Чи до­ве­дуть Кремль до Га­а­ги?

«Шан­си на те, що Мі­жна­ро­дний кри­мі­наль­ний суд зре­штою бу­де роз­гля­да­ти спра­ву зло­чи­нів РФв Укра­ї­ні, до­во­лі ви­со­кі», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Цьо­го ти­жня Укра­ї­на на­да­ла Мі­жна­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ду до­ка­зи во­єн­ни­хзло­чи­нів РФ про­ти на­шої дер­жа­ви. Ці до­ка­зи, су­дя­чи із за­яви Ген­про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Юрія Лу­цен­ка, МКС ви­знав до­ста­тні­ми.

Ген­про­ку­рор в Га­а­зі пе­ред жур­на­лі­ста­ми, зокре­ма, за­зна­чив: «В офі­сі про­ку­ро­ра МКС ми роз­гля­да­ли до­ка­зи то­го, що під час по­дій під Іло­вай­ськом Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція вве­ла ре­гу­ляр­ні си­ли ЗС РФ у тил на­ши­хвійськ, по­ру­ши­ла до­мов­ле­ність про «зе­ле­ний ко­ри­дор» для від­сту­пу на­ши­хвій­сько­вих , які ін­ко­ли зна­хо­ди­лись в мен­шо­сті у 18 ра­зів, а та­кож ма­ску­ва­ла свою те­хні­ку під укра­їн­ську». Укра­їн­ська сто­ро­на та­кож на­да­ла да­ні про по­за­су­до­ві стра­ти, тор­ту­ри, ви­кра­де­н­ня лю­дей, роз­стрі­ли на мі­сці. За сло­ва­ми Лу­цен­ка «все це під­па­дає під ви­зна­че­н­ня во­єн­но­го зло­чи­ну і зло­чи­ну про­ти лю­дя­но­сті. На­ші до­ка­зи ви­зна­ні ду­же сер­йо­зни­ми... Ми го­во­ри­мо про не­об­хі­дність роз­гля­ду ро­лі мі­ні­стра обо­ро­ни РФ, 18 ге­не­ра­лів, 2 адмі­ра­лів та ще низ­ки чи­нов­ни­ків ЗС РФ, які, за да­ни­ми на­шо­го слід­ства, є при­че­тни­ми до роз­гор­та­н­ня вій­ни на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­ру­ше­н­ня Же­нев­ськи­ху­год».

На­га­да­є­мо, що агре­сія РФ про­ти Укра­ї­ни три­ває вже тре­тій рік. За цей час бу­ло оку­по­ва­но те­ри­то­рії Кри­му і Дон­ба­су. Окрім то­го, вна­слі­док агре­сії РФ ли­ше офі­цій­но за­ги­ну­ло більш ніж 10 ти­сяч укра­їн­ців, де­ся­тки ти­сяч за­зна­ли сут­тє­ви­хма­те­рі­аль­ни­хв­трат і мо­раль­ної шко­ди та міль­йо­ни опи­ни­лись в ста­ту­сі бі­жен­ців. На жаль, від­су­тність своє­ча­сно­го вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну та роз­ми­та юри­ди­чна ар­ти­ку­ля­ція дер­жа­ви в цьо­му кон­флі­кті (на­при­клад, ви­зна­че­н­ня кон­флі­кту як Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції апрі­о­рі ви­клю­чає еле­мент агре­сії кон­кре­тної дер­жа­ви) дає мо­жли­вість оку­пан­ту для лю­фту у сво­ї­хза­явах та ви­зна­че­н­нях. РФ всі­ля­ко хо­че ви­да­ти свою агре­сію за вну­трі­шній кон­флікт в Укра­ї­ні, а ане­ксію Кри­му роз­ці­нює як акти «істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті».

Та­ка по­ве­дін­ка оку­пан­та ціл­ком впи­су­є­ться в кан­ву по­ве­дін­ки, на­при­клад, на­цист­ської Ні­меч­чи­ни ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. РФ ви­ко­ри­сто­вує вда­лу для неї зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну дис­по­зи­цію для ма­ні­пу­ля­цій, так са­мо, як Тре­тій Рейх на­ха­бно та­ра­нив слаб­ку по­зи­цію Єв­ро­пи при ре­а­лі­за­ції сво­ї­хім­пер­ськи­хпла­нів. Зре­штою, на­цист­ські зло­чин­ці опи­ни­лись на ла­ві під­су­днихв Нюрн­бер­зі, а Ні­меч­чи­на дов­гі ро­ки ви­му­ше­на бу­ла ви­пла­чу­ва­ти ре­па­ра­ції. Та ці­ною вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­сті бу­ли міль­йо­ни жертв. Са­ме то­му Єв­ро­па і світ ма­ють не допу­сти­ти по­вто­ре­н­ня по­ді­бно­го сце­на­рію і не за­спо­ко­ю­ва­ти се­бе, що ни­ні­шня Ро­сія — це не зов­сім на­цист­ська Ні­меч­чи­на 30—40-хро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя.

