Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Упо­не­ді­лок уве­че­рі — 21 ли­сто­па­да — ста­ло ві­до­мо, що ге­не­раль­ний кон ст рук тор ДП « АН ТО - НОВ» Дми­тро КІВА йде з по­са­ди й по­ки­дає Укра­ї­ну.

Впер­ше но­ви­на з’яви­лась на ро­сій­ських ін­фор­ма­цій­них ре­сур­сах.

Дми­тро Ківа «ви­му­ше­но пе­ре­їхав із Ки­є­ва в Ба­ку, де займе­ться ство­ре­н­ням азер­бай­джан­ської авіа­цій­ної про­ми­сло­во­сті», пи­са­ли ро­сій­ські ЗМІ.

«Так, я ухва­лив та­ке рі­ше­н­ня. Во­но аб­со­лю­тно обду­ма­не. Спо­ді­ва­ю­ся, ме­ні вда­сться ре­а­лі­зу­ва­ти авіа­цій­ні про­е­кти в ін­те­ре­сах Азер­бай­джа­ну», — на­ве­ло сло­ва Кі­ви ро­сій­ське агент­ство Rambler News Service. Ро­сій­ські ЗМІ одра­зу «роз­ду­ли» но­ви­ну до мас­шта­бів ка­та­стро­фи для Укра­ї­ни. Так, чи­слен­ні ро­сій­ські ек­спер­ти ко­мен­ту­ють звіль­не­н­ня Кі­ви як «смерть» укра­їн­сько­го авіа­бу­ду­ва­н­ня.

Укра­їн­ські ж ЗМІ — за ви­ня­тком де­яких сай­тів, як-от «Пре­са Укра­ї­ни» чи Цен­зор.нет — мов­ча­ли і вчо­ра.

« День » звер нув ся до прес-служ би ДП «АНТОНОВ» за по­ясне­н­ня­ми: чи справ­ді Дми­тро Се­ме­но­вич пі­шов з по­са­ди, чи це все ж та­ки фейк? Адже на сай­ті під­при­єм­ства у роз­ді­лі «НОВИНИ» і на офі­цій­ній сто­рін­ці у со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Фейс­бук», де під­при­єм­ство роз­мі­щає свої по­ві­дом­ле­н­ня, не бу­ло ні ряд­ка про звіль­не­н­ня ба­га­то­рі­чно­го ке­рів­ни­ка та ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра.

«У нас є но­ви­на на сай­ті про лі­кві­да­цію по са ди ге не раль но го кон ст рук то - ра, — «стри­ма­но» від­по­ві­ли нам по те­ле­фо­ну в прес-слу­жбі. — ...Звіль­не­н­ня Дми­тра Кі­ви ми не ко­мен­ту­є­мо».

То­ді ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли осо­би­сто па­ну Дми­тру (екс­клю­зив­не бліц-ін­терв’ю чи­тай­те ниж­че), аби зро­зу­мі­ти, що ста­ло при чи ною та ко го не спо ді ва но го рі­ше­н­ня.

Ко­ли ми по­чу­ли від Дми­тра Се­ме­но­ви­ча дум­ку, що у йо­го звіль­нен­ні був за­ці кав ле ний сам Пре зи дент Укра ї ни Пе­тро По­ро­шен­ко, ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли за ко мен та рем в Адмі ніс т ра цію. Нам від­по­ві­ли за стан­дар­том — пи­шіть офі­цій ний за пит. За пит ми під го ту ва ли. Че­ка­є­мо на від­по­відь, яку опу­блі­ку­є­мо, щой­но отри­ма­є­мо.

До сло ва, жод ної офі цій ної по зи - ції — ні від Укр­обо­рон­про­му, ні від уря­ду, ні від пар­ла­мен­ту — що­до звіль­не­н­ня про­від­но­го аві­ва­кон­тру­кто­ра Укра­ї­ни на час ви­хо­ду ма­те­рі­а­лу до дру­ку так і не з’яви­ло­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.