Бе­ре­ги Дні­пра – без «па­спор­та»

У Ки­їв­ра­ді шу­ка­ли до­ку­мен­ти на ді­лян­ки бі­ля рі­ки, щоб за­хи­сти­ти їх від за­бу­дов. Ек­спер­ти вба­ча­ють ри­зи­ки в ін­шо­му

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но де­пу­та­тка Ки­їв­ра­ди від «Са­мо­по­мо­чі» Ган­на Сан­да­ло­ва на­ді­сла­ла за­пит до Де­пар­та­мен­ту зе­мель­них ре­сур­сів і Де­пар­та­мен­ту мі­сько­го бла­го­устрою і збе­ре­же­н­ня при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща КМДА з про­ха­н­ням роз’ясни­ти, ку­ди по­ді­лись до­ку­мен­ти на при­бе­ре­жні сму­ги Дні­пра. Як по­яснює де­пу­тат у сво­є­му за­пи­ті, в ЗМІ по­ши­ри­лась ін­фор­ма­ція, що зни­кли про­е­кти при­бе­ре­жних за­хи­сних смуг по чо­ти­рьох ра­йо­нах мі­ста: Обо­лон­сько­му, По­діль­сько­му, Де­снян­сько­му та Дні­пров­сько­му. Та­кож не­має ори­гі­на­лів рі­шень Ки­їв­ра­ди що­до при­бе­ре­жних за­хи­сних смуг, у яких мі­сти­ться ін­фор­ма­ція про то­чні ко­ор­ди­на­ти, де по­чи­на­є­ться за­хи­сна ме­жа бе­ре­га, і як са­ме во­на про­хо­дить.

«Ори­гі­на­ли цих до­ку­мен­тів відсутні в управ­лін­ні еко­ло­гії Де­пар­та­мен­ту мі­сько­го бла­го­устрою, який по­го­джує зе­мель­ну до­ку­мен­та­цію що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, у то­му чи­слі на бе­ре­зі Дні­пра. Во­ни не бу­ли пе­ре­да­ні де­пар­та­мен­ту пі­сля лі­кві­да­ції Дер­жав­но­го управ­лі­н­ня еко­ло­гії, під­по­ряд­ко­ва­но­го Мі­н­еко­ло­гії», — йде­ться в де­пу­тат­сько­му звер­нен­ні.

Як на­го­ло­шує Ган­на Сан­да­ло­ва, за­зна­че­на до­ку­мен­та­ція є скла­до­вою стра­те­гі­чної іні­ці­а­ти­ви «Дні­пров­ська пер­ли­на», яка охо­плює 9500 ге­кта­рів на бе­ре­гах Дні­пра та йо­го остро­вах. Без втра­че­ної до­ку­мен­та­ції на цих те­ри­то­рі­ях мо­же роз­по­ча­ти­ся бу­ді­вель­ний ко­лапс, вва­жає де­пу­тат Ки­їв­ра­ди. То­му про­сить від­по­від­ні де­пар­та­мен­ти на­да­ти ко­пії цих до­ку­мен­тів, а в ра­зі їхньої від­су­тно­сті по­ві­до­ми­ти, що ро­би­ться за­для їхньо­го від­нов­ле­н­ня.

МАНІПУЛЯЦІЇ З ОХОРОННИМИ МЕЖАМИ

«День» роз­пи­тав при­ро­до­охо­рон­ців, чи справ­ді втра­че­на до­ку-

Pмен­та­ція мі­стить пря­му за­гро­зу за­бу­до­ви дні­пров­ських бе­ре­гів. Ви­я­ви­ло­ся, що хви­лю­ва­тись вар­то з ін­шо­го при­во­ду. Як по­яснив за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Оле­ксій Ва­си­люк, під час лі­кві­да­ції еко­ло­гі­чних управ­лінь, під­по­ряд­ко­ва­них Мі­ні­стер­ству еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, дій­сно ви­ни­ка­ли про­бле­ми з пе­ре­да­н­ням ар­хі­вів у мі­ські де­пар­та­мен­ти. Так зва­ні при­ро­дні ар­хі­ви пе­ре­да­ли мі­ні­стер­ству. Ці ж до­ку­мен­ти ма­ють бу­ти в управ­лі­н­нях зе­мель­них ре­сур­сів. За сло­ва­ми еко­ло­га, якщо па­пе­рів не­має у них, зна­чить, їх вза­га­лі не існу­ва­ло.