Са­ме за­раз в гео­гра­фі­чно­му цен­трі Єв­ро­пи укра­їн­цям від­рі­за­ють ру­ки з три­зу­бом, а за під­ня­тий дер­жав­ний пра­пор на оку­по­ва­но­му Дон­ба­сі мо­жна по­тра­пи­ти на під­вал. Не ли­ше бій­ня під Іло­вай­ськом та Де­баль­це­вом є яскра­вим при­кла­дом зло­чин­но­сті ро­сій­сько­го ре­жи­му і фа­кту зброй­но­го на­па­ду на мир­ну кра­ї­ну. Тра­ге­дія бо­їн­гу MH17, роз­стрі­ля­ні ко­ло­ни бі­жен­ців із Лу­ган­ська, ка­ту­ва­н­ня і роз­стріл по­ло­не­них— все це еле­мен­ти ма­со­ви­хзло­чи­нів Крем­ля про­ти Укра­ї­ни і кон­кре­тно укра­їн­сько­го на­ро­ду. Але з дру­го­го бо­ку, умо­ви «гі­бри­дної вій­ни» ви­ма­га­ють і від пра­во­су­д­дя від­по­від­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня іден­ти­фі­ка­ції зло­чи­нів.

Зре­штою, від укра­їн­ської вла­ди і акти­ві­стів як пред­став­ни­ків жер­тви агре­сії за­ле­жить ар­ти­ку­ля­ція в сві­ті на­шої на­ціо­наль­ної тра­ге­дії. Сим­во­лі­чно, що Га­азь­кий суд прийняв до­ка­зи во­єн­ни­хзло­чи­нів са­ме пе­ред Днем пам’яті жертв Го­ло­до­мо­ру — тра­ге­дії, яка за­бра­ла міль­йо­ни жертв, що до то­го по­ча­лись з оку­па­ці­єю біль­шо­ви­ка­ми Укра­ї­ни. Про­те не мо­жна не зга­да­ти й то­го, що ча­сто іні­ці­а­ти­ву з бо­роть­би за вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­сті в су­ді бе­руть на се­бе при­ва­тні осо­би та гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції. Зокре­ма пра­во­ва ор­га­ні­за­ція «Си­ла пра­ва» Ан­дрія Сен­чен­ка та в свою чер­гу адво­кат Ста­ні­слав Ба­трин кіль­ка ро­ків за­йма­ю­ться, з одно­го бо­ку, на­ко­пи­че­н­ням до­ка­зо­вої ба­зи зло­чи­нів РФ про­ти Укра­ї­ни і укра­їн­ських­гро­ма­дян, а з дру­го­го — на­ма­га­ю­ться чі­тко ви­зна­чи­ти пра­во­ві ню­ан­си, які ча­сто пред­став­ни­ки дер­жа­ви роз­ми­ва­ють. Та­ка куль­га­ва офі­цій­на по­зи­ція вла­ди при­зво­дить до то­го, що вже існу­ють пре­це­ден­ти по­да­н­ня по­зо­вів про­ти дер­жа­ви Укра­ї­на з ви­мо­гою ком­пен­са­ції втра­че­но­го вна­слі­док бо­йо­вих­дій май­на. А де­які юри­сти роз­ро­бля­ють ці­лу стра­те­гію пра­во­вої бо­роть­би з Укра­ї­ною вна­слі­док то­го, що своє­ча­сно не був вве­де­ний во­єн­ний стан. Цей курс не­без­пе­чний і хи­бний, але в йо­го осно­ві — кво­лість са­ме пред­став­ни­ків дер­жа­ви.

«МИ ЗА­РАЗ ТІЛЬКИ НА ПОЧАТКУ ЦЬО­ГО ШЛЯХУ» Оле­ксан­дра МАТВIЙЧУК, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру Гро­ма­дян­ських Сво­бод, ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Єв­ро­май­дан SOS»:

— За­раз Мі­жна­ро­дний кри­мі­наль­ний суд в Га­а­зі пе­ре­бу­ває на ета­пі по­пе­ре­дньо­го ви­вче­н­ня си­ту­а­ції що­до зло­чи­нів РФ про­ти Укра­ї­ни і укра­їн­ських­гро­ма­дян. Він ви­вчає, чи ма­ють вчи­не­ні зло­чи­ни мас­шта­бний і си­стем­ний ха­ра­ктер. Цей суд так са­мо ви­вчає си­ту­а­цію з ане­ксі­єю Кри­му, а та­кож во­єн­них зло­чи­нів та зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті на схо­ді Укра­ї­ни. Є звіт, який не­що­дав­но ви­да­ний кан­це­ля­рі­єю про­ку­ро­ра, в яко­му за­зна­че­но: щоб роз­по­ча­ти роз­слі­ду­ва­н­ня що­до Єв­ро­май­да­ну, бра­кує си­стем­но­сті в до­ка­за­х­при роз­слі­ду­ван­ні.

