«О-ба­чність» не за­ва­дить

Па­труль­на по­лі­ція Укра­ї­ни спіль­но зі шко­лою на­ма­га­є­ться ху­до­жні­ми за­со­ба­ми впли­ну­ти на куль­ту­ру ді­тей на до­ро­гах

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Акту­аль­ність те­ми без­пе­ки на ві­тчи­зня­них до­ро­гах не змен­шу­є­ться: за да­ни­ми Па­труль­ної по­лі­ції, з по­ча­тку ро­ку в Укра­ї­ні за­ре­є­стру­ва­ли по­над три ти­ся­чі ДТП, уча­сни­ка­ми яких ви­яви­лись ді­ти (жертв — май­же 150). При­чи­на — не­зна­н­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, не­ува­жність і, зви­чай­но, по­ру­ше­н­ня пра­вил во­ді­я­ми. Щоб змі­ни­ти си­ту­а­цію, в ме­жах На­ціо­наль­ної про­гра­ми з по­пе­ре­дже­н­ня до­ро­жньо-транс­порт­но­го ди­тя­чо­го трав­ма­ти­зму гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція Traffic Challenge вже другий рік ра­зом із на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми про­па­гує куль­ту­ру по­ве­дін­ки на до­ро­зі се­ред ді­тей та до­ро­слих.

Не­що­дав­но пред­став­ни­ки ГО ого­ло­си­ли по­ча­ток Все­укра­їн­сько­го лі­те­ра­тур­но­го кон­кур­су для школярів на те­му до­ро­жньо­го ру­ху « О- ба­чність » ( умо­ви мо­жна про­чи­та­ти на офі­цій­ній сто­рін­ці на Facebook). Дру­гою гар­ною но­ви­ною є ви­хід книж­ки про пра­ви­ла до­ро­жньо­го ру­ху для ді­тей «1000 і один по­во­рот». Це — вже дру­га ча­сти­на, а пер­ша ма­ла ша­ле­ний по­пит і ви­йшла на­кла­дом у по­над 100 ти­сяч при­мір­ни­ків.

«На­пе­ре­до­дні но­во­рі­чних свят ми за до­по­мо­гою по­лі­ції ого­ло­шу­є­мо лі­те­ра­тур­ний кон­курс на те­му без­пе­ки до­ро­жньо­го ру­ху. При­йма­є­мо будь-які істо­рії у до­віль­но­му жан­рі на цю те­му. Пе­ре­мож­ців ого­ло­сять пі­сля Но­во­го ро­ку. Сво­ї­ми про­е­кта­ми ми хо­ті­ли звер­ну­ти ува­гу на те, що ді­ти — най­більш не­за­хи­ще­ні гро­ма­дя­ни на на­ших до­ро­гах. І на­ше зав­да­н­ня — зро­би­ти так, щоб во­ни бу­ли ма­кси­маль­но обі­зна­ни­ми з пра­ви­ла­ми ру­ху, мо­жли­ви­ми не­без­пе­чни­ми си­ту­а­ці­я­ми і з тим, як ді­я­ти в екс­тре­маль­них об­ста­ви­нах. Про все це йде­ться у на­ших ви­да­н­нях » , — по­яснює го­ло­ва ГО Traffic Challenge та ав­тор книж­ки « 1000 і один по­во­рот» Оль­га ДРОБИШЕВА.

За її сло­ва­ми, книж­ка «1000 і один по­во­рот» має гу­мо­ри­сти­чний кон­тент: вір­шик на те­му до­ро­жньо­го ру­ху, по­ясне­н­ня пра­вил, ці­ка­ві фа­кти та ігри — щоб ди­ти­на кра­ще все за­пам’ ято­ву­ва­ла, щоб ма­те­рі­ал ви­кли­кав ін­те­рес, щоб ра­зом із ди­ти­ною до книж­ки до­лу­ча­ли­ся її зна­йо­мі, дру­зі та ба­тьки. Лі­те­ра­тур­ним ре­да­кто­ром ви­да­н­ня є пи­сьмен­ни­ця Ле­ся МУДРАК, яка, до ре­чі, й очо­лить жу­рі кон­кур­су «О-ба­чність».