За­га­лом ні­чо­го стра­шно­го не ста­не­ться, якщо до­ку­мен­ти на при­бе­ре­жні сму­ги так і не зна­йду­ться. Адже бе­ре­ги Дні­пра чі­тко охо­ро­ня­ють від­по­від­ні стат­ті Во­дно­го й Зе­мель­но­го ко­де­ксів, згі­дно з яки­ми, зокре­ма, охо­рон­на ме­жа повинна ста­но­ви­ти 100 ме­трів. Бу­ду­ва­ти ближ­че — не мо­жна. Але за­бу­дов­ни­ки ча­сто го­ту­ють про­е­кти на бе­ре­гах рі­чки, по­ру­шу­ю­чи за­кон і змен­шу­ю­чи цю сто­ме­трів­ку до 50, а то й 25 ме­трів, тоб­то роз­по­чи­на­ють бу­дів­ни­цтво но­во­го жи­тла чи тор­го­вель­них цен­трів май­же на во­ді. І са­ме маніпуляції з ци­ми охоронними межами — най­біль­ший ри­зик для рі­чко­вих бе­ре­гів.

ЗА­КОН ВАЖЛИВІШИЙ ЗА ДО­КУ­МЕН­ТИ

Ар­гу­мент Ган­ни Сан­да­ло­вої, що ця до­ку­мен­та­ція по­трі­бна для впро­ва­дже­н­ня мі­ської іні­ці­а­ти­ви « Дні­пров­ська пер­ли­на » , де­що сум­нів­ний. Цей про­ект роз­ро­би­ли ще 2014 ро­ку ні­би­то для ре­кре­а­цій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бе­ре­гів Дні­пра та рі­чко­вих остро­вів. Однак еко­ло­ги і прав­ни­ки пе­ре­ко­ну­ють: про­ект ство­ре­но зу­ми­сно для за­бу­до­ви остро­вів. « При­бе­ре­жні за­хи­сні сму­ги тут ні до чо­го. УВо­дно­му ко­де­ксі вста­нов­ле­но, що остро­ви не ма­ють та­ких смуг, во­ни пов­ні­стю на­ле­жать до зе­мель во­дно­го фон­ду » , — по­яснює Оле­ксій Ва­си­люк.

На запитання Ган­ни Сан­да­ло­вої у Facebook, чи зна­йду­ться втра­че­ні до­ку­мен­ти, ко­ри­сту­ва­чі со­цме­ре­жі да­ють су­пе­ре­чли­ві від­по­віді. Одні по­рів­ню­ва­ли цю си­ту­а­цію з ко­лись зни­кли­ми до­ку­мен­та­ми на Кон­чу-За­спу, яка за­раз пе­ре­тво­ри­лась на елі­тне ко­те­джне мі­сте­чко. Ін­ші пе­ре­ко­ну­ва­ли, що до­ку­мен­ти є в «Ки­їв­ген­пла­ні». Про­те біль­шість ко­мен­та­то­рів вва­жа­ють, що втра­та до­ку­мен­тів не має прин­ци­по­во­го зна­че­н­ня. Ва­жли­ві­ше, чи до­три­му­ю­ться за­бу­дов­ни­ки норм за­ко­нів при роз­роб­ці про­е­ктів та як го­ту­є­ться мі­сто­бу­дів­на до­ку­мен­та­ція на той чи ін­ший но­во­буд, зокре­ма чи не по­ру­шу­є­ться охо­рон­на сто­ме­трів­ка.

