Що та­ке «бренд Антонова»?

70 ро­ків то­му — 1946 ро­ку — ви­да­тний укра­їн­ський кон­стру­ктор ки­нув ви­клик сві­то­во­му авіа­бу­ду­ван­ню

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Антонов» — це, во­че­видь, най­ві­до­мі­ший у сві­ті укра­їн­ський бренд у сфе­рі ви­со­ких те­хно­ло­гій. Ба­га­то ре­кор­дів укра­їн­ських авіа­бу­дів­ни­ків, по­став­ле­них де­ся­ти­лі­т­тя то­му, до­сі не пе­ре­вер­ше­ні.

Та й сьо­го­дні­шній на­стрій ко­ле­кти­ву та­кий, щоб не по­сту­па­ти­ся пер­шо­стю у ви­го­тов­лен­ні по­ві­тря­них « важ­ко­во­зів». У ні­ші транс­порт­них лі­та­ків на сві­то­во­му рин­ку «Антонов» має не так вже й ба­га­то ре­аль­них кон­ку­рен­тів. Адже «Антонов» — це сплав тра­ди­цій і пе­ре­до­во­го до­сві­ду в кон­стру­ю­ван­ні і ви­го­тов­лен­ні транс­порт­них лай­не­рів, син­тез ви­со­ко­го на­у­ко­во­го по­тен­ці­а­лу і ро­бо­чої май­стер­но­сті.

Аві­а­цій­ний на­у­ко­во-те­хні­чний ком­плекс іме­ні Оле­га Ко­стян­ти­но­ви­ча Антонова ви­да­тним укра­їн­ським кон­стру­кто­ром за­сну­вав 1946 ро­ку як до­слі­дне кон­стру­ктор­ське бю­ро (ДКБ-153) на Но­во­си­бір­сько­му авіа­цій­но­му за­во­ді. Улі­тку 1952-го бю­ро пе­ре­їха­ло до Ки­є­ва і сьо­го­дні ра­зом з дев’ятьма ін­ши­ми під­при­єм­ства­ми укра­їн­сько­го авіа­про­му вхо­дить до Дер­жав­но­го авіа­бу­дів­но­го кон­цер­ну «Авіа­ція Укра­ї­ни».

АНТК ім. Антонова — це ква­лі­фі­ко­ва­ний ко­ле­ктив, що скла­да­є­ться з кон­стру­ктор­сько­го бю­ро, ком­пле­ксу ла­бо­ра­то­рій, екс­пе­ри­мен­таль­но­го за­во­ду і ви­про­бу­валь­но­го ком­пле­ксу. Та­ке по­єд­на­н­ня дає змо­гу ви­рі­шу­ва­ти рі­зні зав­да­н­ня з роз­роб­ки і сер­ти­фі­ка­ції лі­та­ків, вза­є­мо­ді­я­ти з ви­ро­бни­ка­ми всіх ти­пів лі­та­ків « Антонова » . З мо­мен­ту ство­ре­н­ня ни­ні­шньо­го АНТК во­но ство­ри­ло по­над сто ти­пів і мо­ди­фі­ка­цій по­ві­тря­них су­ден рі­зно­го кла­су і при­зна­че­н­ня. За ро­ки ро­бо­ти по­бу­до­ва­но по­над 22 ти­сяч лі­та­ків, по­над пів­то­ри ти­ся­чі від­прав­ле­но на екс­порт до більш ніж 50 кра­їн сві­ту.

Се­ред них ро­до­на­чаль­ник ве­ли­кої ро­ди­ни «Анов» ба­га­то­ці­льо­вий лі­так Ан-2, а та­кож транс­порт­ні Ан-8, Ан-12, Ан-22 «Ан­тей», Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-74Т, Ан-124 і Ан-124-100 «Ру­слан», Ан-225 «Мрiя», Ан-70, Ан-3Т і па­са­жир­ські — Ан-10, Ан-14, Ан-24, Ан-140. Окрім то­го, у лі­ній­ці по­ві­тря­них су­ден «Антонова» кон­вер­то­ва­ні гру­зо-па­са­жир­ські Ан-28, Ан-38-100, Ан-38-200, Ан-74ТК-100 і Ан74ТК-200, Ан-74ТК-300. З це­хів АНТК «ви­ле­ті­ли» та­кож спе­ці­а­лі­зо­ва­ні: сіль­сько­го­спо­дар­ські Ан-2М і Ан-3, гі­дро­лі­так Ан-2В, лі­так для ае­ро­фо­то­з­йо­мок Ан-30, лі­так ме­тео­за­хи­сту Ан-30М, лі­со­по­же­жні Ан-26П і Ан-32П, лі­так-ря­ту­валь­ник Ан-26М, по­ляр­ний Ан-74, па­труль­ний Ан-72П, лі­так да­ле­ко­го ви­яв­ле­н­ня ра­діо­ло­ка­ції Ан-71 та ін­ші. Во­дно­час на під­при­єм­стві ство­ре­но кіль­ка ти­пів пла­не­рів, дель­та­пла­нів, мо­то­дель­та­пла­нів.

Що­прав­да, бу­ли в істо­рії під­при­єм­ства і скру­тні ча­си. У 90-і ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя під­при­єм­ство не ма­ло ні фі­нан­су­ва­н­ня, ні за­мов­лень. То­му ба­га­то фа­хів­ців бу­ли ви­му­ше­ні звіль­ни­ти­ся, а ті, хто за­ли­шив­ся, зві­да­ли, що та­ке ско­ро­че­ні ро­бо­чі змі­ни, не­пов­ний ро­бо­чий ти­ждень і від­пус­тки без утри­ма­н­ня. Утім, все це бу­ло не ли­ше на «Антонові». Про­те ко­ле­ктив ви­сто­яв і зде­біль­шо­го збе­ріг свій ка­дро­вий по­тен­ці­ал. Зі ста­пе­лів під­при­єм­ства про­дов­жу­ва­ли схо­ди­ти лі­таль­ні апа­ра­ти, що ди­ву­ва­ли світ.

На­ра­зі «Антонов» роз­ро­бляє і бу­дує но­ві до­слі­дні лі­та­ки, мо­ди­фі­кує ра­ні­ше ство­ре­ні мо­де­лі, за­без­пе­чує їх екс­плу­а­та­цій­ний су­про­від, ви­ко­нує ін­жи­ні­рин­го­ві ро­бо­ти з під­ви­ще­н­ня ре­сур­су екс­плу­а­то­ва­ної авіа­те­хні­ки, про­во­дить на­вча­н­ня і пе­ре­на­вча­н­ня льо­тно­го і те­хні­чно­го пер­со­на­лу, на­прав­ляє ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців для на­да­н­ня до­по­мо­ги в осво­єн­ні авіа­те­хні­ки і на­вча­н­ня на­ціо­наль­них ка­дрів до ба­га­тьох кра­їн сві­ту, де екс­плу­а­ту­ю­ться лі­та­ки з мар­кою «Антонов». Під­при­єм­ство здій­снює чар­тер­ні мі­жна­ро­дні пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів, зокре­ма й не­стан­дар­тних, бе­ре участь у між­на­ро­дній ко­о­пе­ра­ції з про­е­кту­ва­н­ня і ви­го­тов­ле­н­ня авіа­те­хні­ки, за­йма­є­ться та­кож ство­ре­н­ням на­зем­них транс­порт­них за­со­бів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.