«Мі­ні­мі­за­ція «дер­жа­ви» в еко­но­мі­ці – згу­бна для су­ча­сної Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День» Про­дов­же­н­ня на 9-й стор.

Уряд ска­су­вав біль­ше 360 до­звіль­них до­ку­мен­тів для бі­зне­су

Учо­ра, в Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від­був­ся «де­ре­гу­ля­цій­ний день». «Ва­ло­вий на­ціо­наль­ний про­дукт ство­рює під­при­єм­ни­цтво, ре­аль­ний се­ктор, яко­му ми по­вин­ні не за­ва­жа­ти, з одно­го бо­ку, а з ін­шо­го бо­ку ство­рю­ва­ти та­кі ре­гу­ля­ції та­кі, які б да­ли мо­жли­вість нас ро­би­ти кон­ку­рен­тни­ми. А не так, як іно­ді це від­бу­ва­є­ться, ко­ли дер­жа­ва ство­рює шту­чно бар’єри і бі­знес по­чи­нає ви­га­ду­ва­ти, як їхобх оди­ти. Будь-який чи­нов­ник мо­же при­че­пи­ти­ся, як до стов­па, до будь-яко­го бі­зне­су, під­при­єм­ця, то­му що у ньо­го є со­тні, ти­ся­чі ре­гу­ля­цій, де­які — ще з ча­сів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, і по­тім по­чи­на­ють на­ра­хо­ву­ва­ти штра­фи, ство­рю­ва­ти тиск. Ми бу­де­мо зни­щу­ва­ти та­кі ре­гу­ля­ції, а тих, хто про­ти, бу­де­мо ви­во­ди­ти по­за ме­жі ро­бо­ти на­шо­го уря­ду», — на­го­ло­сив прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман.

Зокре­ма, під час за­сі­да­н­ня уря­ду бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня ска­су­ва­ти 367 не­за­кон­ни­хта не­акту­аль­ни­хнор­ма­тив­ни­ха­ктів.

Зна­чно спро­ще­но по­го­дже­н­ня бу­дів­ни­цтва ба­зо­вих­стан­цій мо­біль­но­го зв’яз­ку (змі­ни до По­ста­но­ви КМУ №461 від 13.04.2012 р.). Про­це­ду­ру вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію та­ки­хоб’єктів бу­де ско­ро­че­но на 1 мі­сяць. Та­кож бу­ло уто­чне­но пра­ви­ла ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру орен­дної став­ки за ко­му­ні­ка­цій­не обла­дна­н­ня ( змі­ни до По­ста­но­ви КМУ № 786 від 04.10.1995 р.). Ухва­ле­но рі­ше­н­ня що­до ска­су­ва­н­ня мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру опла­ти по­слуг но­та­рі­у­сів на рів­ні 1% ( Указ № 762 від 10.07.1998 р.). уряд та­кож ска­су­вав за­бо­ро­ну на змі­шу­ва­н­ня зер­на рі­зни­хсор­тів (прав­ки в на­каз Мі­на­гро­по­лі­ти­ки №661 від 13.10.2008 р.). Очі­ку­є­ться, що еко­но­мі­чний ефект цьо­го рі­ше­н­ня для бі­зне­су до 2020 ро­ку скла­де біль­ше 10 млрд гри­вень.

Крім то­го, бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня, що ко­жне мі­ні­стер­ство ра­зом з Мі­ні­стер­ством юсти­ції і Дер­жав­ною ре­гу­ля­тор­ною слу­жбою (ДРС) про­ве­дуть ре­ві­зію за­ста­рі­лих ре­гу­ля­тор­ни­ха­ктів і че­рез мі­сяць до­по­від­а­ти­муть про їхню від­мі­ну.

Очі­ку­є­ться, що де­ре­гу­ля­цій­ні дні, на яки­хбу­дуть роз­гля­да­ти­ся па­ке­ти ва­жли­вих­для бі­зне­су іні­ці­а­тив, бу­дуть про­во­ди­тись в Уря­ді ре­гу­ляр­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.