ЗНИКЛІ ПАПЕРИ — ЦЕ СХЕМИ

Пі­сля та­ких за­ува­жень ін­фор­ма­ція про по­шук до­ку­мен­тів зни­кла з ака­ун­ту Ган­ни Сан­да­ло­вої. Та осад за­ли­шив­ся. Істо­рія з до­ку­мен­та­ми ви­яви­лась вер­хів­кою айс­бер­га, адже є чи­ма­ло фа­ктів, ко­ли де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди ви­да­ва­ли не­пра­во­мір­ні рі­ше­н­ня на за­бу­до­ву бе­ре­гів Дні­пра не­за­ле­жно від на­яв­но­сті чи від­су­тно­сті прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції. За­раз ці фаль­шу­ва­н­ня на­ма­га­ю­ться ви­ве­сти на чи­сту во­ду гро­мад­ські акти­ві­сти ра­зом з на­ро­дною де­пу­та­ткою На­та­лі­єю Но­вак, яка ра­ні­ше три­чі бу­ла обра­ною де­пу­та­том Ки­їв­ра­ди. Упри­ва­тних роз­мо­вах роз­ро­бни­ки про­е­ктів на но­ві хма­ро­чо­си на бе­ре­гах Дні­пра зі­зна­ва­лись На­та­лії, що за­бу­дов­ни­ки про­си­ли нав­ми­сно про­пи­су­ва­ти мен­ші, ніж 100 ме­трів, ме­жі.

«На­справ­ді ці про­е­кти що­до бе­ре­гів Дні­пра ро­бив при­ва­тний прое­кт­ний ін­сти­тут, але во­ни не є про­е­кта­ми зем­ле­устрою за ви­мо­гою за­ко­ну, — по­яснює На­та­лія Но­вак. — Тоб­то цих вста­нов­ле­них во­до­за­хи­сних смуг не існує та­ким чи­ном, як це про­пи­сує за­кон. Ко­ли ми звер­ну­ли­ся до Де­пар­та­мен­ту зе­мель­них ре­сур­сів з пи­та­н­ням, чи над­хо­ди­ли до них та­кі ка­да­стро­ві спра­ви, у них ні­чо­го не бу­ло, і ні­чо­го та­ко­го во­ни не го­ту­ва­ли. То­му в Ки­їв­ра­ді сво­го ча­су за­твер­ди­ли фаль­ши­ві до­ку­мен­ти, які не є про­е­кта­ми зем­ле­ві­две­де­н­ня, а є схе­ма­ми. Де­пу­та­ти по­си­ла­ю­ться на те, що ці до­ку­мен­ти на­чеб­то бу­ли, але на­справ­ді їх і не бу­ло. Бу­ли ін­ші до­ку­мен­ти, які імі­ту­ва­ли, що це на­чеб­то про­е­кти. По­стій­но на­ма­га­ю­ться про­су­ну­ти в пар­ла­мен­ті за­ко­ни, щоб при­бра­ти цю нор­му у сто ме­трів, бо ці зем­лі — справ­ді ла­сий шма­ток, тож, від­по­від­но, квар­ти­ри там теж будуть ду­же до­ро­гі. Але це те­ри­то­рії гро­мад­ської ва­жли­во­сті. Не мо­жна від­да­ти бе­рег Дні­пра яко­мусь за­бу­дов­ни­ко­ві».

Та са­ме так від­бу­ва­є­ться. Де­пу­та­тка при­га­дує ви­пад­ки, ко­ли зем­лі ре­кре­а­цій­но­го при­зна­че­н­ня у при­бе­ре­жних зо­нах про­да­ва­ли, змі­ню­ва­ли їхнє ці­льо­ве при­зна­че­н­ня на та­ке, що ді­лян­ки під­ля­га­ють за­бу­до­ві. Оскіль­ки бу­ду­ва­ти тут все одно не до­зво­ляв за­кон, за­бу­дов­ник сві­до­мо йшов на під­роб­ку до­ку­мен­тів і змі­ню­вав ме­жі во­до­за­хи­сних смуг. Тра­пля­ло­ся, що в до­ку­мен­тах за­ма­льо­ву­ва­ли ко­ре­кто­ром ме­жі при­бе­ре­жної сму­ги і чор­ним фло­ма­сте­ром про­во­ди­ли 50 ме­трів за­мість 100. По­кла­сти край цим схе­мам до­сить не­про­сто, на­віть че­рез су­ди. Єди­ний ви­хід — до­три­му­ва­тись за­ко­ну аб­со­лю­тно всім.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.