Над­скла­дна ре­аль­ність – про­сти­ми сло­ва­ми

Вже зав­тра «Каз­ку про Май­дан» Хри­сти­ни Лу­ка­щук пред­став­лять у Фран­ції

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО

Фран­цузь­кий пе­ре­клад книж­ки по­ба­чив світ у ви­дав­ни­цтві Bleu & Jaune, яке актив­но під­три­мує куль­тур­ний обмін між рі­зни­ми кра­ї­на­ми і, зокре­ма, зна­йо­мить фран­цузь­ких чи­та­чів з істо­рі­єю та лі­те­ра­ту­рою Укра­ї­ни. Пе­ре­клад здій­сни­ла Жю­стін Го­рет­ска.

Хри­сти­на Лу­ка­щук на­пи­са­ла та про­ілю­стру­ва­ла «Каз­ку про Май­дан» ще в 2014 ро­ці, бу­кваль­но одра­зу пі­сля дра­ма­ти­чних по­дій. То­ді книж­ка ви­йшла у «Ви­дав­ни­цтві Ста­ро­го Ле­ва» і бу­ла пер­шою спро­бою роз­мо­ви з ді­тьми про не­про­сті ре­чі, зокре­ма про те, що і чо­му від­бу­ва­ло­ся під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Ав­тор­ка обра­ла для цьо­го уні­вер­саль­ну мо­ву — мо­ву каз­ки. Ар­хе­ти­пи, сим­во­ли, але­го­рії при­су­тні й в текс­ті, і в ілю­стра­ці­ях.

Книж­ка ва­жить всьо­го 360 гра­мів і має 36 сто­рі­нок, але у ній — ти­ся­чо­лі­тня істо­рія Укра­ї­ни. Са­ме та­ку ме­ту ста­ви­ла пе­ред со­бою ав­тор­ка: ко­ро­тко і про­сто роз­по­ві­сти ді­тям на­шу істо­рію та по­ка­за­ти при­чин­но-на­слід­ко­ві зв’яз­ки між істо­ри­чни­ми по­ді­я­ми.

«Під час роз­стрі­лу Май­да­ну я бу­ла вдо­ма і не від­хо­ди­ла від мо­ні­то­ру з он­лайн-транс­ля­ці­єю по­дій. Там був мій брат, і я ко­жен раз із за­ми­ра­н­ням сер­ця вчи­ту­ва­ла­ся в но­ві й но­ві спи­ски жертв, — роз­по­від­ає «Дню» Хри­сти­на Лу­ка­щук. — Се­ред но­чі на­пи­са­ла опо­віда­н­ня «Не каз­ка». На­пи­са­ла час­тко­во че­рез те, що то бу­ло єди­не, що мо­гла в ту мить зро­би­ти, а час­тко­во че­рез те, що ві­ри­ла — на­пи­са­не здій­сню­є­ться. Уто­му опо­відан­ні ма­лий хло­пчик про­сить ма­му роз­ка­за­ти на ніч каз­ку. Ма­ти ж, пе­ре­пов­не­на емо­ці­я­ми від по­дій на Май­да­ні, роз­по­від­ає ма­ло­му каз­ку, в якій на­ма­га­є­ться ко­ро­тко і про­сто зма­лю­ва­ти си­но­ві над­скла­дну ре­аль­ність. І, вла­сне, то­ді я зро­зумі­ла, що не­має та­кої ко­ро­ткої і до­сту­пної ма­ло­му чи­та­че­ві істо­рії Укра­ї­ни, яка б мо­гла по­ясни­ти ви­ни­кне­н­ня Май­да­ну та й за­га­лом при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’язок істо­ри­чних по­дій. Ко­ли я за­кін­чи­ла свою «Каз­ку про Май­дан», то зро­зумі­ла, що там — ні до­да­ти, ні від­ня­ти. Я на­ва­жи­ла­ся охо­пи­ти ти­ся­чо­лі­т­тя в ду­же, ду­же ко­ро­ткій фор­мі. Для ме­не са­ме це бу­ло ва­жли­вим».

Ав­тор­ка роз­по­від­ає, що ця книж­ка для неї є ду­же осо­бли­вою. «Це не ли­ше пе­ре­о­сми­сле­н­ня по­дій Май­да­ну, це пе­ре­о­сми­сле­н­ня всьо­го мо­го життя. Ко­ли за­кін­чи­ла ма­кет, у ме­не бу­ло та­ке від­чу­т­тя, що я ска­за­ла геть усе. На­віть бу­ло тро­хи мо­то­ро­шно від то­го. Ну, і це бу­ло для ме­не своє­рі­дною ме­жею, гран­ню, ба­лан­сом між цін­но­стя­ми, — роз­по­від­ає Хри­сти­на Лу­ка­щук. — Для ме­не то­ді бу­ло ва­жли­вим яко­мо­га біль­ше і то­чні­ше пе­ре­да­ти емо­ції, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи сло­во, ко­лір, ритм, ком­по­зи­цію».

Хри­сти­на упев­не­на, що з ді­тьми вар­то го­во­ри­ти на скла­дні те­ми, адже «во­ни, як ло­ка­то­ри — всмо­кту­ють на­пів­то­ни і на­строї». «Але якщо го­во­ри­ти, то у фор­мі каз­ки, адже це без­по­миль­на фор­ма до­не­се­н­ня істи­ни — пе­ре­ві­ре­но сто­лі­т­тя­ми» — під­су­мо­вує Лу­ка­щук. І до­дає, що та­ким чи­ном ми да­є­мо мо­жли­вість ді­тям в май­бу­тньо­му уни­кну­ти не­ба­жа­но­го і стра­шно­го.

А те­пер, до тре­тьої рі­чни­ці Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, про Май­дан змо­жуть про­чи­та­ти і фран­цузь­кі ді­ти. Хри­сти­на Лу­ка­щук упев­не­на: їм ця книж­ка бу­де не менш ці­ка­вою, ніж укра­їн­ським. Адже во­на — про ві­чні цін­но­сті.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА «ВИ­ДАВ­НИ­ЦТВА СТА­РО­ГО ЛЕ­ВА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.