«РОЗ­ВИ­ТОК ДИ­ТЯ­ЧОЇ КАРДІОХІРУРГІЇ НА БУКОВИНІ СТРИМУЄ ВІДСУТНІСТЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕН­ТРУ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Окса­на АНДРIЄЦЬ, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здоров’я Чер­ні­ве­цької обл­держ­адмі­ні­стра­ції:

— Роз­ви­ток ди­тя­чої хі­рур­гії в обла­сті стримує відсутність перинатального цен­тру. Че­рез за­тя­гу­ва­н­ня йо­го бу­дів­ни­цтва на ба­зі мі­ської ди­тя­чої лі­кар­ні Чер­нів­ців уже кіль­ка ро­ків пра­цює один із по­ло­го­вих бу­дин­ків, у скла­ді яко­го фун­кціо­нує хі­рур­гі­чний центр, де опе­ру­ють ді­ток з усі­єї обла­сті. З ці­єї при­чи­ни лі­кар­ні ба­наль­но бра­кує площ для роз­гор­та­н­ня но­вих на­прям­ків опе­ра­тив­них втру­чань. У то­му чи­слі опе­ра­цій на сер­ці, хо­ча кар­діо­хі­рур­гія є од- ним із стра­те­гі­чних прі­о­ри­те­тів лі­кар­ні.

Спо­ді­ва­ю­ся, не­об­хі­дні на до­бу­до­ву перинатального цен­тру дер­жав­ні ко­шти на­ді­йдуть най­ближ­чим ча­сом, що до­зво­лить ре­а­лі­зу­ва­ти пла­ни роз­ви­тку ди­тя­чої хі­рур­гії.

На­ра­зі в обла­сті фун­кціо­ну­ють ре­а­ні­ма­цій­ні бри­га­ди, зокре­ма для но­во­на­ро­дже­них, ці бри­га­ди в екс­тре­них ви­пад­ках до­прав­ля­ють ді­тей на кар­діо­о­пе­ра­ції до На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту сер­це­во-су­дин­ної хі­рур­гії іме­ні М. М. Амо­со­ва НАМН Укра­ї­ни, Ін­сти­ту­ту сер­ця МОЗ Укра­ї­ни чи Ки­їв­сько­го цен­тру ди­тя­чої кар­діо­ло­гії та кардіохірургії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.