Сто­сов­но Дон­ба­су — до­сі ви­вча­є­ться ін­фор­ма­ція, яка має ви­зна­чи­ти цей кон­флікт як мі­жна­ро­дний. Тільки що­до Кри­му суд за­фі­ксу­вав, що, на йо­го дум­ку, мав мі­сце мі­жна­ро­дний зброй­ний кон­флікт. Від­по­від­но тре­ба, щоб суд ви­вчив вчи­не­ні в рам­ка­хцьо­го кон­флі­кту зло­чи­ни і чи до­тя­гу­ють во­ни до та­ко­го рів­ня тяж­ко­сті, щоб вва­жа­ти­ся між­на­ро­дни­ми і теж під­па­да­ти під юрис­ди­кцію Га­азь­ко­го су­ду. Всі ці ма­те­рі­а­ли на­ми — дер­жа­вою та пра­во­за­хи­сни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми — по­да­ю­ться і по Кри­му і по Дон­ба­су. То­му ми за­раз тільки на початку цьо­го шляху.

«БІЛЬ­ШІСТЬ ЗЛО­ЧИ­НІВ, ВЧИНЕНИХ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ УКРА­Ї­НИ, ВО­НА МАЄ РОЗСЛІДУВАТИ СА­МО­СТІЙ­НО» Ми­ко­ла ГНАТОВСЬКИЙ, до­цент ка­фе­дри між­на­ро­дно­го пра­ва Iн­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син КНУ ім. Т.Г. Шев­чен­ка:

— Про­цес збо­ру ін­фор­ма­ції в Мі­жна­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ді три­ває, і Укра­ї­на ро­бить все, що від неї за­ле­жить. Шан­си на те, що МКС зре­штою бу­де роз­гля­да­ти цю спра­ву, до­ста­тньо ви­со­кі. Во­дно­час Укра­ї­на має ви­хо­ди­ти з то­го, що біль­шість зло­чи­нів, вчинених на її те­ри­то­рії, зло­чи­нів про­ти між­на­ро­дно­го пра­ва, так як во­єн­ні зло­чи­ни та зло­чи­ни про­ти лю­дя­но­сті, Укра­ї­на має розслідувати са­мо­стій­но і від­по­від­но при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­ни­ху цих зло­чи­на­хтак са­мо са­мо­стій­но. Са­ме та­ки­ми є між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня Укра­ї­ни. Тоб­то це пи­та­н­ня не на­шо­го бажання чи не­ба­жа­н­ня. Ми без­аль­тер­на­тив­но і жорс­тко зо­бов’яза­ні за між­на­ро­дним гу­ма­ні­тар­ним та кри­мі­наль­ним пра­вом та Єв­ро­пей­ською кон­вен­ці­єю з прав лю­ди­ни, про­во­ди­ти роз­слі­ду­ва­н­ня ци­хзло­чи­нів і при­тя­га­ти вин­них­до від­по­від­аль­но­сті. Мі­жна­ро­дний кри­мі­наль­ний суд в цьо­му мо­же ві­ді­гра­ва­ти ли­ше до­по­мі­жну роль, про що йде­ться в ста­ту­ті МКС. Тоб­то основ­ний тя­гар від­по­від­аль­но­сті за роз­слі­ду­ва­н­ня і при­тя­гне­н­ня вин­них­до від­по­від­аль­но­сті ле­жить на Укра­ї­ні, а не на Мі­жна­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ді. МКС діє ли­ше там, де дер­жа­ва не спро­мо­жна або не ба­жає при­тяг­ти вин­них­до від­по­від­аль­но­сті. Спо­ді­ва­ю­ся, що у ви­пад­ку Укра­ї­ни про не­ба­жа­н­ня мо­ва не йде­ться. Мо­же бу­ти мо­ва про не­спро­мо­жність при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті де­яки­хо­бви­ну­ва­че­них . Це ду­же ва­жли­вий ме­седж, який ча­сто у нас на­ма­га­ю­ться від­не­сти на дру­гий план.

