Чи ожи­ве са­ди­ба Му­ра­шка?

Мі­сто по­чи­нає кон­сер­ва­цію на­пів­зруй­но­ва­ної пам’ятки ХІХ сто­лі­т­тя — однак без га­ран­тій на успі­шний фі­нал

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Но­ве життя роз­по­ча­ло­ся для са­ди­би Му­ра­шка. Вре­шті ми спро­мо­гли­ся на про­ти­ава­рій­ні та кон­сер­ва­цій­ні ро­бо­ти», — та­ку за­яву че­рез со­цме­ре­жі дня­ми зро­би­ла ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ді­а­на По­по­ва.

Цю но­ви­ну акти­віст Оле­ксандр Глу­хов сприйняв зі змі­ша­ни­ми по­чу­т­тя­ми. Чо­ло­вік ба­га­то ро­ків жи­ве у при­ле­гло­му до са­ди­би по­ме­шкан­ні на ву­ли­ці Ма­лій Жи­то­мир­ській, 12. Пам’ятка­ми істо­рії, ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня мі­сце­во­го зна­че­н­ня вва­жа­ю­ться одно­по­вер­хо­вий і три­по­вер­хо­вий бу­дин­ки під но­ме­ра­ми 14 та 14А, де і жив зна­ме­ни­тий ху­до­жник Оле­ксандр Му­ра­шко. На­га­да­є­мо, 2007 ро­ку ма­є­ток опи­нив­ся у вла­сно­сті ТОВ « Пан­те­о­нІн­вест». Ме­шкан­ців пам’ятки та при­ле­глих бу­дин­ків по­ча­ли ви­се­ля­ти, тут пла­ну­ва­лось зве­де­н­ня го­тель­но-жи­тло­во­го ком­пле­ксу. Про­те Оле­ксандр Глу­хов на­ві­дріз від­мов­ляв­ся по­ки­да­ти вла­сну осе­лю — це да­ва­ло на­дію, що ко­лись чи­нов­ни­ки та­ки від­нов­лять су­сі­дню са­ди­бу ві­до­мо­го ми­тця.

Очі­ку­ва­н­ня за­тя­глись на дев’ять ро­ків. Пі­сля по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­ної спра­ви у мі­ській про­ку­ра­ту­рі і де­ся­тків су­до­вих за­сі­дань до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу та­ки ви­зна­ли не­дій­сним, по­ча­лось по­вер­не­н­ня са­ди­би до ко­му­наль­ної вла­сно­сті мі­ста. За цей час пам’ятка опи­ни­лась в ава­рій­но­му ста­ні: сті­ни опе­ре­за­ли гли­бо­кі трі­щи­ни, кім­на­ти, де ко­лись жи­ла ро­ди­на ми­тця, за­не­ха­я­лись, там з’яви­лись ку­пи смі­т­тя. По­гір­ши­ла стан бу­дин­ків по­же­жа улі­тку 2013 ро­ку: во­гонь охо­пив по­над дві ти­ся­чі ква­дра­тних ме­трів де­рев’яних пе­ре­крит­тів. А рік то­му, вже пі­сля по­вер­не­н­ня пам’ятки у вла­сність Ки­є­ва, са­ди­бу спі­тка­ла ще одна по­же­жа.

Як роз­по­вів Оле­ксандр Глу­хов, за по­ря­ту­нок пам’ятки мі­сто ма­ло взя­тись ще на по­ча­тку ни­ніш- ньо­го ро­ку, на що з мі­сько­го бю­дже­ту ви­ді­ля­лось три міль­йо­ни гри­вень. Ці новини акти­віст за­ра­хо­вує до хо­ро­ших. А да­лі по­чи­на­є­ться низ­ка «але». По-пер­ше, не­вдов­зі зи­ма, яка вже да­ла про се­бе зна­ти, тож під пи­та­н­ням, чи всти­гне все зро­би­ти фір­ма, ко­тра ви­гра­ла тен­дер на про­ве­де­н­ня про­ти­ава­рій­них та кон­сер­ва­цій­них ро­біт. Крім то­го, пі­сля спіл­ку­ва­н­ня з пред­став­ни­ка­ми ці­єї фір­ми Оле­ксандр Глу­хов ді­знав­ся, що ко­што­рис змен­ше­но удві­чі. Чи зна­йдуть ко­шти на­сту­пно­го ро­ку — не­ві­до­мо.

Акти­віст за­зна­чає, що дня­ми бу­дин­ки ого­ро­ди­ли пар­ка­ном і за­ве­зли якісь ма­те­рі­а­ли, але, що і як від­бу­ва­ти­ме­ться, сам не мо­же зро­зу­мі­ти. Ки­ян­ка Лю­дми­ла Ле­о­но­ва че­рез со­цме­ре­жі ді­ли­ться ін­ши­ми но­ви­на­ми: «Ді­зна­лась, що пе­ред по­ча­тком ро­біт тре­ба ви­вез­ти смі­т­тя, з цим якраз впо­ра­ю­ться до Но­во­го ро­ку. Якщо не по­ча­ти це ро­би­ти, то гро­ші про­па­дуть як не­ви­ко­ри­ста­ні, але чи­нов­ни­ки з Де­пар­та­мен­ту бла­го­устрою не да­ють до­зво­лу на ро­бо­ту там са­мо­ски­ду. Тож са­бо­ту­ва­ти і пе­ре­тво­рю­ва­ти бу­ди­нок у ру­ї­ни мо­жна і в та­кий спо­сіб. Дже­ре­ло на­дій­не».

Гро­мад­ськість по­бо­ю­є­ться, що з пре­це­ден­ту, ко­ли по­ки­ну­ту на­при­зво­ля­ще пам’ятку бе­ру­ться ря­ту­ва­ти, мо­же ви­йти «пшик». «По­ча­ли над­то пі­зно, і бо­ю­ся, до зи­ми не всти­гнуть про­ве­сти за­пла­но­ва­ні ро­бо­ти. А без цьо­го бу­де подаль­ше руй­ну­ва­н­ня, — по­яснює Оле­ксандр Глу­хов. — Ми не­о­дно­ра­зо­во про­по­ну­ва­ли де­пу­та­там роз­ро­би­ти по­ло­же­н­ня про осо­бли­во­сті ін­ве­сту­ва­н­ня в об’єкти куль­тур­ної спад­щи­ни, але ні­чо­го з то­го не ви­йшло. Скла­дно пра­цює чи­нов­ни­цький апа­рат, си­сте­ма при­галь­мо­вує ухва­ле­н­ня не­об­хі­дних і вча­сних рі­шень. Та­кож діє силь­не бу­ді­вель­не ло­бі. Не факт, що на чи­нов­ни­ків ти­снуть гро­ши­ма, мо­жуть і про­сти­ми по­ясне­н­ня­ми, що лі­пше це не чі­па­ти або про­да­ти. Та від­да­ти все у при­ва­тні ру­ки — хи­бна кон­це­пція. Якщо про­да­ва­ти, то ма­ють бу­ти га­ран­тії, що вла­сник від­ре­мон­тує бу­дів­лю. Або у мі­сті по­трі­бні та­кі умо­ви, щоб бу­ло ви­гі­дно не руй­ну­ва­ти, а збе­рі­га­ти».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.