Шанс Со­фій­ки на здо­ро­ве життя

У Чер­нів­цях впер­ше зро­би­ли опе­ра­цію на ди­тя­чо­му сер­ці. Зро­би­ли це кар­діо­хі­рур­ги зі сто­ли­чно­го Ін­сти­ту­ту іме­ні Амо­со­ва

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці, фото ав­то­ра

Остан­ньо­го дня лі­та в сім’ї чер­нів­чан на­ро­ди­ла­ся до­не­чка-пер­ві­сток. На­ро­ди­ла­ся пе­ред­ча­сно, бо ма­ла з’яви­ти­ся на світ аж на по­ча­тку гру­дня. Кри­хі­тка з чо­ло­ві­чу до­ло­ню ва­жи­ла за­ле­две 690 гра­мів. «Ти ще мо­ло­да і на­ро­диш со­бі ін­ших ді­ток», — «роз­ра­джу­ва­ли» ма­тір, бо шан­си на життя ма­ля­тка бу­ли при­мар­ні. Не­до­но­ше­на, з не­до­ро­з­ви­ну­ти­ми ор­га­на­ми дів­чин­ка з пер­ших хви­лин життя пе­ре­бу­ва­ла на апа­ра­ті шту­чно­го ди­ха­н­ня та лі­ках, її стан оці­ню­ва­ли як вкрай важ­кий.

« Ко­ли на п’ яту до­бу пі­сля на­ро­дже­н­ня ди­ти­ну з по­ло­го­во­го бу­дин­ку пе­ре­ве­ли до від­ді­ле­н­ня ін­тен­сив­ної те­ра­пії но­во­на­ро­дже­них на­шої лі­кар­ні, до­ве­ло­ся на апа­ра­тах мо­де­лю­ва­ти пра­кти­чно всі її жит­тє­ві фун­кції » , — ка­же за­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря Чер­ні­ве­цької облас- ної ди­тя­чої клі­ні­чної лі­кар­ні На­та­лія СКРАЩУК.

Два мі­ся­ці ме­ди­ки та ба­тьки не від­хо­ди­ли від Со­фій­ки (так на­зва­ли дів­чин­ку). На ща­стя, у ма­те­рі бу­ло мо­ло­ко, то­му не­мов­ля одер­жу­ва­ло ці «лі­ки №1». Во­но по­тро­ху до­да­ва­ло у ва­зі, до ли­сто­па­да на­бра­ло 1300 гра­мів, однак за­галь­ний стан ди­ти­ни за­ли­шав­ся важ­ким. У дів­чин­ки не за­кри­ва­ла­ся Бо­тал­ло­ва про­то­ка — су­ди­на, яка спо­лу­чає аор­ту з ле­ге­не­вою ар­те­рі­єю у пло­ду та са­мо­стій­но за­кри­ва­є­ться пі­сля на­ро­дже­н­ня, ко­ли по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти ле­ге­ні.

Хо­ча у не­до­но­ше­них ді­тей це від­бу­ва­є­ться пі­зні­ше, за­над­то ши­ро­ка Бо­тал­ло­ва про­то­ка Со­фій­ки са­ма ні­як не за­кри­ва­ла­ся. Це мо­жна бу­ло зро­би­ти ли­ше хі­рур­гі­чно і ба­жа­но яко­мо­га швид­ше, щоб змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня на сер­це та по­лі­пши­ти жив­ле­н­ня тка­нин ки­снем. У Чер­нів­цях та­ких опе­ра­цій не ро­блять, то­му лі­ка­рі зв’яза­ли­ся з На­ціо­наль­ним ін­сти­ту­том сер­це­во-су­дин­ної хі­рур­гії іме­ні М. М. Амо­со­ва НАМН Укра­ї­ни, ку­ди ске­ро­ву­ють ді­тей у по­ді­бних ви­пад­ках. Та оскіль­ки до­ро­га до Ки­є­ва мо­гла ко­шту­ва­ти кри­хі­тці життя, до неї зго­ло­си­ла­ся при­їха­ти бри­га­да зі сто­ли­ці: два кар­діо­хі­рур­ги, ане­сте­зі­о­лог та опе­ра­цій­на мед­се­стра, які при­ве­зли з со­бою не­об­хі­дні ін­стру­мен­ти.

Опе­ра­цію зро­би­ли без­по­се­ре­дньо в па­ла­ті Со­фій­ки. Во­на три­ва­ла пів­то­ри го­ди­ни і обі­йшла­ся без ускла­днень. «Мо­ли­ли Бо­га, щоб з до­не­чкою бу­ло все га­разд. Щоб не так силь­но хви­лю­ва­ти­ся, ра­зом із чо­ло­ві­ком мрі­я­ли, якою бу­де Со­фій­ка, ко­ли ви­ро­сте, — ка­же ма­ма дів­чин­ки Окса­на Мо­ло­дик. — Пі­сля опе­ра­ції стан ди­ти­ни по­лі­пшив­ся бу­кваль­но на очах. У неї змі­нив­ся ко­лір шкі­ри, з’явив­ся рум’янець, ди­ти­на ста­ла актив­ні­шою і впер­ше усмі­хну­ла­ся».

За два дні Со­фію від’єд­на­ли від апа­ра­та шту­чної вен­ти­ля­ції ле­гень, пе­ре­ве­ли на більш ща­дний. Фа­кти­чно ди­ти­на по­ча­ла ди­ха­ти са­мо­стій­но, їй ли­ше по­да­ють по­ві­тря, зба­га­че­не ки­снем. Однак на цьо­му хви­лю­ва­н­ня не скін­чи­ли­ся, бо че­рез ти­ждень стан дів­чин­ки різ­ко по­гір­шив­ся, став кри­ти­чним. Зав­дя­ки про­фе­сій­но­сті чер­ні­ве­цьких ме­ди­ків за­гро­за від­сту­пи­ла. І хо­ча по­пе­ре­ду в Со­фій­ки — дов­гий шлях ре­а­бі­лі­та­ції, лі­ка­рі ка­жуть, що во­на жи­ти­ме і бу­де здо­ро­вою.

Оскіль­ки на лі­ки для ди­ти­ни дер­жа­ва на­дає на день ли­ше 3,5 грив­ні, ба­тьки Со­фій­ки ку­пу­ють не­об­хі­дні пре­па­ра­ти за вла­сні ко­шти, ви­тра­ча­ю­чи що­дня від 600 до 1,5 ти­ся­чі гри­вень. Во­ни вже спро­да­ли все, що ма­ли, їм до­по­ма­га­ють ро­ди­чі та дру­зі, але гро­шей все одно бра­кує. То­му звер­та­ю­ться до всіх до­брих лю­дей по до­по­мо­гу.

Пе­ре­ка­за­ти ко­шти мо­жна на ра­ху­нок ма­те­рі Со­фій­ки АТ «УкрСиб­банк», МФО 351005, ІПН 3244106669, р/р 26251010159766 Мо­ло­дик Окса­на Во­ло­ди­ми­рів­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.