На жаль, що­до ясно­сті офі­цій­ної по­зи­ції укра­їн­ської вла­ди ні­чо­го не змі­ни­лось з 2014 ро­ку. Ми жи­ве­мо в дво­хпа­ра­лель­ни­хре­аль­но­стях. Є до­ста­тньо ба­га­то за­яв на най­ви­що­му рів­ні і від Вер­хов­ної Ра­ди, і від Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, і від мі­ні­стра за­кор­дон­ни­х­справ, які чі­тко го­во­рять про агре­сію РФ про­ти Укра­ї­ни, але при цьо­му ні­хто не ска­со­вує ре­жим АТО. Але це не має пря­мо­го сто­сун­ку до обов’яз­ку дер­жа­ви пе­ре­слі­ду­ва­ти вин­ни­ху во­єн­ни­хзло­чи­на­хі зло­чи­на­х­про­ти лю­дя­но­сті.

Але при цьо­му ва­жли­во та­кож ро­зу­мі­ти на­сту­пне. На сьо­го­дні не існує жо­дно­го між­на­ро­дно­го су­до­во­го ор­га­ну, який міг би при­тяг­ти фі­зи­чни­хо­сіб, вин­ни­ху зло­чи­ні, до від­по­від­аль­но­сті. Так як ні­чо­го не мо­жна зро­би­ти з дер­жа­вою, яка вин­на у агре­сії, без сан­кції Ра­ди Без­пе­ки ООН, яка на­ра­зі не є мо­жли­вою.

«ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ, ЯКІ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУЄ ВЛА­ДА, ПІДРИВАЮТЬ ПРАВОВУ ПО­ЗИ­ЦІЮ УКРА­Ї­НИ» Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО, пра­во­зна­вець-між­на­ро­дник, су­д­дя Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу з ко­ли­шньої Юго­сла­вії (2002— 2005 рр.):

— Я чи­тав за­яву Лу­цен­ка, але не чи­тав за­яви про­ку­ро­ру МКС. Бу­де­мо ви­хо­ди­ти з то­го, що Лу­цен­ко ска­зав прав­ду. Якщо про­ку­рор су­ду ска­зав, що у ньо­го є до­сить ма­те­рі­а­лів і до­ку­мен­тів, які свід­чать про вчи­не­н­ня во­єн­ни­хзло­чи­нів під час ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни, то в та­ко­му ви­пад­ку про­ку­рор су­ду по­ви­нен зро­би­ти свій ви­сно­вок і в ньо­му вка­за­ти кон­кре­тни­хо­сіб, що­до яки­хмо­же бу­ти ви­су­ну­та пі­до­зра у вчи­нен­ні кон­кре­тни­хзло­чи­нів з по­си­ла­н­ням на від­по­від­ні фа­кти. То­ді цей ви­сно­вок про­ку­ро­ра су­ду пе­ре­да­є­ться в па­ла­ту су­ду по­пе­ре­дньо­го роз­гля­ду. Па­ла­та по­пе­ре­дньо­го роз­гля­ду мо­же по­го­ди­тись або не по­го­ди­тись з ви­снов­ком про­ку­ро­ра. Якщо во­на по­го­джу­є­ться з ви­снов­ком про­ку­ро­ра і під­твер­джує, що є до­ста­тньо до­ка­зів і ма­те­рі­а­лів, які за­свід­чу­ють вчи­не­н­ня во­єн­них зло­чи­нів кон­кре­тни­ми осо­ба­ми, то­ді про­ку­рор по­чи­нає скла­да­ти зви­ну­ва­чу­валь­ні ви­снов­ки. Пі­сля то­го, як во­ни бу­дуть го­то­ві (а це мо­же зайня­ти три­ва­лий час) і зви­ну­ва­чу­валь­ний ви­сно­вок бу­де сфор­му­льо­ва­ний, то осо­бу, яка є фі­гу­ран­том цьо­го зви­ну­ва­чу­валь­но­го ви­снов­ку, ви­кли­ка­ють до Га­а­ги. В ра­зі, якщо та осо­ба не з’яв­ля­є­ться до Га­а­ги, то то­ді про­ку­рор су­ду ви­дає ор­дер на роз­шук і арешт зга­да­ної осо­би.

Я дав­но і від­кри­то го­во­рю, що подвійні стандарти, які ви­ко­ри­сто­вує Пре­зи­дент за­яв­ля­ю­чи з одно­го бо­ку, що РФ є агре­со­ром, а з ін­шо­го бо­ку, не за­про­ва­джу­ю­чи во­єн­ний стан і не за­про­ва­джу­ю­чи на­ле­жни­хсан­кцій про­ти агре­со­ра, підривають правову по­зи­цію Укра­ї­ни у пи­тан­ні від­по­від­аль­но­сті РФ як дер­жа­ви-агре­со­ра.

ФОТО ЄВГЕНА СТЕПАНЕНКА XVIII Мiж на род ний фо то кон курс ФОТО — -2016

Пам’ятник укра­їн­сько-ро­сій­ській дру­жбі

ФОТО ЄВГЕНА СОСНОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.