Ри­ба на екс­порт

Ка­те­ри­на ШУЛЬЦЕ: «Пред­став­ни­ки ні­ме­цьких тор­го­вель­них ме­реж за­ці­кав­ле­ні в ста­біль­них по­став­ках ри­бної про­ду­кції з Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

«Урам­ках про­гра­ми з роз­ви­тку фо­ре­лів­ни­цтва ми шу­ка­є­мо но­ві на­прям­ки та ринки збу­ту для укра­їн­ської ри­би. Зва­жа­ю­чи на важ­ку еко­но­мі­чну си­ту­а­цію та ін­фля­цій­ні про­це­си в кра­ї­ні, роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість ди­вер­си­фі­ка­ції рин­ків збу­ту за ра­ху­нок по­ста­вок до єв­ро­пей­ських кра­їн», — на­го­ло­сив ві­це­пре­зи­дент Укра­їн­ської куль­тур­ної спіль­но­ти Олег Бо­жик під час зу­стрі­чі пред­став­ни­ка Ні­ме­цької тор­го­во- про­ми­сло­вої па­ла­ти в се­гмен­ті ри­бни­цтва (IHK Ostbrandenburg) Ка­те­ри­ни Шульце з пред­став­ни­ка­ми осе­тро­вих і фо­ре­ле­вих го­спо­дарств Ки­їв­ської, Львів­ської та Чер­ні­ве­цької обла­стей.

Уча­сни­ки зу­стрі­чі обго­во­ри­ли на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці з фо­ре­ле­ви­ми го­спо­дар­ства­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня ри­би в Укра­ї­ні та її подаль­шо­го екс­пор­ту в Ні­меч­чи­ну.

Шульце на­го­ло­си­ла, що пред­став­ни­ки ні­ме­цьких тор­го­вель­них ме­реж за­ці­кав­ле­ні в ста­біль­них по­став­ках ри­бної про­ду­кції з Укра­ї­ни. Най­біль­ший ін­те­рес — у ло­со­се­вих і осе­тро­вих по­ро­дах риб. Оскіль­ки Укра­ї­на має зна­чні во­дні за­па­си, які до­зво­ля­ють отри­му­ва­ти справ­жній ор­га­ні­чний про­дукт.

На­га­да­є­мо, 12 ве­ре­сня 2016 ро­ку го­ло­ва Дер­жри­б­агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів та ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ських ім­пор­те­рів ри­би та мо­ре­про­ду­ктів» Дми­тро За­гу­мен­ний під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня та спів­ро­бі­тни­цтво.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.