Бен­джа­мін КАРДИН,

за­сту­пник го­ло­ви се­нат­сько­го ко­мі­те­ту з між­на­ро­дних від­но­син та у Гель­сін­ській ко­мі­сії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

Ро­сія за­ли­ша­є­ться актив­но за­ді­я­ною в Укра­ї­ні, піджив­лю­ю­чи кон­флікт, який за­би­рає люд­ські жи­т­тя. Во­на му­сить за це від­по­від­а­ти. Ро­сія все ще кон­тро­лює Крим. Це по­ру­шує між­на­ро­дне пра­во. А що во­ни ро­блять в Си­рії, втру­ча­ю­ться у на­да­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги?! Як ска­зав держ­се­кре­тар Кер­рі, во­ни мо­жуть бу­ти при­че­тни­ми до вчи­не­н­ня во­єн­них зло­чи­нів. І за це во­ни ма­ють від­по­від­а­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.