У Дні­прі про­е­кту­ють «іно­пла­не­тне» жи­тло

Мо­де­лі мо­ло­дих ін­но­ва­то­рів ста­нуть осно­вою екс­по­зи­ції в Ае­ро­ко­смі­чно­му цен­трі іме­ні О.Ма­ка­ро­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Удні­пров­сько­му ко­смі­чно­му ін­ку­ба­то­рі SPACE HUB про­йшов дво­ден­ний ха­ка­тон — «моз­ко­вий штурм» із роз­роб­ки та мо­де­лю­ва­н­ня бу­дин­ків для жи­т­тя на ін­ши­хпла­не­тах . По­при тру­дно­щі, які пе­ре­жи­ває ра­ке­тно-ко­смі­чна га­лузь у на­шій кра­ї­ні, твор­ча дум­ка пе­ре­шкод не знає. Як роз­по­ві­ли на прес- кон­фе­рен­ції уча­сни­ки ха­ка­то­на, перш за все бу­ло не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти­ся, який ви­гляд має ко­смі­чне жи­тло. Пред­став­ни­ки КБ « Пів­ден­не » , які бу­ли при­су­тні як на­став­ни­ки, роз’ясни­ли: бу­ди­нок по­ви­нен від­по­від­а­ти умо­вам, які існу­ють на тій чи ін­шій пла­не­ті. Уча­сни­ки « моз­ко­во­го штур­му » роз­ді­ли­ли­ся на ко­ман­ди, які на­по­ло­ви­ну скла­да­ли­ся з те­хні­чних фа­хів­ців, — зде­біль­шо­го з фіз­те­ху ДНУ й ар­хі­те­кто­рів При­дні­пров­ської бу­ді­вель­ної ака­де­мії. До­во­лі ори­гі­наль­ним ви­явив­ся про­ект жи­тла, ство­ре­ний для Три­то­на — су­пу­тни­ка пла­не­ти Не­птун. «Це ду­же хо­ло­дна пла­не­та з тем­пе­ра­ту­рою — 247 гра­ду­сів за Цель­сі­єм. Бу­ди­нок, як аме­ба, пов­зе пла­не­тою — жи­тло мо­же ін­те­гру­ва­ти­ся, як клі­ти­ни, і ство­рю­ва­ти ве­ли­ку еко­си­сте­му. Кон­цепт ду­же не­стан­дар­тний, мо­ло­ді ви­на­хі­дни­ки — мо­лод­ці», — роз­по­від­ає за­снов­ник SPACE HUB Ма­ксим ТКАЧЕНКО.

Ясна річ, ве­ли­кий ін­те­рес пред­став­ля­ли роз­роб­ки жи­тла для Мі­ся­ця і Мар­са, оскіль­ки не ли­ше екс­пе­ди­ції, але й по­се­ле­н­ня на ци­хпла­не­та­хза­пла­но­ва­ні зем­ля­на­ми в най­ближ­чо­му май-

бу­тньо­му. «На­ша ко­ман­да МoonHouse (бу­ди­нок на Мі­ся­ці) пред­ста­ви­ла кон­цепт жи­тла для су­пу­тни­ка Зем­лі. Це ней­траль­на пла­не­та, на якій не га­ря­че, як на Мар­сі, і не хо­ло­дно, як на Не­пту­ні. За осно­ву бу­ло взя­то кон­цепт оран­же­реї. Ми пе­ред­ба­ча­є­мо, що в одно­му бу­дин­ку мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти дві не­ве­ли­кі сім’ї. Сфе­ра — мі­сце для їхньо­го спіль­но­го пе­ре­бу­ва­н­ня», — го­во­рить май­бу­тній ар­хі­те­ктор Ан

то­ні­на ЛЮЛЬЧЕНКО. Жи­тло для Мар­са на­зи­ва­є­ться Granum, що в пе­ре­кла­ді з ла­ти­ни озна­чає «зер­но» і від­по­від­ає кон­це­пції про­е­кту. «Марс за­ці­ка­вив нас тим, що це дру­гий пі­сля Мі­ся­ця ко­смі­чний об’єкт, який лю­ди­на мо­же ви­вчи­ти до­ско­наль­но. І в май­бу­тньо­му він мо­же ста­ти до­мом для зем­лян. Про­те при­ро­дні умо­ви на Мар­сі ду­же су­во­рі. Одна з про­блем — різ­кий пе­ре­пад тем­пе­ра­тур. Крім то­го — на­яв­ність пи­ло­ви­хбур. Дві ці про­бле­ми до­по­мо­гли сфор­му­ва­ти наш кон­цепт», — по­яснює Да­ри­на ФАУЛ, сту­ден­тка 4-го кур­су При­дні­пров­ської бу­ді

вель­ної ака­де­мії. Суть про­е­кту пов’яза­на з вла­сти­во­стя­ми зер­на. «У нас мо­дуль, який при­зна­че­ний для одні­єї лю­ди­ни, са­мо­стій­но за­ну­рю­ва­ти­ме­ться в ґрунт за не­спри­я­тли­ви­ху­мов. Ми про­по­ну­є­мо зро­би­ти ко­ман­дний центр, до яко­го, як до ко­ло­ска пше­ни­ці, бу­дуть при­крі­пле­ні ка­псу­ли», — роз­по­від­ає Да­ри­на.

Уча­сни­ки ха­ка­то­на пла­ну­ють пе­ре­да­ти всі свої роз­роб­ки в Ае­ро­ко­смі­чний центр іме­ні О.Ма­ка­ро­ва, щоб там з’яви­лась окре­ма по­стій­на екс­по­зи­ція мо­де­лей. «У нас бу­де му­зей ко­смі­чни­хбу­дин­ків», — го­во­рять во­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.