов­ним прі­о­ри­те­том для йо­го дяільн­со­ті на по­са­ді ста­не прин­цип «СШАв пер­шу чер­гу».

Так, у сфе­рі тор­гів­лі пер­шим йо­го кро­ком ста­не ви­хід з уго­ди про Тран­сти­хо­оке­ан­ське пар­тнер­ство, на­то­мість но­вий пре­зи­дент СШАза­яв­ляє про на­мір укла­сти «че­сні дво­сто­рон­ні уго­ди».

«Я зби­ра­ю­ся на­ді­сла­ти по­ві­дом­ле­н­ня про на­мір ви­йти з Тран­сти­хо­оке­ан­сько­го пар­тнер­ства — по­тен­цій­ної ка­та­стро­фи для на­шої кра­ї­ни. За­мість неї ми бу­де­мо ве­сти пе­ре­го­во­ри про че­сні дво­сто­рон­ні тор­го­ві уго­ди, які по­вер­нуть ро­бо­чі мі­сця і ви­ро­бни­цтво на­зад в Аме­ри­ку», — за­зна­чив Трамп.

Япон­ський прем’єр-мі­ністр Сін­дзо Абе вже про­ко­мен­ту­вав сло­ва Трам­па і за­явив, що ви­хід СШАз уго­ди про Тран­сти­хо­оке­ан­ське пар­тнер­ство (ТРР) по­ру­шує ба­ланс, і уго­да втра­чає сенс. «Уго­да про ТРР без Спо­лу­че­них Шта­тів не­має сен­су», — ска­зав Абе жур­на­лі­стам у Бу­е­нос-Ай­ре­сі, по­ві­дом­ляє Reuters.

Iгор ГУЖВА, екс­перт CMD-Ukraine:

— Укра­ї­ні обов’яз­ко­во тре­ба звер­та­ти ува­гу на сві­то­ві про­це - си, чи то лі­бе­ра­лі­за­ція, чи про­те­кціо­ніст­ські за­хо­ди. По-ін­шо­му на­ша дер­жа­ва не мо­же.

Го­лов­не пи­та­н­ня — яка має бу­ти ре­а­кція на будь-які змі­ни? Як на ме не, най­прос ті­ша. Ми ма­є­мо унікальні ресурси, ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня яких мо­же за­без­пе­чи­ти в пер­шу чер­гу вну­трі­шній ри­нок го­то­вою с/ г про­ду­кці­єю та відчувати се­бе конкурентоспроможним пар­тне­ром на зовнішніх ринках.

Для цьо­го по­трі­бна си­нер­гія дер­жа­ви та бі­зне­су та на­по­ле­гли­ва пра­ця. Адже га­ран­тії яко­сті про­ду­кції не є до­ста­тнім атри­бу­том для ефе­ктив­но­го вхо­дже­н­ня на ри­нок. Мо­ва йде про куль­ту­ру ве­де­н­ня бі­зне­су.

У цьо­му кон­текс­ті, ма­буть, вар­то бу­ло б чі­тко роз­ме­жу­ва­ти від­по­від­аль­ність за ви­ро­щу­ва­н­ня та ви­ро­бни­цтво, дер­жав­ну по­лі­ти­ку та ре­а­лі­за­цію.

Що­до ро­лі дер­жав­ної по­лі­ти­ки — яскра­вий при­клад — екс­порт­не ми­то на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, по­при усі мо­жли­ві су­про­ти­ви як з бо­ку укра­їн­ських бі­зне­сме­нів та уря­дов­ців, так і з бо­ку зовнішніх пар­тне­рів, за­без­пе­чи­ло ство­ре­н­ня ін­те­гро­ва­ної бі­знес-мо­де­лі, що на­дає мо­жли­вість екс­пор­ту­ва­ти не на­сі­н­ня, олію.

Від­по­від­но, та­ка са­ма по­лі­ти­ка має бу­ти що­до пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи то­що.

«МИ МА­Є­МО УНІКАЛЬНІ РЕСУРСИ, ЩОБ ВІДЧУВАТИ СЕ­БЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ ПАР­ТНЕ­РОМ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ»

ФОТО РЕЙТЕР

Цу­кер­берг ви­сту­пив на АТЕС за ко­му­ні­ка­тив­ну ре­во­лю­цію – в прі­о­ри­те­ті у по­лі­ти­ків має бу­ти вста­нов­ле­н­ня зв'яз­ку між лю­дьми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.