Ки­тай за­ці­кав­ле­ний ку­пу­ва­ти на­ші цу­кор, олію та сви­ни­ну

Укра­їн­ські про­до­воль­чі ком­па­нії отри­ма­ли пер­ші за­мов­ле­н­ня від ки­тай­ських ім­пор­те­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Укра­їн­ські про­до­воль­чі ком­па­нії — уча­сни­ки тор­го­вель­ної мі­сії до Ки­таю, яка бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на Ра­дою з пи­тань екс­пор­ту про­до­воль­ства (UFEB), отри­ма­ли від ки­тай­ських ім­пор­те­рів пер­ші за­мов­ле­н­ня на цукро­ву про­ду­кцію, сви­ни­ну та олію. Про це «Дню» по­ві­до­мив го­ло­ва UFEB Бо­г­дан ШАПОВАЛ.

« Ми отри­ма­ли пер­ші за­мов­ле­н­ня по сви­ни­ні, цукру, олії. Якщо олія ра­ні­ше по­став­ля­ла­ся на­пря­му до Ки­таю, до цу­кор і сви­ни­на — ли­ше че­рез Гон­конг. Об­ся­ги цих за­мов­лень є ве­ли­ки­ми й до­во­лі обна­дій­ли­ви­ми. Мо­ло­чні про­ду­кти ма­ють не та­кий гар­ний по­пит, але шан­си на ви­хід на ки­тай­ський ри­нок теж ма­ють. Ми одно­зна­чно ба­чи­мо, що ін­те­рес до укра­їн­сько­го рин­ку є, й по­си­лю­ва­ти­ме­мо йо­го на­да­лі. Те­пер на­шим під­при­єм­ствам не­об­хі­дно пра­цю­ва­ти, щоб отри­ма­ти за­до­віль­ну ці­ну на свою про­ду­кцію. Ми ж зі сво­го бо­ку спри­я­є­мо то­му, щоб во­ни отри­ма­ли від­по­від­ні до­звіль­ні до­ку­мен­ти на екс­порт за­зна­че­ної про­ду­кції», — за­явив Шаповал.

Зокре­ма, за ін­фор­ма­ці­єю, якою во­ло­діє UFEB, до кін­ця по­то­чно­го ро­ку бу­де від­кри­то ри­нок Ки­таю для укра­їн­ської яло­ви­чи­ни.

Тор­го­вель­на мі­сія до Ки­таю бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на за під­трим­ки Про­до­воль­чої та сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції ООН (FAO) та Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР) і від­бу­ва­ла­ся в рам­ках одні­єї з най­біль­ших про­до­воль­чих ви­ста­вок Азій­сько­го ре­гіо­ну ANUFOOD China 2016 із 16 по 18 ли­сто­па­да в Пе­кі­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.