« Ко­ли ме­ні до рук по­тра­пи­ла верс­тка ці­єї книж­ки, я при­єм­но зди­ву­ва­ла­ся: як це дів­чи­на, яка не є про­фе­сій­ним фі­ло­ло­гом, на­стіль­ки фа­хо­во й ху­до­жньо зумі­ла по­да­ти для ди­ти­ни і зміст, і всі ці­ка­вин­ки, все ігро­ве на­пов­не­н­ня, — роз­по­від­ає Ла­ри­са Мудрак. — Най­біль­ше для ме­не ва­жить те, що книж­ка має до­ста­тній ху­до­жній рі­вень. Бо іно­ді від­кри­єш книж­ку, за­хо­чеш щось по­чи­та­ти ди­ти­ні, і — від­кла­да­єш. Бо все так спри­мі­ти­зо­ва­но, і те­хні­ка вір­шу­ва­н­ня не до­тя­гує, і по­мил­ка на по­мил­ці... Я ви­рі­ши­ла пе­ре­ві­ри­ти на сво­їй ди­ти­ні — во­на ду­же до­бре спри­йма­ла книж­ку, ста­ви­ла запитання, а от­же, книж­ка до­бра, якщо у ді­ток з’ яв­ля­є­ться ін­те­рес. Для ді­ток ва­жли­во не так що на­пи­са­но, а як. Ду­маю, в ці­єї книж­ки — ве­ли­ке май­бу­тнє».

У книж­ці роз­гля­ну­то си­ту­а­ції на до­ро­зі, ви­зна­че­ні у спе­ці­аль­но­му до­ку­мен­ті Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здоров’я обов’яз­ко­ви­ми до ви­вче­н­ня, щоб змен­ши­ти рі­вень ДТП і по­ру­шень на до­ро­гах.

«Ко­ли я по­ба­чив цей ма­те­рі­ал, був вра­же­ний рів­нем ро­бо­ти — і ху­до­жнім, і цін­ні­сним. Впев­не­ний, що ця ін­фор­ма­ція уже вря­ту­ва­ла і ще вря­тує не одне життя. Бу­де­мо й да­лі ру­ха­ти­ся в цьо­му на­прям­ку. Нам уже й ме­ди­ки по­чи­на­ють те­ле­фо­ну­ва­ти: про­по­ну­ють ви­да­ти щось про про­фі­ла­кти­ку за­хво­рю­вань » , — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ви­дав­ни­цтва « Сам­мі­ткни­га» Іван СТЕПУРІН.

За сло­ва­ми по­лі­цей­ських, які без­по­се­ре­дньо пра­цю­ють з ді­тьми в цій те­мі, за­ня­т­тя з без­пе­ки на до­ро­гах у шко­лах ко­ри­сту­ю­ться ве­ли­кою по­пу­ляр­ні­стю.

« Один із основ­них на­прям­ків ре­фор­ми — зро­би­ти так, щоб у по­лі­цей­сько­го бу­ло ма­ло ро­бо­ти. Але ма­ло ро­бо­ти — ре­актив­ної, спря­мо­ва­ної на не­га­тив­ні на­слід­ки дій або без­ді­яль­но­сті. За­раз ми пе­ре­хо­ди­мо до ро­бо­ти про­фі­ла­кти­чної — щоб не бо­ро­ти­ся з на­слід­ка­ми, — го­во­рить пред­став­ник Па­труль­ної по­лі­ції Ки­є­ва Ан­дрій ТКАЧОВ. — Сьо­го­дні в чо­ти­рьох мі­стах Укра­ї­ни — Ки­є­ві, Льво­ві, Іва­но- Фран­ків­ську та Оде­сі — діє пі­ло­тний про­ект « Шкіль­ний офі­цер по­лі­ції » , спря­мо­ва­ний на про­ве­де­н­ня про­фі­ла­кти­чної ро­бо­ти з учня­ми. За під­трим­ки по­соль­ства Ка­на­ди ми вже узго­ди­ли з Мі­ні­стер­ством осві­ти і на­у­ки й ви­да­ли ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції для про­ве­де­н­ня 25 за­нять на те­му без­пе­ки на до­ро­гах для ді­тей рі­зно­го ві­ку. Ми по­ба­чи­ли ве­ли­ку цін­ність ро­бо­ти са­ме з по­ча­тко­вою шко­лою. Те­пер у на­вчаль­них за­кла­дах від нас очі­ку­ють кни­жок про пра­ви­ла до­ро­жньо­го ру­ху».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.